ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

04-02-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

                                                                                 Γαλάτσι 26/1/2011  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ. 2758                   

       

                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                             

                        ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

                 ΠΡΟΜΗΘΕΙAΣ BEΝΖΙΝΗΣ

                      ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ                                  

                        ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

         ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 15.000,00€

                                                             

      Ο Δημάρχος Γαλατσίου

       Εχοντας υπόψη :

 

1.   Τις διατάξεις της Υπ.ΑΠΟΦ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

2.       Το Ν. 3463/06 Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας

3.       Το Ν.   3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

4.       Την ανάγη του Δήμου γιά Προμήθεια  βενζίνης για τα επιβατικά αυτ/τα &

 τα μηχανάκια.  

5.        Την προσφορά με αριθ. Πρωτ. 2510/11 της εταιρεία Λ.ΖΙΩΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

6.        Το Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής.

7.        Tην  δαπάνη της προμήθειας η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσόν

  των 15.000,00€

 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 

      Εγκρίνει το Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής & Αναθέτη την  Προμήθεια βενζίνης για τα επιβατικά & τις μοτοσυκλέτες του Δήμου για το έτος 2011 από το βενζινάδικο της εταιρείας Λ.ΖΙΩΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με βάση την προσφορά της εν λόγ εταιρείας και μέχρι του ποσού των 15.000,00€

     

      Κ.Α.   10,30,35/6641.0001

      Οικ..Έτος 2011

      Χρηματοδότηση  Δημ.Ταμείο

 

                                                                                                                                                                                      Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                         KYΡΙΑΚΟΣ   ΤΣΙΡΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr