ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ &ΜΙΑΣ (1) ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

29-06-2016 Ενημέρωση

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
Γαλάτσι, 29.06.2016
Αριθ. Πρωτ.: 20427
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΜΙΑΣ (1) ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 950 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μπαταριών  και μιας (1) κάρτας επέκτασης δεκαέξι (16) εσωτερικών γραμμών του τηλεφωνικού κέντρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 950 €.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη, συνημμένη στην παρούσα, Μελέτη 16/2016 της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, δύο (2) υποφακέλους:
1.      Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»), ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α)   Τεχνική περιγραφή για τους τύπους μπαταριών που προσφέρουν, το εργοστάσιο και τη χώρα κατασκευής τους, καθώς και την ημερομηνία κατασκευής τους (μη αποδεκτές πάνω από 6 μήνες).
β)   Κατάλογο – prospectus του κατασκευαστή της μπαταρίας ή του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα, ώστε να επαληθεύονται τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προσφορές.
γ)   Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.
δ)   Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται η εγγύηση καλής λειτουργίας των μπαταριών (τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία παραλαβής τους).
ε)   Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται η εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής τους) &
2.      Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), ο οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική τους προσφορά,
μέχρι την 1η Ιουλίου 2016 (01.07.2016), ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
                                                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr