Απόφαση ορισμού Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19-09-2014 Ενημέρωση
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΔΑ : ΩΚ6ΟΩ9Λ-1Ν5
Γαλάτσι ,  18-9-2014
Αριθμ. Πρωτ. 38564
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ       :Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση      :Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ       :111 46
Τηλέφωνο      :213 2055335, -6
FAX                :210 2918120
email               :galatsi@galatsi.gr                                                                                                                
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
Έχοντας υπόψη:
1)     Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010)
2)     Την με αριθμ. 200/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» για την χρονική περίοδο 07/09/2014 έως 05/03/2017
3)     Τις διατάξεις του άρθρ. 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
4)     Την με αριθμ. πρωτ. 36072/01-09-14 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον αντιδήμαρχο κ. Δερεδίνη Βασίλειο
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
            Ορίζει πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου τον Αντιδήμαρχο κ. Δερεδίνη Βασίλειο για το χρονικό διάστημα από 07/09/2014 έως 05/03/2017.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Δ/νσεις, Τμήματα, Ν.Π. του Δήμου και στον ενδιαφερόμενο Αντιδήμαρχο.
 
                                                      

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                     

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr