ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ANTAΛΛAΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

02-09-2011 Ενημέρωση

00                
 

                                                            

 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ         : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παύλος Ατλιδάκης

Τηλέφωνο      : 2102143370

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
            ΓΑΛΑΤΣΙ      01/09/2011   
 
            Αριθ. Πρωτ. 32841   
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ANTAΛΛAΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ   4.500,00 €

 

                       Ο Δημάρχος Γαλατσίου Έχοντας υπόψη :

 

1.      Τις διατάξεις της Υπ.ΑΠΟΦ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

2.     Το Ν. 3463/06 Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας

3.     Το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης
4.     Το Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια
5.     Την ανάγκη του Δήμου γιά Προμήθεια ΑΝΑΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ για   το έτους 2011

6.     Tην Δαπάνη της Προμήθειας η οποία θα φτάσει περίπου στο ποσόν των   4.500,00 €

 
                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
 

Ότι προτίθεται  να προχωρήσει σε προμήθεια  Ανταλλακτικών για την συντήρηση των Μηχανημάτων κήπων  με τους κάτωθι όρους:

 
ΑΡΘΡΟ 1ο

            Η προμήθεια θα γίνει με Απ’ ευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 11389/93   ΕΚΠΟΤΑ

Αρθρο 2ο

        Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 4.500,00 € και υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικ.έτους 2011  και στο Κ.Α   35.6672.0001

ΑΡΘΡΟ 3ο

            Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ . ΑΡΘΡΟ 4ο

            Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) την …………………..και ώρα………

Αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι Τεχνικές προδιαγραφές των πρός προμήθεια Ανταλλακτικών είναι αυτές που αναφέρονται στον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ο οποίος επισυνάπτεται στην διακήρυξη , και ο οποίος , πίνακας , αποτελεί και ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 
ΑΡΘΡΟ 6o

 Την Απόφαση κατακύρωσης ,μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρότασης της επιτροπής,θα την πάρει ο κ. Δήμαρχος .

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο

            Τα σχετικά για την προμήθεια έγγραφα, θα χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου

 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

            Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.

            Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή.

Γιά τιμ .προμήθειας                       Φορ. Εισ. 4% , ΤΑΔΚΥ 2%.
 
 
 Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο
 
 
 
 
                                                                  Ο     Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
                                               

                                                             ΤΣΙΡΟΣ Α.    ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr