Ανανεώθηκε η θητεία των Αντιδημάρχων Γαλατσίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023

06-12-2022 Ενημέρωση

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010) , όπως αντικαταστάθηκε από την § 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018  (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι & από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
  2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) .
  3. Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012).
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20-8-2019 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι .
  5. Την με αριθ. πρωτ. 85741/19-11-2021 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 809 «Ορισμός Αντιδημάρχων»
  6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.).

Ο ρ ί ζ ε ι

1/         Τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΑΡΓΥΡΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου , ως  ΕΜΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου με τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γαλατσίου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων του Τμήματος με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.,

2/         Τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΚΟΡΡΕ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου,   ως  ΕΜΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου με τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας εκτός του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

3/         Την Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αντωνίου,   ως  ΕΜΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου με τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

–           Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .

–           Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως  εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.

–           Την υπογραφή των, υπό  του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων.

–           Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ .λ. π.

4/         Τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΜΠΑΣΤΑ  ΚΩΝ/ΝΟ του Νικολάου , ως  ΕΜΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου με τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, εκτός των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

5/         Τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Μιχαήλ , ως  ΕΜΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου με τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και ειδικότερα των τεχνικών έργων του Δήμου, την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

6/         Την Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝ/ΝΑ του Αποστόλου,   ως  ΕΜΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Διασύνδεσης Πολιτών με την «ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ»

7/         Την Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ευθυμίου,  ως ΑΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου,  με τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Υπεύθυνη όλων των κοινωνικών & προνοιακών δομών του Δήμου μας, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

8/         Την Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Λουκά , ως ΑΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου, υπεύθυνη για την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση και τον συντονισμό της καλής λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.)  & του Παραρτήματος αυτού, καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης  με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

9/         Τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Πέτρου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο , αρμόδιο της εποπτείας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προέρχονται απευθείας από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση  και την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν στα ανωτέρω Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

10/       Τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του  Γεωργίου, ως  Εντεταλμένο Σύμβουλο, της  διαχείρισης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ΠΑΛΑΙ) και την υπογραφή με εντολή μου σχετικών εγγράφων , πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται θα ασκεί ο Δήμαρχος ή άλλος Αντιδήμαρχος που θα ορίζεται από τον Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 6  Δεκεμβρίου 2022 και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2023, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στην Διαύγεια.

 

 

 

Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

νέα θητεία αντιδημάρχων
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr