ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΤΚΖ))

12-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Γαλάτσι,
8-10-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Αριθ. Πρωτ.: 31975
 
 
 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2102143311, 2102143370
 
ΦΑΞ: 2102143315
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΤΚΖ))
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη του:
·         τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις διατάξεις του π.δ. 116/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις διατάξεις (ιδιαίτερα του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ε΄) του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο­διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη­σης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         την υπ’ αριθ. 45/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων, μελών της μίσθωσης, εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου,
·         την υπ’ αριθ. 237/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΑΚΩ9Λ-ΤΞ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
·         την υπ’ αριθ. Πρωτ. 24901/24-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΒΩ9Λ-2ΒΟ) απόφασή του,
·         την από 24-9-2015 Έκθεση Εκτίμησης της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του π.δ. 270/1981 &
·         την υπ’ αριθ. 563/2015 (ΑΔΑ:ΩΣΤΚΩ9Λ-8ΡΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 
προκηρύσσει πλειοδοτική,φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλε­λειμ­μέ­νων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004, με τους παρακάτω όρους:
 
Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, οδός Αρχιμήδης 2 & Ιπποκράτους, στις 26 του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.µ. (ώρα λήξης κα­τά­θεσης των προσ­φορών) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρ­μό­διας Επιτροπής που προ­βλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για το Δήμο Γαλατ­σί­ου με τη με αριθ. 237/2015 απόφαση  του Δημοτικού του Συμβουλίου.
 
Άρθρο 2ο
Δημοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων και ανάρτησή της στην επί­σημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.www.galatsi.gov.gr. Επίσης, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα του Γαλατσίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 π.δ. 270/1981).
 
Άρθρο 3ο
Αντικείμενα προς περισυλλογήεκποίηση
Η δημοπρασία αφορά εξήντα τέσσερα (64) οχήματα (φορτηγά μέχρι 3.500 kg , ΙΧ αυτοκίνητα) τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 2 του Π.Δ. 116/2004. Ο αριθμός αυτός, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα που θα υπάρξουν (π.χ. κάποια να αποσυρθούν από τους ιδιοκτήτες τους ή να προστεθούν και άλλα), με μικρές πάντα αποκλίσεις (+/- 10%) σε σχέση με τον αρχικά ορισθέντα. Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρου 9 του π.δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστο­ποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση.
 
Άρθρο 4ο
Διάρκεια συμβατικής σχέσης
Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε ένα έτος (1) από την υπογραφή της.
 
Άρθρο 5ο
Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) ανά όχημα, για φορτηγά μέχρι 3.500 kg και ΙΧ αυτοκίνητα.
 
Άρθρο 6ο
Κατάθεση προσφορών
1.    Η κατάθεση προσφορών θα γίνει:
Α) για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτη­μένο εκπρόσω­πό του,
Β) για τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω:
·      για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού,
·      για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από το διαχειριστή της εται­ρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού,
·      για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξου­σιο­δοτεί το Διοικητικό Συμ­βούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το κατα­στατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ του έως την ημέρα του διαγωνισμού.
Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημο­πρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβο­λαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών, όπου οι εκπρόσωποι ορί­ζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.
 
Άρθρο 7ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 23-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:
·      Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης ISO 9001 και 14001.
·      Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και να προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ έως και τις 31-12-2016.
·      Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιονδήποτε νό­μιμο τρόπο) γερανοφόρο όχημα που να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογής έως και δύο (2) ΙΧ αυτοκινήτων.
·      Αστυνομική ταυτότητα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
·      Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιό­χρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
·      Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
·      Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυ­χόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερ­βαίνει την 31-12-2016 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπό της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί πλέον κατα­στατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου
·      Απόσπασα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου:
α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,
β) των διαχειριστών, σε περίπτωση ομόρρυθμου (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμέ­νης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) &
γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.).
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλ­λεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο.
·      Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό από αναγνω­ρισμέ­νη τράπεζα ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (150,00 €) επί εξήντα τέσσερα (64), (υπολογίσθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 64 οχήματα για χρονικό διάστη­μα ενός έτους), δηλαδή εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960 €).
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, ήτοι 10% επί του γινομένου της τελικής-πλειοδοτικής προσφοράς επί 64 (10%×Τιμή προσφοράς ανά όχημα×64 οχήματα), για την εξασφά­λι­ση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δή­μου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκος εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
·      Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι:
Ø Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό.
Ø Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης.
Ø Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
Ø Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύ­λακτα.
Ø Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
Ø Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εμού και του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.
·      Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιω­μένες οφειλές προς τον Δήμο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς.
·      Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιεί ο αντι­συμ­βαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβα­σης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια).
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτο­αντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώ­σεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογρα­φής. Η φορο­λογική ενη­μερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.
 
Άρθρο8ο
Διεξαγωγή διαγωνισμού
1.    Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημο­πρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφό­σον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέ­χιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφα­ση της καταχωρείται στα πρακτικά.
2.    Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φά­κελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευ­κρι­νώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
3.    Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει, ένα προς ένα, τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πλη­ρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
4.    Ακολούθως, δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νο­μίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προσφορά θα είναι μία (φορτηγά μέχρι 3,500kg, ΙΧαυτοκίνητα). Κάθε προσφορά είναι δεσ­μευτική για τον πλειοδότη,η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει δια­δοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
5.    Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπο­γράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και τον εγγυητή του.
6.    Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγρά­φως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
7.    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλει­οδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και κατα­πίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
 
Άρθρο 9ο
Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
1.   Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολο­γητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατα­κυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2.   Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυ­ρώ­σει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώ­σει το διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίω­σης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρα­σίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.
3.   Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλεί­ται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθε­ση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειο­δότη.
 
Άρθρο 10ο
Καταβολή αντιτίμου
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφω­νη­μέ­νο και να ανα­γρα­φό­μενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε δίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαι­ρουμένων των οχημάτων που επιστρέ­φονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη, που η εταιρία οφείλει να προσκο­μίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:
·         άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων,
·         αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων,
·         διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά δίμηνο, με αποτέ­λεσ­­μα τη μη καταβολή των οφειλομένων,
ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση ή να έχει τυχόν άλλη αξίωση κατά του Δήμου.
 
Άρθρο 11ο
Υπογραφή σύμβασης
Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της από­φα­σης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπο­γραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτρο­πή.
 
Άρθρο 12ο
Επανάληψη Δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι:
·         εάν ουδείς εμφανισθεί &
·         εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δι­καιολογητικών, ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας, ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γ. Γραμματέα Αποκεντρω­μέ­νης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλ­ματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογρά­ψουν τα πρακτικά.
Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυ­ητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τού­του κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτε­λέσματος της δημο­πρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρου­σιάστηκε εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπο­γρα­φή της συμβάσεως.
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δη­μάρχου, που αναφέρε­ται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προ­ηγουμένη δημοπρασία.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκποίηση γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημο­τικού Συμβουλίου.
 
Άρθρο 13ο
Όροι και Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται να:
1. εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή άλλως «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, τα οποία βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας,
2.   προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τα «εγκαταλελειμμένα οχή­ματα» να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως ΟΤΚΖ, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων από τον νόμο προθεσμιών,
3.   υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση,
4.   επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων,
5.   εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής οχημάτων, τα οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής:
α) χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός – αριθμός),
β) στοιχεία οχήματος, ήτοι είδος, μάρκα, μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδας, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ,
γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος &
δ) στοιχεία του γερανοφόρου οχήματος και του οδηγού αυτού.
Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δή­μου και τον οδηγό της εταιρίας.
Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η συλ­λογή και η μεταφορά των εγκαταλελειμμέ­νων στις εγκαταστάσεις του αντισυμβαλλόμενου γίνεται με δικά της μέσα και δικές της δαπάνες αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης, χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προ­σωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.
Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο ό­χημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωσή του, π.χ. ατύχημα, υλικές ζημίες σε παρακείμενα οχή­ματα, τραυματισμός, θάνατος προσώπου (ενδεικτική παράθεση).
Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τον ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής και να εκδώσει εντός ευλό­γου χρονικού διαστήματος το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Κατα­στροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την ΕΔΟΕ και ενημερώνον­τας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέ­ρες από την, με οποιαδήποτε μορφή, ειδοποίηση από τον Δήμο, στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και αντισυμβαλλόμενος, ήτοι:
·      Τηλεφωνική επικοινωνία.
·      Fax.
·      Mail.
·      Έγγραφη ενημέρωση.
·      Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο υπάλληλο.
Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λό­γους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές κατα­στροφές κ.α.
 
Άρθρο 14ο
Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.
 
Άρθρο 15ο
Δυνατότητα τροποποίησης
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβα­σης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδή­ποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ’ επα­νά­ληψη, δε θα ση­μαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό.
 
 
Άρθρο 16ο
Παράβαση όρων
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτω­σής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστι­κή παρέμβαση.
 
 
Άρθρο 17ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προϋ­πο­λο­γισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Γαλατσίου (τηλ. 2102143370).
 
Ο Δήμαρχος
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr