ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

02-09-2011 Ενημέρωση

00                
 

                                                            

 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ         : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παύλος Ατλιδάκης

Τηλέφωνο      : 2102143370

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
            ΓΑΛΑΤΣΙ      01/09/2011   
 
            Αριθ. Πρωτ.  32829   
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ   15.000,00 €

 

                       Ο Δημάρχος Γαλατσίου Έχοντας υπόψη :

 

1.      Τις διατάξεις της Υπ.ΑΠΟΦ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

2.     Το Ν. 3463/06 Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας

3.     Το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης
4.     Το Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

5.     Την ανάγκη του Δήμου γιά Προμήθεια  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ για   το έτους 2011

6.     Tην Δαπάνη της Προμήθειας η οποία θα φτάσει περίπου στο ποσόν των   15.000,00 €

7.     Την με αριθ. …………..Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 
                                                      ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΙ
 

Ότι προτίθεται  να προχωρήσει σε προμήθεια  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  με τους κάτωθι όρους:

 
ΑΡΘΡΟ 1ο

            Η προμήθεια θα γίνει με Διαδικασία Απ’ ευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υπ. Αποφ. 11389/93   ΕΚΠΟΤΑ

Αρθρο 2ο

        Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 15.000,00 € και υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικ.έτους 2011  και στο Κ.Α   30.7135.0006

ΑΡΘΡΟ 3ο

            Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ .

ΑΡΘΡΟ 4ο

            Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) την …………………..και ώρα………

Αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι Όροι της διαδικασίας Προμήθειας καθώς και οι Τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών  είναι αυτές που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμός –Συγγραφή Υποχρεώσεων)   επισυνάπτονται  στην διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 
ΑΡΘΡΟ 6o

 Την Απόφαση κατακύρωσης ,μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρότασης της επιτροπής ,θα την πάρει ο κ. Δήμαρχος .

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο

            Τα σχετικά για την προμήθεια έγγραφα, θα χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου

 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

            Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.

            Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή.

Γιά τιμ .προμήθειας                       Φορ. Εισ. 4% , ΤΑΔΚΥ 2%.
 
 
 Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο
 
 
 
 
                                                                  Ο     Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
                                               

                                                               ΤΣΙΡΟΣ Α.    ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr