Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ετους 2016

19-02-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         
   ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                            Γαλάτσι, 17-2-2016
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 4961
      ΤΗΛ. 210 2143370 – 315                                                               
    E-mail: promithies@galatsi.gr
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 237.424,66 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη:
·         Την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
·         Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
·         Το Π.Δ. 136/2011 “Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο”.
·         Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω­μένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδη­γίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85Α 11.04.2012).
·         Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18).
·         Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013).
·         Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
·         Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 4203/2013 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.’ (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
·         Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·         Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
·         Την υπ’ αριθ. 116/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», για την έγκριση προμήθειας τροφίμων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 146.967,51 € (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 16REQ003755276).
·         Την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»», για την έγκριση προμήθειας 10.000 μερίδων έτοιμων γευμάτων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 16REQ003709427).
·         Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 15/4-1-2016 πρωτογενές αίτημά της η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής, μας ενημέρωσε για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε είδη διατροφής, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (43.580,00 €) (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς: 16REQ003744494).
·         Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 553/11-1-2016 έγγραφό της η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) για τον αριθμό των υπαλλήλων του Δήμου στους οποίους οφείλει ο Δήμος να χορηγεί σε ημερήσια βάση φρέσκο γάλα (ως είδος ατομικής προστασίας), η δε συνολική ετήσια ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (46.117,96 €) (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς: 16REQ003717446).
·         Την υπ’ αριθ. 8/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου.
·         Τη με αριθ. 44/2016 (ΑΔΑ: 6172Ω9Λ-ΟΝΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας.
·         Τη με αριθ. 26/2016 (ΑΔΑ: 7Ω09Ω9Λ-ΩΨΖ) απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων αυτών (μεταξύ άλλων, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος (είδος ατομικής προστασίας).
·         Τη με αριθ. 38/2016 (ΑΔΑ: 7Η1ΕΩ9Λ-ΛΗ9) απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια των ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
·         Το με ΑΔΑΜ 16REQ003815056 εγκεκριμένο αίτημα για τα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
·         Το με ΑΔΑΜ 16REQ003769201 εγκεκριμένο αίτημα για το γάλα των υπαλλήλων (είδος ατομικής προστασίας).
·         Τη με αριθ. 53/2016 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης, ανάλογα με το είδος του τροφίμου, είτε τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας ή υποομάδας, είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, για τα παρακάτω αναφερόμενα αγαθά.
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr