ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΧΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

25-10-2012 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   Γαλάτσι 25.10.2012

Αρ. Πρ.: 36899

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΧΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
έχοντας υπόψη:

1.     Ν 3463/06 ‘Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’

2.     Ν2286/95 ΄Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’

3.     ΠΔ 28/80 ‘Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως’

4.     Ν 3731/08 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών’ και συγκεκριμένα Άρθρο 20 ‘Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα’

5.     Η Απόφαση του Υπ. Οικονομίας 2/45564/0026/31-07-2001

6.     Την τεχνική έκθεση με ΑΜ 47/2012 που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία.

7.     Τον Προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2012, όπως αναμορφώθηκε με την αριθμ. 303/2012 απόφαση Δημ. Συμβουλίου

8.     Την με αριθμό 564/2012 (ΑΔΑ: Β430Ω9Λ-60Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που ψηφίζει τις ενισχυθείσες και νέες πιστώσεις του προϋπολογισμού όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την 303/2012 απόφαση του ΔΣ.

9.     Την έλλειψη του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού

10. Την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού μας.

11. Τα περιορισμένα χρονικά όρια λόγω χρονοδιαγράμματος του προγράμματος όπως αυτά έχουν ορισθεί στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο

12. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική εργασία.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)     Την Υπηρεσία Επιστημονικού και Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης του σχεδίου υλοποίησης για το έργο :«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 17.000,00 € με απευθείας ανάθεση.

2)     Εγκρίνει την συνταχθείσα με αριθμό 47/2012 μελέτη της παραπάνω εργασίας

                                               

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                            ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ


 

Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής μετησυγχρηματοδότησητηςΕλλάδαςκαιτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης


 

 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr