ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Την πρόσληψη των κάτωθι φυσικών προσώπων (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών

06-07-2016 Ενημέρωση
 
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ                                              
 
Γαλάτσι    6/7/2016
Αριθ.πρωτ.:881
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
 
Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 21205/22-6-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-5-2015).
5.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51014/28151/24-8-2015 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6.     Την υπ’ αριθ. 36/10-3-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
7.     Την 193/23-11-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία εγκρίθηκε ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Ανακοινώνει
          Την πρόσληψη των κάτωθι φυσικών προσώπων (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών:
1.Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΠΕ ζωγραφικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
2.Ένα (1) άτομο ΔΕ μουσικής, με ειδικότητα Βιολί, με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
3.Ένα (1) άτομο ΔΕ Χοροδιδάσκαλος, με ειδικότητα Μοντέρνος Χορός, με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
4.Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΔΕ Κεραμικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου», όπως ισχύει μετά την προσθήκη παραγράφων και τις αναριθμήσεις με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2. Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ανάλογα με την ειδικότητα
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος όροφος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΥΛΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr