ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ

01-03-2013 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ             Γαλάτσι   1   /   3    / 2013

                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7126
                                                                
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ»

 
 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση με διαπραγμάτευση (απευθείας) για την εργασία «Ανάθεση εργασιών για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Άλσους Βεΐκου», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τις εγκαταστάσεις και την περιοχή του Άλσους Βεΐκου.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Γαλατσίου, που βρίσκεται στην οδό Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους και ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τη Δευτέρα 11/3/2013 και ώρα 9.00 μέχρι 10.00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια της εν λόγω διαδικασίας.

Μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας (ή μεταφοράς), δηλαδή 732,00 ευρώ.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα τεύχη δημοπράτησης και πληροφορίες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου με καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 15,00 €, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος κα Γιώτη Άννα, τηλ.: 213 2055413.

 

Ο Δήμαρχος

 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr