ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

19-12-2016 Ενημέρωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Γραφείο       : Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση   :Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46
Τηλέφωνο    : 210 21.43.335-6
FAX             : 210 29.18.120                                                                                                                     
 
 
Γαλάτσι   16/12/2016
Αριθμ. Πρωτ:38231
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
Έχοντας υπόψη:
1.                       Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/7-6-2010).
2.                       Τις διατάξεις του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ΟΔΗΓΊΑς 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις».
3.                       Τις διατάξεις του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4305/2014.
4.                       Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α’/10-4-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
5.                       Τις διατάξεις του ΠΔ 28/23-3-2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α’/23-3-22015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
6.                       Αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».
                                                                                           
 
Αποφασίζουμε
 
ότι τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στο Δήμο Γαλατσίου και στα Ν.Π.Δ.Δ καταγράφηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και κατά συνέπεια ορίζουμε τα παρακάτω στοιχεία των υπηρεσιών Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ για ανοικτή και περαιτέρω ψηφιακή χρήση:
 
 
 
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ Ή ΟΧΙ)
 
 
 
Διεύθυνση Διοικητικού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Διοικητικού
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Διοικητικού
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Διοικητικού
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Οικονομικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Οικονομικού
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Οικονομικού
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019
ΝΑΙ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΔΩΝ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου» Δήμου Γαλατσίου
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου» Δήμου Γαλατσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου» Δήμου Γαλατσίου
ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου» Δήμου Γαλατσίου
ΑΡΧΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου» Δήμου Γαλατσίου
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΝΑΙ
 
 
 
 
 
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου» Δήμου Γαλατσίου
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΕΚΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΗ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΑΙ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΑΙ
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr/ ), στο διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.www.galatsi.gov.gr ).
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας).
 
                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
                                                                       
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr