Απόφαση καταγγελίας των προγραμματικών συμβάσεων με τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

25-06-2014 Ενημέρωση
Μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 23 Ιουνίου να καταγγείλει τις προγραμματικές συμβάσεις των δύο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, καθώς η Επίτροπος δεν ενέκρινε τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, ο Δήμαρχος Γαλατσίου Κυριάκος Τσίρος και η Διοίκηση βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την ΚΕΔΕ και τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε να γίνουν προσπάθειες να επιλυθεί το απαράδεκτο πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση.
 
Σημειώνεται ωστόσο ότι για το Δήμο Γαλατσίου οι προγραμματικές συμβάσεις με τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αυτές είναι καθ’ όλα νόμιμες, σύμφωνα με τις αριθμ. 111/14 και 153/14 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες εγκρίθηκαν όλοι οι όροι των συμβάσεων και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμβάσεων. Οι δύο αυτές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ως νόμιμες και από τον Ελεγκτή Νομιμότητας , ήτοι τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις υπ’ αριθμ.14904/12258/7.4.2014 και 21121/16871/24.4.2014 αποφάσεις αντίστοιχα.
Μετά την έγκριση των άνω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 557/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε ότι οι συμβάσεις που υπογράφουν οι ΟΤΑ με τις ΚΟΙΝΣΕΠ δεν αποτελούν προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) , αλλά δημόσια σύμβαση υπηρεσιών του Π.Δ/τος 60/2007, για την ανάθεση της οποίας έπρεπε να προηγηθεί η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
Με το σκεπτικό αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου ουσιαστικά «αναιρείται» η φιλοσοφία του Ν. 4019/2011 που επέβαλε τη δημιουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. Έτσι σε όλη την Ελλάδα δημιουργήθηκε το ακόλουθο παράδοξο: ενώ οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων έχουν εγκριθεί ως νόμιμες από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι πάρεδροι δεν εγκρίνουν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα.
            Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου την ίδια τακτική υιοθέτησε τελικά και η Αποκ/νη Διοίκηση, η οποία επικαλούμενη την 557/14 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ΄ αριθμ. 23445/18632/27.5.2014 απόφασή της ακύρωσε την αρ. 168/2014 του Δημ. Σ/λιου που αφορά την παράταση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. της Κοινωνικής Υπηρεσίας μας.
            Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους Δήμους της χώρας και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των δομών τους (αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ, των υπηρεσιών πρασίνου και φύλαξης κ.α.).
                        Ανεξαρτήτως όλων αυτών οι εργαζόμενοι των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που προσέφεραν της υπηρεσίες τους στο Δήμο μας, θα πληρωθούν για τις ημέρες εργασίας τους, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δια της νομικής και δικαστικής οδού. Από τη στιγμή που τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου και εγκεκριμένα, καθώς και έτοιμα ανά πάσα στιγμή να εκταμιευθούν, ο δήμος Γαλατσίου θα δώσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις απασχόλησης αυτών και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη εκταμίευσή τους. 
                        Πιθανότατα ωστόσο, να προκύψει θέμα και με την «Δίκτυο ΨΥΧ.Υ.ΚΟΙΝ.ΣΕΠ», που συνεργάζεται με τους παιδικούς σταθμούς, τον πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό και την κοινωνική υπηρεσία του δήμου μας. Έχουμε ήδη στείλει ερώτημα στην Περιφέρεια Αττικής για να μας ενημερώσει εγκαίρως αν θα συνεχιστεί η συνεργασία με την «Δίκτυο ΨΥΧ.Υ.ΚΟΙΝ.ΣΕΠ», λόγω των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
                        Ενημερώνουμε ότι όλες οι συμβάσεις με τις ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν γίνει με βάση το Νόμο 4019/2011, αλλά και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή Νομιμότητας. Συνεπώς, οτιδήποτε άλλο ακούγεται είναι απλά αβάσιμες φημολογίες, που θα τύχουν της απαραίτητης νομικής διαδικασίας από το Δήμο Γαλατσίου.
           
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr