Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών διατροφής

04-03-2016 Ενημέρωση
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                             Γαλάτσι, 2-3-2016
  ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 6682
 ΤΗΛ. 210 2143315 – 370
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ (ΠΑΣΧΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016)
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) 102.829,50 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη:
·         Την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
·         Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
·         Το Π.Δ. 136/2011 “Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο”.
·         Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω­μένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδη­γίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85Α 11.04.2012).
·         Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013).
·         Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
·         Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 4203/2013 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.’ (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
·         Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·         Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
·         Τη με αριθ. 66/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας.
·         Τη με αριθ. 83/2016 (ΑΔΑ: ΩΟΕΘΩ9Λ-Ζ0Ξ) απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 116.500,00 € από τον Κ.Α. 00.6733.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016.
·         Το με ΑΔΑΜ 16REQ003847849 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε ως εγκεκριμένο με το με ΑΔΑΜ 16REQ003916799.
·         Τη με αριθ. 5/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
·         Τη με αριθ. 90/2016 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της πιο πάνω μελέτης και την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ανοικτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών διατροφής, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας με τη μορφή ονομαστικών διατακτικών που θα εκδώσει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Υγιεινής του Δήμου υπέρ αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για τα παρακάτω αναφερόμενα αγαθά:
 
Α/Α
CPV
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ σε €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1.ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1.              
03142500-3
Αυγά
1 6/άδα
3.030
1,14
3.454,20
2.              
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (Τσουρέκι)
0,5 kg
1.030
4,00
4.120,00
3.              
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (βασιλόπιτα)
1 kg
390
9,38
3.658,20
4.              
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (μελομακάρονα)
1 kg
550
8,41
4.625,50
5.              
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (κουραμπιέδες)
1 kg
550
8,41
4.625,50
6.              
03211300-6
Ρύζι
0,5 kg
3.940
1,22
4.806,80
7.              
15411110-6
Ζυμαρικά Μακαρόνια
0,5 kg
5.980
0,46
2.750,80
8.              
03212220-8
Όσπρια(φακές)
0,5 kg
3.200
0,68
2.176,00
9.              
15831000-2
Ζάχαρη
1 kg
1.940
0,71
1.377,40
10.           
15542300-2
Τυρί φέτα
1 kg
2.540
6,15
15.621,00
11.           
15511000-3
Γάλα (εβαπορέ)
410 g
3.100
0,61
1.891,00
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
49.106,40
 
ΤΜΗΜΑ 2.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
12.           
15411110-6
Ελαιόλαδο
1 lt
5.580
4,34
24.217,20
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
24.217,20
 
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
13.           
15112100-7
Νωπά Πουλερικά
1 kg
2.640
3,1
8.184,00
14.           
15113000-3
Νωπό Χοιρινό κρέας
1 kg
1.720
3,97
6.828,40
15.           
15115100-8
Νωπό Αρνίσιο κρέας
1 kg
2.050
7,07
14.493,50
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
29.505,90
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
49.106,40
ΤΜΗΜΑ 2. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
24.217,20
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
29.505,90
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
102.829,50
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
1.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συσ­τήματος Ηλεκ­τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυ­ακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ­α­κής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/3/2016 και ώρα 17:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο­βολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκ­τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια­θέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπο­γραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
1.2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 π.μ., μέσω των αρ­μόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικα­σιών.
1.3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκε­λοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστο­ποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
1.4. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθη­καν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομι­κή Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές απο­σφρα­γίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφο­ρών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
1.5. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετά­θεσης ορίζεται με την παρα­πάνω απόφαση. Οι λεπτομέρειες της μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής του δια­γω­νισ­μού αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υ.Α. 11389/ΦΕΚ 185Α/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
 
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2016 (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.) είναι εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (102.829,50 €) και, πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ψηφισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 στον Κ.Α. 00.6733.0001 για τη χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε άπορους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3.1.Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
β. οι συνεταιρισμοί,
γ. οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση &
δ. οι κοινοπραξίες προμηθευτών,
οι οποίοι διαθέτουν κατάστημα ή υποκατάστημα supermarketτροφίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου και θα καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
3.2.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγρα­φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγρα­φής.
α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο “Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχό­με­νοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
·         Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη­μάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτι­κής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών.
·         Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώ­ου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστη­μα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτι­κής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
·         Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
        είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
        είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώ­νεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
        Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστή­μα­τος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
        Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
3.3.Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρ­μοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορη­γηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοί­ως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογε­γραμμένο.
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
 
1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέ­σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
 
2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:       (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφο­ρά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαί­νονται από αυτόν, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτή­ρα.
 
3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
 
4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς.
 
ΑΡΘΡΟ 4o
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι:
α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.
β) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή
γ) Για αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι:
       τα φυσικά πρόσωπα,
       οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε,
       οι διαχειριστές Ε.Π.Ε,
       ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε,
       σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .
Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου ή Πρόξενου.
Συγκεκριμένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νομικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
·         αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
·         αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
·         σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 5 και 6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.
7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, το οποίο, αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών, θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
 
Β. Οι αλλοδαποί:
1.Εγγυητική Επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) , (5) και (6) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
 
Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
 
Δ. Οι Συνεταιρισμοί:
1.Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (4), (5) και (6) της περίπτωσης Α.
 
Ε. Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι Κοινοπραξίες:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.
 
ΣΤ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τα ακόλουθα:
1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Επίσης προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για τους διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
       Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
       Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
       Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
       Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα ή δραστηριότητα.
       Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.
       Δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν.
4. Κατάσταση με τους φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α, εφόσον έχουν αναλάβει παρόμοιες προμήθειες κατά την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού και της ημερομηνίας σύμβασης.
5. Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτύπωση της κατάστασης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
6. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται:
       Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον ζητούμενο.
       Ότι οι χρόνοι διάθεσης των τροφίμων σε κάθε έναν από τους δικαιούχους, θα είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσης.
       Η χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται οι ομάδες ή τα τμήματα των ειδών για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
9. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων τροφίμων.
10. Πιστοποιητικό ISO 2000:2005 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων τροφίμων.
11. Για το ελαιόλαδο πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι οξύτητας 0-1 σε συσκευασία 1 και 5 λίτρων και να πληροί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων.
12. Για τα όσπρια πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τους όρους των αγορανομικών διατάξεων.
13. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος παρασκευαστής του προϊόντος οφείλει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με τα εξής :
α) για το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει το υπό προμήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασής του και τα πλήρης του στοιχεία (επωνυμία, Α.Φ.Μ. Ταχ. Δ/νση κ.λπ.).
β) του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα παρασκευασθούν τα υπό προμήθεια είδη ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
16. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δε μεταφέρει με ίδια μέσα τα προϊόντα, οφείλει:
α) να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας που θα αναλάβει τη μεταφορά και διανομή των υπό προμήθεια ειδών ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και διανομής των υπό προμήθεια ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
 
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1) Οι εγγυητικές επιστολές – εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014).
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
 
Α) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (2.056,59 €).
Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέ­πει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1.    ημερομηνία έκδοσης,
2.    τον εκδότη,
3.    το ότι απευθύνεται στο Δήμο Γαλατσίου,
4.    τον αριθμό της εγγύησης,
5.    το ποσό που καλύπτει &
6.    την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει, προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τρία επί τοις εκατό (3%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/1993).
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2) μήνες.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014.
 
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 60/2007 και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013.
2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος[1] με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και,
β. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα:
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας (Δικαιολογητικά Συμμετοχής).
β. Τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές τεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων, όπως «δωρεάν …», αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά – στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχ­θεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου αυτές απαιτούνται) θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οι­κονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
14. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
15. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
16. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
17. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
18. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
19. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 11 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
21. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς
22. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
23. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
24. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
25. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.
26. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.
Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
27. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
 
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Οι προσφορές θα δοθούν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
4) Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη.
5) Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των προσφερόμενων τιμών σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το άρθρο 388 του Α.Κ.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη:
α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.
Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια συνολική τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6) Όταν οι συμμετέχοντες προσφέρουν συσκευασμένα προϊόντα σε συσκευασίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τότε η σύγκριση των τιμών γίνεται στην τιμή του κιλού ή του λίτρου, ώστε να επιλεγεί η χαμηλότερη τιμή για το Δήμο.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών για όλα τα προς προμήθεια είδη.
Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.
 


ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/A΄) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν. 4055/2012 (Α΄/51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους Οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους Οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α΄/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/ 2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές
 
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού–ΕΔΔ), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
2. Η Επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από το Δήμο Γαλατσίου, δηλαδή την 1/4/2016, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής ή τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ή τον υπάλληλο που έχει κωδικό πρόσβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ο οποίος θα εισαγάγει, παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης τους, κωδικούς.
3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φα­κέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
 
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».
Επισημάνεται ότι κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών λαμβάνονται υπόψη όλα τα υποβληθέντα δείγματα, τα οποία εάν δεν είναι κατά τρόπο εμφανή (με μακροσκοπικό έλεγχο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, δε θα γίνονται δεκτά.
Οι φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτή­σεις της Υπηρεσίας.
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από το Δήμο Γαλατσίου, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες.
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει (άρθρο 10 της Διακήρυξης).
ζ. Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης γι’ αυτό το στάδιο του διαγωνισμού.
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν.
η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
θ. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής (άρθρο 10 της Διακήρυξης).
ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων – προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
ια. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
ιβ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.
 
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ανάλογα με την περίπτωση, που αποφασίζει σχετικά και μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή προμηθευτή.
2. Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α. ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας ή μέρος της,
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους,
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση.
3. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ενδεικτικού προϋπολογισμού.
4. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα συνέχισης του διαγωνισμού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.
5. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορισμένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, που έχουν την αρμοδιότητα για την κατακύρωση ή μη.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους [τροφίμου] που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
6. Ο Δήμος, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια τροφίμων, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στην Προκήρυξη.
 
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
1. Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υ.Α. 11389/1993, της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1998 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007.
2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ γ (δδ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011), οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.
 
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς προμήθεια ειδών. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης, πράγμα το οποίο θα δηλώνεται από τον προμηθευτή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
 
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να γίνει ανάλυση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η μη προσκόμιση δείγματος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.
 
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής.
Εάν ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Υ.Α. 11389/1993.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμηθείας στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή που ανέδειξε ο διαγωνισμός, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος.
Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νομιμοτόκως κάθε τυχόν ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος μέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον προμηθευτή κάθε θετική και αποθεματική ζημία του φορέως της προμήθειας από την καθυστέρηση ή ματαίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο Δήμος για την πραγματοποίηση της προμήθειας. Τα αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Τέλος, η έκπτωση προμηθευτού συνεπάγεται αποκλεισμό από κάθε προμήθεια του Δημοσίου επί διετία.
 
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές, και υπογράφονται από τον Δήμαρχο.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
       Τα συμβαλλόμενα μέρη.
       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
       Την συμφωνηθείσα τιμή.
       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
       Τον τρόπο παραλαβής.
       Τον τρόπο πληρωμής.
       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
       Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
 
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Οι αναγραφόμενες στη διακήρυξη αυτή ποσότητες των αγαθών είναι ενδεικτικές, καθώς, λόγω της ιδιομορφίας της προμήθειας, δεν μπορούν να προβλεφθούν εξαρχής επακριβώς.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών αυτών ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την οριστική καταγραφή των δικαιούχων οικονομικά αδυνάτων, σε κάθε περίπτωση όμως η τελική συνολική δαπάνη δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
 
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης των τροφίμων για τις περιόδους των εορτών του Πάσχα 2016 και των Χριστουγέννων 2016 ορίζονται οι ακόλουθες:
α)   για το Πάσχα 2016, έως τις 16-5-2016 &
β)   για τα Χριστούγεννα 2016, έως τις 16-12-2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούνται, μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες, να διαθέτει όλα τα είδη που θα κατακυρωθούν στο κατάστημά του και στις ποσότητες που θα κατακυρωθούν.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστημα του αναδόχου µε την προσκόμιση από τον δικαιούχο διατακτικής, η οποία θα είναι ονομαστική και στην οποία θα αναφέρονται τα είδη και η ποσότητα που δικαιούται ο κομιστής, από τα οποία θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει την ποσότητα που επιθυμεί και να αντικαταστήσει κάποια είδη τροφίμων µε άλλα που έχουν προβλεφθεί στο έντυπο της διατακτικής.
Επειδή η εν λόγω προμήθεια αφορά οικονομικά αδύνατους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου Γαλατσίου, προς αποφυγήν επιπλέον επιβαρύνσεων και ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας, ο ανάδοχος πρέπει να έχει το κατάστημα ή κάποιο από τα υποκαταστήματά του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου.
Η προθεσμία παράδοσης των ειδών σε κάθε δικαιούχο θα αναφέρεται πάνω στη διατακτική και την οποία οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα ο ανάδοχος.
Δείγμα των διατακτικών θα δοθεί από τον προμηθευτή πριν την έναρξη διανομής των τροφίμων από το κατάστημά του προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων και η κάθε διατακτική που θα εκδοθεί θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη που θα αντιστοιχούν στον κάθε δικαιούχο καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου.
Ως ημερομηνία λήξης των διατακτικών θα ορισθεί α) για την περίοδο του Πάσχα έτους 2016 η 16η Μαΐου 2016 (16-05-2016) και β) για την περίοδο των Χριστουγέννων έτους 2016 η 16η Δεκεμβρίου 2016 (16-12-2016).
 
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά τις στο προηγούμενο άρθρο αναφερόμενες ημερομηνίες λήξης των διατακτικών, ήτοι στις 16-5-2016 για την περίοδο των εορτών του Πάσχα και στις 16-12-2016 για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καθεμιά από αυτές τις ημερομηνίες, ο προμηθευτής σε συνεργασία µε το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου μας, θα προσκομίσει όλες τις πρωτότυπες διατακτικές µε διαβιβαστικό έγγραφο, η δε πληρωμή του στην συνέχεια θα γίνει µε τη διαδικασία της έκδοσης χρηματικού εντάλματος.
 
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΝΟΜΩΝ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 και της Υ.Α. 11389/1993, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν.
 
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί:
       στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Δ.Δ.Σ.),
       σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες,
       σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες
και επιπλέον θα αναρτηθεί:
       στον ιστότοπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr),
       στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
       στον ιστότοπο του «ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜ­ΒΑΣΕΩΝ» (www.eprocurement.gov.gr),
       στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gr).
 
AΡΘΡΟ 24ο
Δαπάνη Δημοσίευσης
(Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του Αναδόχου (Ν. 3548/2007 & Ν. 3801/2009))
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις θα καταβληθεί από τον Δήμο και θα κατατεθεί από τον ανάδοχο το αντίστοιχο ποσόν της δαπάνης στο Ταμείο του Δήμου πριν ή κατά την πρώτη πληρωμή του.
 
Ο Δήμαρχος
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Γ.Βάσσου 5 & Αγ.Γλυκερίας 22, 11146
Τηλέφωνα: 210-2143376,,210-2222-011, 210-2222-583
                                       
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
 Κ.Α. 006733.0001
ΠΟΣΟΥ 116.335,07 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
Αρ. μελέτης: 5/2016
 
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφίμων τα οποία θα μοιρασθούν µέσω διατακτικών-τροφίμων, τις οποίες θα εκδώσει ο προμηθευτής με την επωνυμία του και θα διανείμει ο ∆ήµος µας σε δικαιούχους , οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους της πόλης µας ή σε εξουσιοδοτημένο με γνήσιο της υπογραφής άτομο, για την περιοδική τους οικονομική ενίσχυση δύο φορές το χρόνο, Πάσχα & Χριστούγεννα . Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 116.335,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% και 23% )και θα βαρύνει τον ΚΑ  006733.0001 του προϋπολογισμού του ∆ήµου για το έτος 2016.
 
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 11389/23-3-93 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών ¨περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ¨ (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2362/95 αρ. 83 Υ.Α. 35130/739(ΦΕΚ Β΄1291/10) & του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160Α /14).
 
Άρθρο 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό και σύμφωνα µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήµου Γαλατσίου σύμφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ, το άρθρο 103, παρ.2δ του Ν.3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
 
 Άρθρο 4ο
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις (super markets) που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην περιοχή του ∆ήµου µας καθώς το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης αφορά άτομα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, άτομα με Αναπηρίες και δυσχέρεια στην μετακίνησή τους εκτός των ορίων του Δήμου μας.
Την ημέρα του διαγωνισμού οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν:
 • Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους
 • Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 
Άρθρο 5ο
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν συνολικά όλα τα είδη που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για ορισμένα είδη. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και στα τυποποιημένα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης τους. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής:
• Για τα νωπά κρέατα και νωπά πουλερικά, η προέλευση και ο παραγωγός.
• Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα π.χ. ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, λάδι η βιομηχανία παραγωγής ή προέλευση, εμπορικό σήμα κλπ.
Όλα τα τρόφιμα θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπως ισχύει σήμερα.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικά ποιότητας των προς προµήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των προϊόντων.
 
Άρθρο 6ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει αμέσως στη Οικονομική Υπηρεσία για την υπογραφή της σύμβασης.
 
Άρθρο 7ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις και τα έξοδα του συμφωνητικού πλην του Φ.Π.Α ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο.
 
Άρθρο 8ο
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η προµήθεια θα ανατεθεί στον αμέσως επόμενο µειοδότη σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία.
 
Άρθρο 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να διαθέτει όλα τα είδη στο κατάστημα του και στις ποσότητες που θα απαιτηθούν ,κατά τις περιόδους Πάσχα και Χριστουγέννων σε χρονικό στάδιο το οποίο καθορίζει η Υπηρεσία.
 
Άρθρο 10ο
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές, δεδομένου ότι δεν µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιομορφίας της προμήθειας. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την οριστική καταγραφή των απόρων να αυξομειώσει τις ποσότητες μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού της μελέτης.
 
Άρθρο 11ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής πρέπει να έχει την έδρα του ή να έχει υποκατάστημα στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου.Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστημα (ή υποκατάστημα) του προμηθευτή µε την προσκόμιση διατακτικής, η οποία θα είναι ονομαστική και στην οποία θα αναφέρονται τα είδη, από τα οποία θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει την ποσότητα και να αντικαταστήσει κάποια είδη τροφίμων µε άλλα που έχουν προβλεφθεί στο έντυπο της διατακτικής.
Η αρμόδια επιτροπή προμηθειών θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τα προσφερόμενα είδη, στο χώρο διάθεσή τους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα τα προϊόντα.
 
Άρθρο 12ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Η προθεσμία παράδοσης των ειδών σε κάθε δικαιούχο θα αναφέρεται πάνω στη διατακτική και την οποία οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα ο προμηθευτής.
 
 
Άρθρο 13ο
∆είγµα των διατακτικών θα δοθεί από τον προμηθευτή πριν την έναρξη διανομής των τροφίμων από το κατάστημα του, προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων και η κάθε διατακτική που θα εκδώσει ο μειοδότης, θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη που θα αντιστοιχούν στον κάθε δικαιούχο καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
Άρθρο 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά το πέρας της προμήθειας και τον έλεγχο της παραλαβής των τροφίμων από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών, ο προμηθευτής σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, θα προσκομίσει όλες τις πρωτότυπες διατακτικές µε διαβιβαστικό έγγραφο, και η πληρωμή του στην συνέχεια θα γίνει µε την διαδικασία της έκδοσης χρηματικού εντάλματος.
 
Άρθρο 15ο
Η ημερομηνία λήξης των διατακτικών κατά την περίοδο του Πάσχα έτους 2016, θα έχουν ημερομηνία λήξης την 16-05-2016 και για την περίοδο των Χριστουγέννων έτους 2016, θα έχουν ημερομηνία λήξης την
16-12-2016.
 
Άρθρο 16ο
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και της μελέτης θα έχει το Τµήµα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής &Υγείας του Δήμου Γαλατσίου.
 
                                   
 
                                                                                                                             Η    Προϊσταμένη
 
                                                                                   Διεύθυνσης  Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                    Γκόγκου Μαρία                                                                                                                                         
 
 


 
        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Γ.Βάσσου 5 & Αγ.Γλυκερίας 22, 11146
Τηλέφωνα: 210-2143376,,210-2222-011, 210-2222-583
                                       
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
 Κ.Α. 006733.0001
ΠΟΣΟΥ 116.335,07 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
Αρ. μελέτης: 5/2016
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
 
Γενικές προδιαγραφές:
– Ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια των τροφίμων θα πρέπει να παρέχει τρόφιμα άριστης ποιότητας, νέας εσοδείας, με τυπωμένες ευκρινώς τις ημερομηνίες παραγωγής συσκευασίας – λήξης και καθαρού βάρους – επί της συσκευασίας. Τα είδη που θα προμηθεύει θα είναι ακριβώς τα είδη που παραγγέλνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και όχι υποκατάστατα.
Σε περίπτωση που δεν είναι τα ζητηθέντα θα επιστρέφονται χωρίς καμιά άλλη διατύπωση.
– Τα χορηγούμενα είδη διατροφής θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
– Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό για το ISO 22000 (Εμπεριέχει το HACCP).
 
Ειδικότερα και ανά είδος, τα τρόφιμα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.
 
 1. Αυγά
Θα είναι ακέραια και καθαρά αυγά ημέρας, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 gr, μεσαίου μεγέθους (κατηγορία medium).
Θα είναι συσκευασμένα ανά εξάδα.
Τα αυγά θα είναι: α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 25 ημερών.
– Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα.
Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος.
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές.
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο.
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως.
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις:
 -Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής.
 -Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου συσκευασίας για τη χώρα μας GR, η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της κατηγορία Α΄ σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας.
 -Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της κείμενηςΥγειονομικήςνομοθεσίας«Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ»
 -Έλεγχος μακροσκοπικός-χημικός-μικροβιολογικός
Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές, Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.
 
 1. Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (τσουρέκι, βασιλόπιτα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες)
Τα αρτοσκευάσματα θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 112, 113, 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Θα είναι συσκευασμένα αναλόγως το είδος:
Τσουρέκι: Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.
Βασιλόπιτα: Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού.
Μελομακάρονα: Θα διατίθενται σε συσκευασία του 1 κιλού.
Κουραμπιέδες: Θα διατίθενται σε συσκευασία του 1 κιλού.
θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Πρέπει να αναφέρουν ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης.
 
 1. Ρύζι (καρολίνα)
– Να είναι Α΄ ποιότητας τύπου Καρολίνα.
– Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες, ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
– Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
– Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.
– Να διατίθεται σε συσκευασία των 500γρ.
– Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
 
 1. Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά (μακαρόνια)
– Να είναι Α’ Ποιότητας
– Να είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
– Να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 περί επισήμανσης.
– Να είναι σε συσκευασίες 500 gr.
– Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
 
 1. Ελαιόλαδο
– Να είναι λάδι ελιάς Α΄ ποιότητας, κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης και παραγωγής, παρθένο εξαιρετικό (ΕΧΤRΑ) με οξύτητα σε ελαϊκό οξύ όχι μεγαλύτερο από 1 %, με χρώμα λαμπερό και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και του άρθρου 71 του Κ.Π.Τ..
– Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.
– Να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου σε πλαστικά δοχεία.
 
 1. Όσπρια
– Να είναι Α’ ποιότητας.
– Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γρ.
– Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώμτα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες, ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
– Να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
– Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
– Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.
– Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
 
 1. Ζάχαρη
– Να είναι λευκή, κρυσταλλική
Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 1 κιλού.
– Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
 
 1. Τυρί φέτα
– Να είναι από γάλα αιγοπροβάτων, Α΄ ποιότητας, ελληνικής προέλευσης και παρασκευής.
– Να έχει πλούσια γεύση και μέγιστη υγρασία 56%, πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνες,
– Να είναι σε κατάλληλη συσκευασία όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία συσκευασίας και λήξεως του προϊόντος.
– Πρέπει να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα, να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.
– Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 53 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές, αγορανομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.
– Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.
Θα διατίθεται σε συσκευασία βάρους 1 κιλού.
 
 1. Γάλα
– Να είναι αγελαδινό, σε μεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 410 γρ,
– Να έχει εύκολο άνοιγμα (easyopen)
– Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.
– Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.
– Να έχει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 80 και 80α του Κ.Τ.Π. και των και να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις: να είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%.
– Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.
– Η συσκευασία να μη φέρει χτυπήματα ή ελαττώματα.
 
 1. Νωπά πουλερικά 
Πρόκειται για νωπά πουλερικά (κοτόπουλο στήθος, μπούτι, γαλοπούλα κλπ), βάρους ενός κιλού.
Θα είναι εγχώριας προέλευσης (χωρίς εντόσθια), θα είναι πρώτης ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης ή εγκαύματα ψύξης. Θα πρέπει να προέρχεται από κοτόπουλα σφαγμένα, τα οποία να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς.  Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και τους μηρούς (σχετ. κανον. Ε.Ο.Κ.).
Τα εν λόγω χορηγούμενα πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει 4 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.
-Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα είδος πουλερικού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα πουλερικά.
 
 1. Νωπό χοιρινό κρέας
– Πρόκειται για νωπό χοιρινό κρέας – σπάλα, βάρους ενός (1) κιλού.
– Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν τη προέλευση.
– Το κρέας να είναι άνευ οστού.
– Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες.
– Να προέρχεται από υγιή ζώα, να έχουν υποστεί από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και να έχουν κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση.
– Να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, και των ισχυουσών Κοινοτικών και Υγειονομικών Διατάξεων καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, και των λοιπών αρμοδίων υπουργείων, καθώς και τα σχετικά άρθρα του Κ.Π.Τ..
– Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
– Η μεταφορά τους να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληροί όλους τους όρους υγιεινής.
– Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση και η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.
 
 1. Νωπό αρνίσιο κρέας
– Πρόκειται για νωπό αρνίσιο κρέας, βάρους ενός (1) κιλού.
– Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν τη προέλευση.
– Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες.
– Να προέρχεται από υγιή ζώα, να έχουν υποστεί από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και να έχουν κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση.
– Να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, και των ισχυουσών Κοινοτικών και Υγειονομικών Διατάξεων καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, και των λοιπών αρμοδίων υπουργείων, καθώς και τα σχετικά άρθρα του Κ.Π.Τ..
– Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
– Η μεταφορά τους να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληροί όλους τους όρους υγιεινής.
– Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση και η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.
 
 
Η Συντάξασα
 
Η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η    Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής   Πολιτικής
& Υγείας
 
 
 
Αικατερίνη Νανούρη
Μαύρα Χατζηδημητρίου
Γκόγκου Μαρία
 
 


 
        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Γ.Βάσσου 5 & Αγ.Γλυκερίας 22, 11146
Τηλέφωνα: 210-2143376,,210-2222-011, 210-2222-583
                                       
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
 Κ.Α. 006733.0001, ΠΟΣΟΥ 116.335,07 €
              ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
Αρ. μελέτης: 5/2016
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Α/Α
ΑΡΘΡΑ
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1
Ζάχαρη
κιλό
0,71
1940
1.377,4
ΣΥΝΟΛΟ:
1.377,4
ΦΠΑ 23%:
316,8
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%:
1.694,20
2
Όσπρια
κιλό
0,68
3200
2.176,00
3
Ζυμαρικά
κιλό
0,46
5980
2.750,8
4
Τυρί φέτα
κιλό
6,15
2540
15.621,00
5
Ρύζι
κιλό
1,22
3940
4.806,8
6
Γάλα
τεμάχιο
0,61
3100
1.891,00
7
Ελαιόλαδο
Λίτρο
4,34
5580
24.217,2
8
Αυγά
6άδα
1,14
3030
3.454,2
9
Αρτοσκευάσματα (τσουρέκι)
κιλό
4,00
1030
4.120,00
10
Αρτοσκευάσματα (μελομακάρονο)
κιλό
8,41
550
4.625.5
11
Αρτοσκευάσματα (κουραμπιέ)
κιλό
8,41
550
4.625,5
12
Αρτοσκευάσματα (βασιλόπιτα)
κιλό
9,38
390
3.658,2
13
Πουλερικά
κιλό
3,1
2640
8.184,00
14
Αρνίσιο κρέας
κιλό
7,07
2050
14.493,5
15
Χοιρινό κρέας
κιλό
3,97
1720
6.828,4
 
     ΣΥΝΟΛΟ:
101.452,1
 
    ΦΠΑ 13%:
13.188,77
                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 
114.640,87
                                                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:                                                          116.335,07 ΕΥΡΩ
 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 116.335,06 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (316,8 + 13.188,77)= 13.505,57€
και θα βαρύνει τον ΚΑ 006733.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας Οικονομικού έτους 2016.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                          Η    Προϊσταμένη
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                        Διεύθυνσης Κοινωνικής   Πολιτικής & Υγείας
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                              ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ


 
        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Γ.Βάσσου 5 & Αγ.Γλυκερίας 22, 11146
Τηλέφωνα: 210-2143376,,210-2222-011, 210-2222-583
                                       
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
 Κ.Α. 006733.0001, ΠΟΣΟΥ 116.335,07 €
             ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
Αρ. μελέτης: 5/2016
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφίμων τα οποία θα μοιρασθούν µέσω διατακτικών-τροφίμων, τις οποίες θα εκδώσει ο ανάδοχος και θα διανείμει ο Δήμος µας σε δικαιούχους, οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους της πόλης µας για την περιοδική τους οικονομική ενίσχυση δύο φορές το χρόνο, Πάσχα & Χριστούγεννα.
 
Τα προς προμήθεια τρόφιμα που θα διατεθούν και επί των οποίων θα δοθεί η προσφορά είναι
 
 1. Αυγά (συσκευασία των 6 τεμαχίων)
 2. Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (τσουρέκι 500 γραμμαρίων, βασιλόπιτα 1 κιλού, μελομακάρονα 1 κιλού, κουραμπιέδες 1 κιλού)
 3. Ρύζι (καρολίνα) 500 γραμμάρια
 4. Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά (μακαρόνια) 500 γραμμάρια
 5. Ελαιόλαδο (1 λίτρου)
 6. Όσπρια (500 γραμμαρίων)
 7. Ζάχαρη (1 κιλού)
 8. Τυρί φέτα (1 κιλού)
 9. Γάλα (εβαπορέ 410 γρ)
 10. Νωπά Πουλερικά (1 κιλό)
 11. Νωπό χοιρινό κρέας
 12. Νωπό αρνίσιο κρέας
 
 Όλα τα τρόφιμα θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπως ισχύει σήμερα.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των προϊόντων.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 116.335,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% και 23% )και θα βαρύνει τον ΚΑ  006733.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016.
 
 
Η Συντάξασα
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής
& Υγείας
 
Αικατερίνη Νανούρη
Διοικητική Υπάλληλος
 
Γκόγκου Μαρία
Κοινωνική Λειτουργός


ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ (ΠΑΣΧΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016)
 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών διατροφής, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας με τη μορφή ονομαστικών διατακτικών».
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της (επωνυμία επιχείρησης) ……………………………………………………………….., έδρα …………………………, οδός …..……………….., αριθμός ………, τηλέφωνο ……………….., fax ……………. .
 
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
(ανά μονάδα χωρίς Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Αυγά
1  6/άδα
3.030
 
 
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (Τσουρέκι)
0,5 kg
1.030
 
 
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (βασιλόπιτα)
1 kg
390
 
 
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (μελομακάρονα)
1 kg
550
 
 
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (κουραμπιέδες)
1 kg
550
 
 
Ρύζι
0,5 kg
3.940
 
 
Ζυμαρικά Μακαρόνια
0,5 kg
5.980
 
 
Όσπρια(φακές)
0,5 kg
3.200
 
 
Ζάχαρη
1 kg
1.940
 
 
Τυρί φέτα
1 kg
2.540
 
 
Γάλα (εβαπορέ)
410 g
3.100
 
 
Ελαιόλαδο
1 lt
5.580
 
 
Νωπά Πουλερικά
1 kg
2.640
 
 
Νωπό Χοιρινό κρέας
1 kg
1.720
 
 
Νωπό Αρνίσιο κρέας
1 kg
2.050
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
 
 
Φ.Π.Α. (13%)
 
 
 
Φ.Π.Α. (23%)
 
 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)
 
 
 
………………………, …/…/2016
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 


[1]    Όπου αναφέρεται η λέξη «(υπο)φάκελος» νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr