Ανακοίνωση  Σ.Μ.Ε  1/2019 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.)  με ένα(1) άτομο ειδικότητας  ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τριας

04-04-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 10674 Ημ/νία Πρωτ.: 4/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση  Σ.Μ.Ε  1/2019 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.)  με ένα(1) άτομο ειδικότητας  ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τριας».

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997(ΦΕΚ 206Α’)όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, με τις όμοιες του αρ.10 του Ν.3812/2009(ΦΕΚ 234 Α’).
  2. Τις διατάξεις της παρ.4 του αρ.58 του Ν.3852/2010.(ΦΕΚ 87 Α’).
  3. Τις υπ.αριθμ:37/2018 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, για τον προγραμματισμό συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Γαλατσίου με φυσικά πρόσωπα, για το έτος 2018.
  4. Την υπ.αριθμ.πρωτ:5417/4-4-2018 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ η ΤΕ Νοσηλευτής/τρια.
  5. Την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ/167/18433/4-6-2018 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006) όπως  ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για τον Δήμο Γαλατσίου, η σύναψη  μίας(1) σύμβασης μίσθωσης έργου.
  6. Την υπ.αριθμ.323/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίσθηκε η ειδικότητα ΠΕ /ΤΕ Νοσηλευτή/τριας, για την σύναψη της  ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου,
  7. Την Α.Π.92434/30263/6.11.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:Ω54ΛΟΡ1Κ-Χ46) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γαλατσίου».
  8. Τις διατάξεις του αρθ.20 του Ν.4305/2014(ΦΕΚ 237Α’)όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ.1 του αρ52 του ν.4554/18(ΦΕΚ 130 Α’).όπου προβλέπεται ότι «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται  υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα(12)μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ.1 του αρθ.2 της Π.Υ.Σ 33/2006 όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1)  φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τριας,για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους και τους εργαζόμενους του Δήμου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού(Στελέχωση των  Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής:

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο ή δίπλωμα:

-Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ή

-Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας

3.Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

2)Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3)Να μην έχουν κώλυμα κατά το αρ.8 του υπαλληλικού κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

4)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να υποβάλλουν:

-Αίτηση.

– Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

-Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

-Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

-Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.)

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση &

ε)Κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  τους.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας- Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης) Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι (πληροφορίες, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , τηλ. 213 2055325, 428 κα.Ρηγάκου ,είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, μέχρι και την  Δευτέρα 15/04/2019.

 

 

Ο  Δήμαρχος

Γιώργος Μαρκόπουλος

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr