ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΜΠΑΝΕΡ ΚΛΠ., ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016

10-06-2016 Ενημέρωση
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

           ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

       ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

       

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Τηλέφωνο

:

2132055356 2132055372

Fax

:

2132055317

Email

:

polat@galatsi.gr

ΓΑΛΑΤΣΙ 10/6/2016

Αρ. Πρωτ. 712

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΜΠΑΝΕΡ ΚΛΠ., ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016 ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

 

Συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

    Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου,  βάσει της αρ. αποφ. 96/2016 του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: 6ΨΠΟΟΛΥΜ-ΩΥΤ), που αφορά τη δαπάνη για την εκτύπωση εντύπου, μπάνερ κλπ., με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2016, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως αποστείλουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα 12:00 μ.μ. για αξιολόγηση.

 

Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης αναφέρονται στην επισυναπτόμενη με αριθμό πρωτ. 711/10-06-2016 τεχνική περιγραφή του Προέδρου του Ν.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν περαιτέρω για την εργασία από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα  2132055356 και 2132055372.

 

 

 

                            

                                                                                                                                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»                        

                                          

Γαλάτσι 10/06/2016

Αρ. Πρωτ. 711

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» λαμβάνοντας υπόψη :

1.    Το άρθρο 209/3463 Δ.Κ.Κ.

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3563/07.

4.    Τις διατάξεις της παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08.

5.    Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3436/06.

6.    Το Π.Δ. 28/80

7.    Την Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

8.    Την 27319/2002 Υπουργική απόφαση.

9.    To αρ.83 παρ. 1 του N. 2362/1995 – υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών.

10. Την υπ’ αριθμόν 96/2016 Aπόφ. του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου, (με ΑΔΑ: 6ΨΠΟΟΛΥΜ-ΩΥΤ), για την ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6471.0001 για την εκτύπωση του εντύπου, μπάνερ κλπ., με το πρόγραμμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016.

11. Την υπ’αριθμόν 693/8-6-2016 αρχική τεχνική περιγραφή της δαπάνης.

12. Την υπ’αριθμόν 694/8-6-2016 ανακοίνωση υποβολής προσφορών, η οποία ακυρώθηκε με την υπ’αριθμόν  710/10-06-2016 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ορίζουμε τις προδιαγραφές  για την ανωτέρω δαπάνη ως εξής:

 

Ø  Έντυπα: 25.000  τεμάχια

 

Πλάτος 29,4cm x ύψος 21cm ανοιχτό

115gr χαρτί velvet τετραχρωμία

Καρφίτσα

76 σελίδες

 

Ø  4 Μπάνερ διαστάσεων 1,55 μ. Χ 1,80 μ. (σε μουσαμά).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr