ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΜΠΑΝΕΡ ΚΛΠ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016

17-06-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
           ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
       ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
       
Γραφείο
:
κ.Προέδρου
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλέφωνο
:
2132055356 – 2132055372
Fax
:
2132055317
E-mail
:
polat@galatsi.gr
ΓΑΛΑΤΣΙ  17/06/2016
Αριθ. Πρωτ. 756
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΜΠΑΝΕΡ ΚΛΠ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016 ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
 
Συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
 
    Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου,  βάσει της αρ. αποφ. 96/2016 του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: 6ΨΠΟΟΛΥΜ-ΩΥΤ), που αφορά τη δαπάνη για την εκτύπωση εντύπου, μπάνερ κλπ., με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2016, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως αποστείλουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 21/06/2016 και ώρα 13:00 για αξιολόγηση.
Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης αναφέρονται στην επισυναπτόμενη με αριθμό πρωτ. 748/17-06-2016 τεχνική περιγραφή του Προέδρου του Ν.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν περαιτέρω για την εργασία από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055356 και 2132055372.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
          ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
Γαλάτσι 17/06/2016
Αρ. Πρωτ. 748
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» λαμβάνοντας υπόψη :
1.     Το άρθρο 209/3463 Δ.Κ.Κ.
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.
3.     Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3563/07.
4.     Τις διατάξεις της παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08.
5.     Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3436/06.
6.     Το Π.Δ. 28/80
7.     Την Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
8.     Την 27319/2002 Υπουργική απόφαση.
9.     To αρ.83 παρ. 1 του N. 2362/1995 – υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών.
10. Την υπ’ αριθμόν 96/2016 Aπόφ. του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου, (με ΑΔΑ: 6ΨΠΟΟΛΥΜ-ΩΥΤ), για την ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6471.0001 για την εκτύπωση του εντύπου, μπάνερ κλπ., με το πρόγραμμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016.
11. Τις υπ’αριθμ. 693/8-6-2016 και 711/10-06-2016 αρχικές τεχνικές περιγραφές της δαπάνης.
12. Την υπ’αριθμ. 694/8-6-2016 ανακοίνωση υποβολής προσφορών, η οποία ακυρώθηκε με την υπ’αριθμόν 710/10-06-2016 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
13. Την υπ’αριθμ. 712/10-06-2016 ανακοίνωση υποβολής προσφορών η οποία ακυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 734/15-06-2016 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
Ορίζουμε εκ νέου τις προδιαγραφές για την ανωτέρω δαπάνη ως εξής:
 
Α. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝTΥΠΩΝ ΚΑΙ BANNERS (έως 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.):
Ø Ετήσιο περιοδικό θερινού Φεστιβάλ Δήμου Γαλατσίου 2016: 25.000 αντίτυπα
Πλάτος 29,4cm x ύψος 21cm ανοιχτό
115gr χαρτί velvet τετραχρωμία
Καρφίτσα υψηλής συγκράτησης
64 σελίδες
Ø 4 Μπάνερ διαστάσεων 1,55 μ. Χ 1,80 μ. (σε μουσαμά).
 
Β. ΔΙΑΝΟΜΗ 25.000 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ (έως 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 
 
                                                                       
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                 ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr