Β΄ Παιδικός Σταθμός

210-2913511 Ζήνωνος 4α
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017) ΚΑΙ ΩΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.
ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  2018-2019 ΕΙΝΑΙ  :
  1. Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού)
  2. Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα  (κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού)
  3. Οι γονείς να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, δημότες ή κάτοικοι  του Δήμου Γαλατσίου (Δυνατότητα εγγραφής έχουν και αυτοί που διαμένουν σε όμορο Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου (το έντυπο της αίτησης  χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου)

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

3.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)

4.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5.Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

6.Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία για τους μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης.

7.Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, της κατοικίας των γονέων, στο όνομα ενός από τους δύο γονείς ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Η φιλοξενία δεν αποτελεί αποδεικτικό κατοικίας.

8.Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από το Σταθμό.

9.Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής των όρων λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών και ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή. (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.

10. Υπεύθυνη Δήλωση, για την προσκόμιση αντίγραφου της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης , φορολογικού έτους 2017, έως 16/7/2018, (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου).

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
  1. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:
  1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ).
  2. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
  3. Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, ΚΕΠΑ ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα ευκρινή εκ των πρωτοτύπων εγγράφων άμα έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ενώ έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά αφού έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα και είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής  θα γίνεται:

α) ηλεκτρονικά ή

β) ταχυδρομικά από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2018.

Η ενυπόγραφη αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2 – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ – Γαλάτσι – Τ.Κ. 11146 – ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ. 2132055387-2132055366).

(Τα έντυπα των δικαιολογητικών μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου-www.galatsi.gov.gr)

Αιτήσεις  με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα και σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017), απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει  να υπάρχει κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδός.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας:
H λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους.
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν:
● από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου
● από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά
● τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του πολιούχου του Δήμου Γαλατσίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η διακοπή φιλοξενίας του νηπίου ή του βρέφους, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η προσωρινή διακοπή παρακολούθησης γίνεται για λόγους σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας με δυνατότητα επανένταξης του παιδιού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά την τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική ενημέρωση της Προϊσταμένης  του Παιδικού / Βρεφονηπιακού Σταθμού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σταθμό ενεργείται από τον Παιδίατρο. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση καθώς και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (οι δομές των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»-ΕΣΠΑ. Οι ωφελούμενες μητέρες καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ και να επιλέξουν τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου που επιθυμούν, προσκομίζοντας την αξία τοποθέτησης (voucher) στο γραφείο του Ν.Π. για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νηπίου/βρέφους. Τα νήπια/βρέφη που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης εγγραφών-επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση, σύμφωνα με τη δυναμικότητα που ορίζεται στους πίνακες του ΕΣΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τόσο των επανεγγραφών όσο και των εγγραφών καθώς και ο πίνακας επιλαχόντων μέσω μοριοδότησης, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα δημοσιευτεί εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων/βρεφών μέσω ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα τελικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά από επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των μορίων που καθιερώνονται μέσα από ειδικό πρόγραμμα.

Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας και εάν προκύπτει, εκ νέου, ίσος αριθμός μορίων πραγματοποιείται κλήρωση.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και του παιδιού. Η μοριοδότηση της αίτησης θα αναζητείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει η αίτηση κατά την κατάθεσή της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 2018-2019

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr