ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

21-11-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ.: 46512
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                Ημερ.: 21-11-2014
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
          & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   ΤΗΛ. 210 2143370
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 3.000,00 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»),
·         το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18),
·         τη με αριθ. Πρωτ. 13559/24-3-2014 απόφασή του για την έγκριση διενέργειας της συνο­λι­κής προμήθειας,
·         την υπ’ αριθ. 22/2014 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια Ξυλείας Τεχνικών Έργων, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €),
·         τη με αριθ. 460/2014 απόφασή της  Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, έχοντας υπόψη το από 17-7-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: α) κατακύρωσε την προμήθεια του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού ως προς το τμήμα που αφορά τα μικροϋλικά (υδραυλικά) β) κήρυξε άγονο το διαγωνισμό ως προς το τμήμα υλικών ξυλείας και αποφάσισε  την αλλαγή της διαδικασίας σε απ’ ευθείας  ανάθεσης,
·         την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 57849/40836/01-10-2014 της Αποκεντρωμένης Διοί­κησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της πιο πάνω υπ’ αριθ. 460/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
τα αναφερόμενα στην ανωτέρω μελέτη υλικά ξυλείας.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους τη, συνημμένη στην παρούσα, μελέτη προμήθειας των πιο πάνω υλικών που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Έργων, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι τις 27-11-2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια και τοποθέτηση υλικών ξυλείας από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%.
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr