ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

18-04-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αρ. Πρωτ. 11696
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ               Γαλάτσι 14-4-2011
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   ΤΗΛ. 210 2143370
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ       1.500,00 €
 
          Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία απ’ ευθείας Ανάθεσης  σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 11389/93   ΕΚΠΟΤΑ
          –   Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των τουαλετών, Ο Ζητούμενος αριθμός των
             τουαλετών πρός ενοικίαση , καθώς και οι ημέρες ενοικίασης αναφέρονται
             αναλυτικά στην   Τεχνική έκθεση η οποία επισυνάπτεται στην Ανακοίνωση.
 Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
.
          Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) την . 27 – 4- 2011   και ώρα. 11.00
Αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
 
Την Απόφαση κατακύρωσης μετά την αξιολόγηση των προσφορών και της πρότασης της επιτροπής λαμβάνεται από τον κ.Δήμαρχο
 
          Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
          Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή. Φορ. Εισ. 8% .
           Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο
 
 
                               Ο     Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 
                                                                ΚΥΡΙΑΚΟΣ TΣΙΡΟΣ
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ)
                         ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
 
 
Η παρούσα έκθεση αφορά την ενοικίαση Χημικών τουαλετών για τα πανηγύρια της Αγ. Ειρήνης & Αγ. Γλυκερίας για το έτος 2010 ως κάτωθι :
 
1.   Ζητούμενο είδος :   α) 3 τουαλέτες για 2 ημέρες     4& 5      Μαΐου
                                  β) 5 τουαλέτες για 2 ημέρες     12 & 13 Μαΐου
 
2. Διαστάσεις :    πλάτος και μήκος   περίπου      1,00 μ.   – 1,20μ.
                              Ύψος  περίπου     2,30 μ.
 
3. Καμπίνα    :     Δυνατότητα φυσικού εξαερισμού καί φωτισμού
Λεκάνη   με καπάκι
Νιπτήρας συνδεδεμένος με καθαρό νερό
Δεξαμενή αποβλήτων 200 – 250 lt.
 
4. Συντήρηση :    Εκκένωση αποβλήτων
                             Γενικός καθαρισμός καμπίνας
                             Χαρτί υγείας
                             Γέμισμα καθαρού νερού
 
 Η συντήρηση θα γίνει μία φορά το πρωί της 5 Μαΐου για μεν το πανηγύρι της Αγ. Ειρήνης γιά δε το πανηγύρι της Αγ. Γλυκερίας το πρωί της 13Μαίου
 
 
5. Η μεταφορά και τοποθέτηση των τουαλετών θα γίνει με μέσα και δαπάνη του προμηθευτού σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο
      Η απομάκρυνση των τουαλετών θα γίνει οπωσδήποτε για μεν το πανηγύρι της Αγ. Ειρήνης το πρωί της 6ης Μαΐου για δε το πανηγύρι της Αγ. Γλυκερίας το πρωί της 14ης Μαΐου
 
 
 
 ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ                ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ          ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑBETA
 
                                            Προϊσταμένη        Δ/νσης

 Προϊστάμενος                                                   Τμήματος Προμηθειών              Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 
                                          
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr