Αντιδήμαρχος Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) ορίστηκε η Αντιδήμαρχος ΣΠΑΤ Πετρούλα Παπαγεωργίου

27-06-2022 Ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

         Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010) , όπως αντικαταστάθηκε από την § 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018  (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι & από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
  2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) .
  3. Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012).
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20-8-2019 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι .
  5. Την με αριθ. πρωτ. 85741/19-11-2021 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 809 «Ορισμός Αντιδημάρχων»
  6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2484/20-5-2022 τ. Β΄.)

 

Τροποποιεί την με αριθ. πρωτ. : 31862/1-12-2021 Απόφασή του, ως προς τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Γαλατσίου κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ του ΛΟΥΚΑ, και την ορίζει ως ΑΜΙΣΘΟ  Αντιδήμαρχο, για :

Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν από τη λήξη της θητείας της με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 27 Ιουνίου 2022 και λήγει 30 Νοεμβρίου 2022.

 

62Ε0Ω9Λ-ΔΘΓ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΠ

αντιδήμαρχος ΚΕΠ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]