Απόφαση Δημάρχου για την τοποθέτηση υπαλλήλων του Δήμου στη θέση Προϊσταμένων, Διευθύνσεων και Τμημάτων

11-02-2015 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Γαλάτσι, 10.02.2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Αριθ. Πρωτ.: 4123
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ               ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω9Λ-Γ0Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας : 111 46
Πληροφορίες : Ν. Ρηγάκου
Τηλέφωνο : 213 2055325
Fax : 210 2932538
Ηλεκτρονικό Ταχ.: prosopiko@galatsi.gr
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010, Τεύχος Α΄).
2. Τα άρθρα 72, 87, 88, 89 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/28.07.2007, Τεύχος Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Το Ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 51/29.03.2010, Τεύχος Α΄).
4. Το Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» (Φ.Ε.Κ. 226/27.10.2011, Τεύχος Α΄).
5. Την υπ’αριθμ.34832/02.09.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την υπ’αριθμ.1236/13.01.2013 Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.
7. Την υπ’αριθμ.1237/13.01.2013 Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων.
8. Το υπ’αριθμ.11/14 πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Αττικής (που διαβιβάστηκε με το υπ’αριθμ.156/15.04.2014 έγγραφο), σύμφωνα με το οποίο έγινε η επιλογή των υπαλλήλων για τις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων του δήμου.
9. Το υπ’αριθμ.20/14 πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Αττικής (που διαβιβάστηκε με το υπ’αριθμ.219,220,328/30.10.2014 έγγραφο), σύμφωνα με το οποίο έγινε η επιλογή των υπαλλήλων για τις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων του δήμου.
10. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 2026/21.08.2013, Τεύχος Β΄).
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
 
Αποφασίζουμε
Τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου ως Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, ως εξής:
 
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προϊσταμένη ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄.
 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Προϊσταμένη ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄.
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ: Προϊσταμένη ΚΑΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Προϊσταμένη ΡΗΓΑΚΟΥ ΝΙΚΗ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Προϊσταμένη ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: Προϊστάμενος ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄.
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Προϊστάμενος ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Δ΄.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προϊσταμένη ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Γ΄.
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Προϊστάμενος ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Προϊστάμενος ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Προϊσταμένη ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ: Προϊσταμένη ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Προϊστάμενος ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Δ΄.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Προϊσταμένη ΔΑΒΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Προϊστάμενος ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: Προϊστάμενος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προϊστάμενος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄.
 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: Προϊστάμενος ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Προϊστάμενος ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ: Προϊσταμένη ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Δ΄.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ: Προϊσταμένη ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Γ΄.
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: Προϊστάμενος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄.
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Προϊσταμένη ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ, ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Γ΄.
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Προϊσταμένη ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄.
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Προϊσταμένη ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Β΄.
 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Προϊστάμενος ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Προϊσταμένη ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑ, ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Δ΄.
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την κοινοποίηση της στις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr