ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

09-05-2016 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Γαλάτσι 9-5-2016
Αριθ. Πρωτ. 14600
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.599 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%)
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια και εγκατάσταση (σε αντικατάσταση του παλαιού που θα αποξηλωθεί) ενός (1) κλιματιστικού 24.000 BTU.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας και εργασίας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη, συνημμένη στην παρούσα, Μελέτη 8/2016 της ζητούμενης προμήθειας και εργασίας που έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο:
1.      Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι η προσφερόμενη κλιματιστική μονάδα πληροί τις προδιαγραφές και φέρει τις πιστοποιήσεις που αναγράφονται στην πιο πάνω με αριθ. 8/2016 Μελέτη &
2.      Την οικονομική τους προσφορά,
μέχρι τις 20 Μαΐου 2016 (20.05.2016), ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
                                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                               
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
              ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
               ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
                               ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
 ΜΕΛΕΤΗΣ
8/ 16
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 24.000 BTU
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 1.599,00
 
 
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
    
      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
   ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 
          Ο Προϊστάμενος                      Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός        Τοπογραφος Μηχανικός
ΓΑΛΑΤΣΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 16
 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
      8/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛOΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.599,00€ με ΦΠΑ23%
Με την μελέτη αυτή που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας σε γραφεία των Δημοτικών κτιρίων που στερούνται θέρμανσης κυρίως και ψύξης κατά δεύτερο λόγο. Συγκεκριμένα θα προμηθευτούμε 1 κλιματιστική αυτόνομη μονάδα τοίχου για την κάλυψη του computerroom.
Προμήθεια και τοποθέτηση (σε αντικατάσταση παλαιού που θα αποξηλωθεί) νέου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split units), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, 24.000 Btu/h, με τα παρακάτω υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον στοιχεία:
Το μηχάνημα θα συνδεθεί σε σχετική αναμονή καλωδίωσης.
Δηλαδή κλιματιστικό μηχάνημα όπως παραπάνω, με τις απαραίτητες ψυκτικές σωληνώσεις και τις ψυκτικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, με την εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας σε νέες βάσεις (με ελαστικό παρέμβυσμα στην εξωτερική μονάδα) και δοκιμών λειτουργίας.
Η θέση του κλιματιστικού θα υποδειχτεί από τον αρμόδια υπηρεσία.
Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης προς χρήση κλιματιστικού θα είναι οι δέκα (10) μέρες χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέρα από τα συμφωνηθέντα βάση της προσφοράς. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργιάς του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον ένα έτος (1).
Συγκεκριμένα ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση την αποξήλωση του παλιού spitunitκαι την τοποθέτηση του νέου προς χρήση και για το λόγο αυτό ωφειλη να γνωρίζει τις συνθήκες του χώρου πριν την προσφορά .
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
 
        • Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.
        • Ν. 2286/95/τ.Α’/19 – «Περί Προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»
        • N.2307/Α’/113/1995 – Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
        • Ν.2505/1997/τ.Α’/107 – ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α.
        • Ν.2539/97/τΑ’/244 – Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
        • Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»
·         Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
·         Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
·         Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
·         Tον Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
·         Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69ου άρθρου .
·          N.4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπ. Οικ. Και άλλες διατάξεις.
O προϋπολογισμός της προμηθείας και εγκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.599,00 € συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α 23%.
Γαλάτσι,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
   Ο Συντάξας
 Νικόλαος Σιδερής
Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχ/κος
                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
       8/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛOΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.599,00€ με ΦΠΑ23%
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή μονάδος (€)
Δαπάνη (€)
1
Κλιματιστικά τοίχου 24.000 b.t.u. Inverter A’class plus
τεμ
1
1000,00
1000,00
2
Εργασία αποξήλωσης παλαιού κλιματιστικού και τοποθέτησης νέου –σύνδεσης παράδοσης σε πλήρη λειτουργία κλιματιστικών τοίχου
Κατά αποκοπη
1
300
300,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1300,00
Φ.Π.Α 23%
299,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.599,00
Γαλάτσι,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
      Ο Συντάξας                 ο Προϊσταμένος                       Ο προϊστάμενος της                                                                                                        Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
                                                                                                          a/a
 Νικόλαος Σιδερής                    Μανώλης Αξαόπουλος
Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχ/κος      Μηχανολογος Μηχ/κος
                       Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ
     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 24.000 BTU»
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………………………………………………………………………………………….
ΕΤΑΙΡΕΙΑ /Δ/ΝΣΗ / ΤΗΛ. / FAX /:    ……………………………………………………………………………………………………….
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή μονάδος (€)
Δαπάνη (€)
1
Κλιματιστικά τοίχου 24.000 b.t.u. Inverter A’class plus
τεμ
1
2
Εργασία αποξήλωσης παλαιού κλιματιστικού και τοποθέτησης νέου –σύνδεσης παράδοσης σε πλήρη λειτουργία κλιματιστικών τοίχου
Κατά αποκοπή
1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
                                                                                                           
Ο o  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 
                                                                                                                (υπογραφή)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr