Ανακοίνωση σύστασης επιτροπής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χρωματισμοί κοινόχρηστων χώρων (πλατειών-νησίδων κλπ)

28-11-2019 Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΝΗΣΙΔΩΝ κ.λ.π.) – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2017».

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 2η Δεκεμβρίου 2019 (02-12-2019) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

                        Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

                         ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

 

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr