Απαλλαγή τροφείων από τις 10 Μαρτίου έως την επαναλειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

01-04-2020 Ενημέρωση

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής  Προστασίας και  Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

της 30ης   Μαρτίου 2020.

 ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 4/2020

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα  30η  Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.  πραγματοποιήθηκε με  το  Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης δια περιφοράς  Συνεδρίαση, ύστερα από  την υπ’  αριθμ.  πρωτ: 973/24-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα  τα  δεκατρία (13) από τα  συνολικά δεκαπέντε (15)  μέλη του, ήτοι:

 

1. Μανιάτης  Ιωάννης Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Φατούρος Μάριος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Κάζαγλη Αναστασία Τακτικό  Μέλος
4. Αμοργιανός Γεώργιος Τακτικό  Μέλος
5. Μπουγιούκας Ευάγγελος Τακτικό  Μέλος
6. Παπαγεωργίου Πετρούλα Τακτικό  Μέλος
7. Χωριανόπουλος Νικόλαος Τακτικό  Μέλος
8. Λιαγούρη Στέλλα Τακτικό  Μέλος
9. Οικονόμου Ιωάννη Τακτικό  Μέλος
10. Καρδακάρη Σταματία Τακτικό  Μέλος
11. Θωμαΐδης Ιορδάνης Τακτικό  Μέλος
12. Αγγελόπουλος Λεωνίδας Αναπληρωματικό Μέλος
13. Γαλάνης Νικόλαος Τακτικό Μέλος Εκπρ.Εργαζομένων

Απουσίασαν από την συνεδρίαση παρόλο που νόμιμα κλήθηκαν οι κ.κ. Κιτσίνη Γεωργία, Στούμπος Ελευθέριος  και Ζέρβα-Γκιουρζιάν Ελένη.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο του Ν.Π.  Λοχαΐτου Μακεδονία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π., κα Γεωργίου Μαρία.

5o Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

«Λήψη απόφασης  για  απαλλαγή τροφείων βάσει του ΦΕΚ  783/Β΄/10-3-2020  για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020  έως και την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου».

 Αρ. Απόφασης 23/2020  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της Η.Δ., θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. πρωτ:  970/24-03-2020  έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το  ΦΕΚ  783/Β΄/10-3-2020, ορίζονται τα εξής:

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών λόγω κορωνοϊού, προτείνουμε την απαλλαγή της οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των γονέων για όσο διάστημα  παραμείνουν κλειστοί οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου.

 Λόγω της πιθανότητας να γίνει παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με την έκδοση νέου ΦΕΚ, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης, για  απαλλαγή τροφείων, για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020  έως την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

                                 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την απαλλαγή τροφείων βάσει του ΦΕΚ  783/Β΄/10-3-2020 λόγω του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020  έως και την επαναλειτουργία τους.

Ακριβές Απόσπασμα

Γαλάτσι   01/04/2020

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μανιάτης

 

τροφεία παιδικών σταθμών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]