ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΕΠΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

26-11-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ.: 47141
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                          Ημερ.:  26-11- 2014
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΩΝ – ΕΠΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 1.000,00 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
·         το Ν. 3853/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         τη με αριθ. 314/2014 απόφαση Δ.Σ. έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των επαίνων που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις ) ποσού 500,00 €.
·         τη με αριθ. 316/2014 απόφαση Δ.Σ. έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των αριστείων προόδου που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Σχολείων Β΄/θμιας εκπαίδευσης Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις ) ποσού 500,00 €.
·         τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών εντύπων – επαίνων και αριστείων  αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
1.
Τεμάχια 1250
Χαρτί velvet ψηφιακό 300 gr  τετράχρωμο
Διαστάσεων 24cm x 34 cm
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι τις 28 -11- 2014, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών εντύπων – επαίνων και αριστείων  από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.
                                                                                                             Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr