Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Γαλατσίου για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Γαλατσίου»

20-09-2022 Ενημέρωση

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 140/2022 (ΑΔΑ: 93ΝΤΩ9Λ-ΝΛΜ), ο Δήμος Γαλατσίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στο Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου Γαλατσίου.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής   εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.

Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.

Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:

  1. Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι 09-10-2022 είτε εγγράφως προς το ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Γαλατσίου, είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypolorg@galatsi.gr, ky@galatsi.gr, stirixi@galatsi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2102222011 & 2132055417.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Ανοιχτή πρόσκληση Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr