Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ»

25-08-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 17237 Ημ/νία Πρωτ.: 21/8/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Γαλατσίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ», Προϋπολογισμού : 59.813,96 + ΦΠΑ 24% = 74.169,31 ΕΥΡΩ.
2. Tαξινόμηση έργου κατά CPV: {71320000-7}, Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου http://www.galatsi.gov.gr.  Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου, τηλ.: 2132055350, fax: 2132055344, αρμόδια υπάλληλος κα. Ελευθεριάδη Άννα.
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα, (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι).
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .
6. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : – Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών στην κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με πτυχία τάξεων Β’ και άνω που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, – Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. – Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από Γ.Γ.Υ & ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑ: 30-7412.0001,
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Γαλατσίου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
11. H διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 20PROC007209031

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr