Απόφαση διακοπής κυκλοφορίας λόγω εργασιών

10-01-2013 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ         : ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ      :

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες: Β.Ράνιου

Tηλέφωνο     : 210.21.43.389
FAX               :210.21.43 344
 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ   10 / 01 / 2013
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    715

ΒΑΘΜΟΣ   ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑΣ

  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Γαλατσίου
 
                    Έχοντας υπόψη;

    1) Την με αρ. πρωτ. 41460/12-12-2012 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας & της Ε.Δ.Ε. κας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΗΔΑΣ, ( Αριστοτέλους 73 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34 – Τηλ. 210 2691080 – ΦΑΞ 210 2633710 ) αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Κλίμακας Οδού Σαρωνικού» – Αριθμός Μελέτης 36/2011» – που εκτελεί για λογαριασμό μας & την αριθμ. 648/09-01-2013 αίτησή της &

2)    Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 48 & 52 του Κ.Ο.Κ.
 
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
 
 

        Την εκσκαφή τμήματος της οδού Σαρωνικού στους αρ. από 9 έως 13 μεταξύ των οδών Κίρκης και Αετοφωλιάς για τις ανάγκες του έργου «Ανακατασκευή Κλίμακας Οδού Σαρωνικού».

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατ’ εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 9-47-48 του Ν.2366/1995, με διακοπή της κυκλοφορίας, στο διάστημα από τις 14/01/13 έως τις  15/02/13, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αποκαταστάσεως των ζημιών που θα προξενηθούν.

       
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr