Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και η πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

08-02-2017 Ενημέρωση

Από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών ανακοινώνεται ότι με την 318/6977/27-1-2017 (ΑΔΑ: Ω15ΞΟΡ1Κ-ΝΜΜ) απόφασή της αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών έκτασης 4.191,903 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρησέων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.  (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ).

 

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζεται και αποτυπώνεται:

με μαύρο χρώμα το όριο της περιοχής που εξαιρείται της ανάρτησης του δασικού χάρτη.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 10η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 11η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 2η Μαϊου 2017 ημέρα Τρίτη.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr