ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017 & ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017)

26-01-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ. @: dimouleas@galatsi.gr
 
Γαλάτσι, 25.01.2017
 
Αριθ. Πρωτ.: 2347

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017 & ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017)
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) 220.405,25 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.      του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ­μογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2.      του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη­γίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3.      του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ­πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4.      της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
5.      του ν. 3886/2010 (Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρ­μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
6.      του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7.      του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8.      του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά­ξε­ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύ­γεια» και άλλες διατάξεις»,
9.      του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ.11389/1993 (Β΄ 185) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) του Υπουργού Εσωτερικών,
10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
11. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
13. του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
14. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
15. του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄/4-9-2009) άρθρο 37 παρ. 2β΄, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138 Α΄/9-8-2010),
16. του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι­χεία»,
17. του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
18. της με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμά­των λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
19. της με αριθ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη­τας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο­σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» &
20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολο­γικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέ­ρονται ρητά παραπάνω,
καθώς, επίσης, και τις παρακάτω αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου:
1)      τη με αριθ. 440/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας της προμή­θειας,
2)      τη με αριθ. 707/2016 (ΑΔΑ ΨΘ7ΘΩ9Λ-ΕΧΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την προ­δέσ­μευση πίστωσης διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (249.422,14 €), για την προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτι­κών οι οποί­ες θα μοιραστούν για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων (Πάσχα & Χριστούγεννα), σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017,
3)      τη με αριθ. 721/2016 (ΑΔΑ 7ΡΕ5Ω9Λ-ΤΤΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών,
4)      τη με αριθ.25/2017 (ΑΔΑ ΩΕΕΡΩ9Λ-0ΟΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πίστω­σης διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (249.422,14 €) για την προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτι­κών οι οποίες θα μοιραστούν για την εν­ίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων (Πάσχα & Χριστούγεννα 2017), σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 &
5)      τη με αριθ.26/2017 (ΑΔΑ ΩΗΚΖΩ9Λ-4ΦΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων της Διακήρυξης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 19/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.
Τέλος, για την εν λόγω προμήθεια καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά­σεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) το με ΑΔΑΜ 16REQ005273637 πρωτογενές αίτημα και η έγκριση αυτού με βάση την ανωτέρω αναφερόμενη, με αριθ. 707/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το με ΑΔΑΜ 16REQ005583493 εγκεκριμένο αίτημα.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
διεθνή ανοικτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας με τη μορφή ονομαστικών διατακτικών που θα εκδώσει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου υπέρ αυτών, με τους παρακάτω όρους:
 
Άρθρο 1ο
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πόλη
Γαλάτσι Αττικής
Ταχυδρομικός Κωδικός
111 46
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS
EL303
Τηλέφωνο
2132055300 – 2132055315 – 2132055370
Φαξ
2102143349
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
κ. Παναγιώτης Δημουλέας
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Γαλατσίου και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσ­βαση στη διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.www.galatsi.gov.gr.
β) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.grμέσω της δια­δικτυ­ακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 
Άρθρο 2ο
Φυσικό & Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο (φυσικό αντικείμενο) της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών διατροφής, τα οποία θα διανεμηθούν από τα καταστήματα του αναδόχου σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας με τη μορφή ονομαστικών διατακτικών που θα εκδώσει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου υπέρ αυτών κατά τις περιόδους του Πάσχα 2017 και των Χριστουγέννων 2017, ειδικότερα δε είναι τα παρακάτω:
Α/Α
CPV
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ/ΣΥΣΚ σε €
(χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΞΙΑ σε €
(χωρίς ΦΠΑ)
 
ΤΜΗΜΑ 1.           ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1.                    
03142500-3
Αυγά
16/άδα
7.548
1,10
8.302,80
 
2.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (Τσουρέκι)
0,5 kg
2.339
4,07
9.519,73
 
3.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (βασιλόπιτα)
1 kg
852
9,73
8.289,96
 
4.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (μελομακάρονα)
1 kg
1.161
8,85
10.274,85
 
5.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (κουραμπιέδες)
1 kg
1.161
8,85
10.274,85
 
6.                    
03211300-6
Ρύζι
0,5 kg
9.398
0,67
6.296,66
 
7.                    
15411110-6
Ζυμαρικά Μακαρόνια
0,5 kg
13.787
0,46
6.342,02
 
8.                    
03212220-8
Όσπρια(φακές)
0,5 kg
12.680
0,85
5.856,50
 
9.                    
15831000-2
Ζάχαρη
1 kg
4.300
0,77
3.311,00
 
10.                
15542300-2
Τυρί φέτα
1 kg
5.513
6,15
33.904,95
 
11.                
15511000-3
Γάλα (εβαπορέ)
410 g
6.629
0,57
3.778,53
 
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
106.151,85
 
 
ΤΜΗΜΑ 2.           ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
12.                
15411110-6
Ελαιόλαδο
1 lt
12.680
4,38
55.538,40
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
55.538,40
 
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
13.                
15112100-7
Νωπά Πουλερικά
1 kg
5.728
2,60
14.892,80
14.                
15113000-3
Χοιρινό νωπό κρέας
1 kg
3.942
3,85
15.176,70
15.                
15115100-8
Αρνίσιο νωπό κρέας
1 kg
4.407
6,5
28.645,50
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
58.715,00
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
106.151,85
ΤΜΗΜΑ 2. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
55.538,40
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
58.715,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
220.405,25
Φ.Π.Α. (13% ή 24%)
29.016,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.)
249.422,14
 
Η παράδοση όλων των διατακτικών – κουπονιών θα γίνει από τον ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας) σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (οικονομικό αντικείμενο) ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρα­κο­σίων είκοσι δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (249.422,14 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 220.405,25, Φ.Π.Α.: € 29.016,89).
Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 (31.12.2017).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται, επίσης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στη με αριθ. 19/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
 


Άρθρο 3ο
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 28/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 06.03.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..
 
Άρθρο 4ο
Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25.01.2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο­σί­ων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε, επίσης, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ. Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 38278.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ­βάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 (σε συνδυασμό με την περ. (82) της παρ. 1 του άρθρου 377 και τις παρ. 10 & 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016):
α) στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,
β) στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΕΣΤΙΑ,
γ) στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ &
δ) στην εβδομαδιαία νομαρχιακή (τοπική) εφημερίδα ΠΑΛΜΟΣ.
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγρά­φου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στηη ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.www.galatsi.gov.gr και στη διαδρομή: ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, στις 27.01.2017.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr