ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

12-10-2015 Ενημέρωση
ΓΑΛΑΤΣΙ 12/10/2015
Αρ. Πρωτ.595
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
   Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : του Ν. 3463/06 του Ν. 3731/08 του Ν. 3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/80 θα αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης τις εργασίες όλων των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος κατόπιν της υπ’ αριθ. 40/2015 απόφασης Δ.Σ. Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας ως κάτωθι :
 
       Εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου ενδεικτικού προϋπ/σμού έως 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.
   
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους, τις εργασίες διαθέσιμες στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος), να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους μέχρι και τις 16/10/2015 κατά τις ώρες 12.30 – 14.00.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
     
       
                                                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                    ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                 ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
   
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr