Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ν.Π. “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου”

09-09-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
Γαλάτσι   09-09-2015
Αριθ. Πρωτ. 2227
                         
Ταχ. Δ/νση     :  Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ      :  111 46
Τηλέφωνο      :  213-2055387
 
ΘΕΜΑ:   «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λογισμικών προγραμμάτων  για τις ανάγκες του Ν.Π. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’ ».
                                                    
                                                      
 Η   Πρόεδρος του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ 
 
             «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
 
Ανακοινώνει, ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία ,την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λογισμικών προγραμμάτων, για τις ανάγκες του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
Τα ζητούμενα είδη, περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.: 77/2015 (ΑΔΑ:ΩΣ2ΦΟΛΙ5-Κ01), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο αναρτημένο στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων.  Πρωτογενές αίτημα  (ΑΔΑΜ:15REQ003021760) – Εγκ.  Αίτημα (15REQ003021873).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέτουν τις οικονομικές προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται  α) η επωνυμία της επιχείρησης και  β) η ένδειξη  «Προσφορά για την προμήθεια Η/Υ,εκτυπωτών και λογισμικών προγραμμάτων» στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ( Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι)  μέχρι και την  Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο: 7.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α
                                                                                                          Η  Πρόεδρος του  Δ.Σ
                                                                                          Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr