Απόφαση Προέδρου Πολιτιστικού&Αθλητικου Οργανισμού

02-08-2012 Ενημέρωση

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ         2/8/2012

Αριθμ. Πρωτ    616


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ 602/1/8/2012 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΑΣ

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 ΄΄ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ΄΄
 
ΓΡΑΦΕΙΟ      : ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο     : 2143385 -415
FAX              : 2943372
 
ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου

 

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθ. 58 Ν.3852/2012<< Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης>> ΦΕΚ Α΄/87/07-06-2010

2.    Την υπ’αριθμ. 57/30-3-2011 (ΦΕΚ 581/Β΄/13-4-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την οποία συγχωνεύθηκαν τα ΝΠΔΔ του Δήμου :α) «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου» και β) «Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου», σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

3.    Την υπ’ αριθμ. Πρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861/5-9-2011 απόφαση όπως Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 όπως αριθμ. 6/5-5-2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου όπως ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού – Τροποποίηση όπως ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α΄ 280)», όπως ισχύει.

4.    Την υπ’ αριθμ. Οικ. 39868/36699/25-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα όπως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5.    Την υπ΄αριθμ. 73/23-11-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

6.    Την υπ΄αριθμ. 429/13-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.

7.    Την υπ. Αριθμ. 235/23/3/2012 ανακοίνωση του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού ΄΄ Βασίλης Παπαδιονυσίου΄΄ του Δήμου Γαλατσίου  για την πρόσληψη ενός ατόμου(1) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου , η οποία εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. 5366/2.4.2012 έγγραφο του ΑΣΕΠ , αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Γαλατσίου την 6/7/2012 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο την 6/7/2012 .

8.    Τον υπ.αριθμ πρωτ   615/2/8/2012 πίνακα κατάταξης και επιλογής προσωπικού, ο οποίος αναρτήθηκε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου στις 2/8/2012 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Προσλαμβάνουμε την ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Δημοσθένη για την κάλυψη αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου , για τη θέση ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως δώδεκα μήνες(12), σύμφωνα με το άρθρο6 του Ν.2527/97 όπως ισχύει σήμερα.

 
 
 
 
 
 

                                                              Ο Πρόεδρος

 
 
 
 
Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr