Απόφαση Δημάρχου Γαλατσίου

09-10-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
κ. ΜΑΡΚΟΥ
Τηλέφωνο
:
210. 2143. 436
 
ΓΑΛΑΤΣΙ     4 /   10   / 2017
Αριθ. Πρωτ.         33991
 
 
 
 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
                 ΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1/             Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  Α΄./87/7-6-2010)
2/             Του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄./114/2006)
3/             Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
4/             Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως εμφανίζονται σήμερα.
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
                         Μεταβιβάζουμε στον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού  κ. ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ του Γεωργίου την ακόλουθη αρμοδιότητα από 4 Οκτωβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2018 της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου.
                        Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις, Τμήματα, Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και στον ενδιαφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο.
 
 
 
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr