ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2

09-12-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 48315
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                  Ημερ.: 9/12/2014
      ΤΜΗΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
    ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
υλικού πληροφόρησης και προβολής για την υλοποίηση της Δράσης 2 στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού» με κωδικό MIS457565».
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 1.425,08€
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         τη με αριθ. 306/2014 απόφαση Δ.Σ. (έγκριση αναγκαιότητας).
·         τη με αριθ. 631/2014 (ΑΔΑ: ΒΜΘΩΩ9Λ-ΗΩΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση ποσού 1.425,08 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7341.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2014,
·         τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών όπως αυτά αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές,
το αναφερόμενο στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές υλικό πληροφόρησης και προβολής.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας των πιο πάνω ειδών, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι τις 11-12-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
          Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Επικοινωνιακό υλικό:
·         Δημιουργία μακέτας και εκτύπωση 1.000 συνολικά 2πτυχων ενημερωτικών φυλλαδίων (συμπεριλαμβανομένου προγράμματος ανά ημερίδα) διάστασης Α5 τετραχρωμία, χαρτί velvet 150γρ.
·         Δημιουργία μακέτας και εκτύπωση 300 αφισών (150 αφίσες ανά ημερίδα) διάστασης Α3 τετραχρωμία, χαρτί velvet 150γρ.
·         Δημιουργία μακέτας και εκτύπωση 500 μονόφυλλων προσκλήσεων διάστασης Α5 τετραχρωμία, χαρτί velvet 150γρ. (250 προσκλήσεις ανά ημερίδα)
·         Κατασκευή 2 διαφημιστικών webBanners(ένα για κάθε ημερίδα) το οποίο θα τοποθετηθεί στην κύρια σελίδα του site της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
·         Φωτογράφιση, επεξεργασία και εκτύπωση 100 φωτογραφιών μεγέθους 13x18cm σε ματ φωτογραφικό χαρτί
·         Δημιουργία 4 photobookκαι 4 dvd ή cdμε το φωτογραφικό υλικό
Επικοινωνιακές ενέργειες:
·         Διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων σε όλες τις περιοχές των Δήμων
·         Ανάρτηση των αφισών σε κεντρικούς δρόμους και κεντρικά σημεία των Δήμων
·         Διανομή των προσκλήσεων σε κοινωνικούς φορείς και σε επιχειρήσεις των Δήμων
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr