ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

16-10-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
Γαλάτσι, 30-09-2014
 
Αριθ. Πρωτ. 39993
 
 
 
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ&ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102143370, 311
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 
Α) ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ «ΠΕΡΙ­ΣΤΡΕ­ΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14m³, ενδεικτικού προϋ­πολο­γισμού 130.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
Β) ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΥΠΟΥ COMPACT, εν­δεικτικού προϋ­πολο­γισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 
Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 320.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α).
β. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α).
γ. Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α).
δ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί­κη­σης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»» (ΦΕΚ 87/Α).
ε. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
ζ. Του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α).
η) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α).
θ) Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α’/1996), άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α’/1996), άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύ­μων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιή­θηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005.
ι. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρ­μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α). 
ια. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 226/Α).
ιβ. Του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α).
ιγ. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτρο­πής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α).
ιδ. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο­τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
ιε. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.».
ιδ. Της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α).
ιε. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ­βάσεων και άλλες διατάξεις».
ιστ. Της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθει­ών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β/1993).
ιζ. Της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐ­ου 2006 (ενσωμάτωση με το Π.Δ. 57/ΦΕΚ 97 Α΄/25.06.2010).
ιη. Της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 8ης Μαΐ­ου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θο­ρύ­βου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους σχετικά με τα μηχα­νήματα (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 Β΄/01.10.2003), όπως τροπο­ποι­ή­θηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 Β΄ / 02. 03. 2007) και
ιθ. Της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ενσωμάτωση με την Υ.Α. 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 Β΄/13.09.2007).
κ. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/08.08.2014): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ­ξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δια­τά­ξεις», το οποίο αναφέρεται στις παρεχόμενες από τους υποψήφιους αναδόχους εγγυήσεις και του οποίου η ισχύς, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ίδιου Νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού στο Φ.Ε.Κ. (ήτοι, από 8 Αυγούστου 2014 (8-8-2014)).
2. Τη με αριθ. Π1/297/7-3-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του έτους 2014 της προμήθειας από τον Δήμο Γαλατσίου, μεταξύ άλλων, ενός απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων και ενός αυτο­­κινούμενου απορροφητικού σάρωθρου.
3. Την υπ’ αριθ. 126/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αγοράς ενός αυτο­­κινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.
4. Την υπ’ αριθ. 128/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά ενός απορριμ­ματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων.
5. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 24944/19774/20-05-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο­κεντ­ρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από το ελεύθερο εμπόριο ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή και ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.
6. Τις υπ’ αριθ. 30/2014 & 32/2014 Μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γαλατσίου.
7. Το με ΑΔΑΜ 14REQ002212254 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπά­νου», χωρητικότητας 14m³.
8. Το με ΑΔΑΜ 14REQ002212374 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ενός (1) μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου, τύπου compact.
9. Την υπ’ αριθ. 425/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 77Τ6Ω9Λ-ΕΡΣ) για την ψήφιση πίστωσης πο­σού 130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0006, Οικ. Έτους 2014 για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπά­νου», χωρητικότητας 14m³.
10. Την υπ’ αριθ. 426/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΑΥΩ9Λ-805) για την ψήφιση πίστωσης ποσού 190.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005, Οικ. Έτους 2014 για την προμήθεια ενός (1) μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου, τύπου compact.
11. Το με ΑΔΑΜ 14REQ002252989 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. εγκεκριμένο αίτημα για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου «περι­στρεφόμενου τυμπά­νου», χωρητικότητας 14m³.
12. Το με ΑΔΑΜ 14REQ002253026 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. εγκεκριμένο αίτημα για την προμήθεια για την προμήθεια ενός (1) μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου, τύπου compact.
13. Την υπ’ αριθ. 462/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή και ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σα­ρώθρου.
Προκηρύσσει
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τιμή προσφο­ράς για το καθένα από τα προς προμήθεια είδη, τα οποία περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνα­κα:
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποσότητα
Κριτήριο
Κατακύρωσης
Συνολική ενδεικτική
προϋπολογισθείσα δαπάνη (σε €)
1
34144512-0
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14m³
1
ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
130.000,00
2
34144431-8
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΤΥΠΟΥ COMPACT
1
ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
190.000,00
συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €) (μαζί με Φ.Π.Α.), με τους παρακάτω όρους:
 
Άρθρο 1ο
Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή:
α.- Η διακήρυξη.
β.- H προσφορά του προμηθευτή.
γ.- Ο Προϋπολογισμός.
δ.- Οι τεχνικές προδιαγραφές &
ε.- Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του μειο­δότη.
 
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τριακο­σίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για το Οικ. Έτος 2014 και πιο συγκεκριμένα:
·         πο­σό 130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0006, Οικ. Έτους 2014 για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπά­νου», χωρητικότητας 14m³,
·         ποσό 190.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005, Οικ. Έτους 2014 για την προμήθεια ενός (1) μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου, τύπου compact.
 
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός
3.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχιακό κτίριο (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι) με ώρα έναρξης πα­ραλαβής των προσφορών την 11.00 και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.
3.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού & Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2102143370 & 2102143311.
3.3. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, η οποία θα διενεργήσει το διαγω­νισμό (παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών) έχει ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1/2014 απόφασή της (περίπτ. 4) και αποτελείται από τους υπαλλήλους:
α. Αξαόπουλος Εμμανουήλ, ΠΕ1 Μηχανολόγων Μηχανικών,
β. Γιώτη Άννα, ΠΕ3-Πολιτικών Μηχανικών,
γ. Λυμπέρης Θεόδωρος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.
3.4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) του­λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
 
Άρθρο 4ο
Δεκτοί στο Διαγωνισμό
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 139/27-6-1997), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής, υπό τις κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις:
α)     Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προμηθευτή στο κοινό σχήμα καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης (άρθρο 8 § 3 Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθει­ών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β/1993).
β)     Ότι όλα τα μέλη της Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
4.2. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Εφόσον, όμως, η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, τότε, η ανάδοχος Ένωση ή Κοινοπραξία θα πρέπει να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, να προβεί σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σ’ αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημιές της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.
4.3. Οι παραπάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
4.4. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει με περισ­σό­τερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινο­πραξίας ή ένωσης, με παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς με την οποία συμμετέχουν.
4.5. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.
4.6. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται αλλη­λέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στην ένωση/κοι­νο­πραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης (άρθρο 8 § 4 Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθει­ών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β/1993).
4.7. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους (άρθρο 8 § 5 Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθει­ών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β/1993).
 


Άρθρο 5ο
Φάκελος Προσφοράς
5.1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
5.2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως από επι­συναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας).
5.3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, ή μπορεί να αποσταλούν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τούτες θα αποσταλούν μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρί­ως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό
5.4. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα και αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, 6ο αυτής, με τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού καθώς και το ερωτηματολόγιο (όταν ζητείται) προσεκτικά (επί ποινή αποκλεισμού) συμπληρωμένο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής του υλικού στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολου­θούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
γ. Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το συγκεκριμένα και μόνο είδος σε ευρώ (€). Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο, για παράδοσή του στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά στην οποία δίνεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5.6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέ­ρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέ­ρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφο­ράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνον όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
 


Άρθρο 6ο
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
A. Δικαιολογητικά συμμετοχής (Προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου).
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 8 της πα­ρού­σης Διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
3. Κάθε Έλληνας προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορι­κού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Για τους αλλοδαπούς ότι προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Β του Π.Δ. 60/2007. Η έκδοση πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου.
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από αρμόδια Δικαστική αρχή για τους Έλληνες πολίτες νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες. Για τους αλλοδα­πούς συμμετέχοντες από όποια αρμόδια αρχή της Χώρας προέλευσής τους είναι επιφορτισμένη με την έκδοσή του. Η έκδοση του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου.
Οι αλλοδαποί συμμετέχοντες καλύπτονται από ποινικό μητρώο που εκδίδεται στη χώρα προ­έλευσής τους ή, ελλείψει αυτού, από ισοδύναμο έγγραφο καθώς και άλλου εγγράφου που εκδί­δεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Επίσης ισχύει το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007.
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου καλύπτει τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς συμμετέχοντες για καταδικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1(α), 1(β), 1(γ) και 1(δ) του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και 2(γ) του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.
5. α) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής (δικαστικής ή διοικητικής) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκ­καθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή ότι δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από διατάξεις της χώρας προέλευσής τους.
β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προ­βλεπόμενη από διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
γ) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. Για τους ημεδαπούς συμμετέχοντες η περίπτωση αυτή καλύπτεται από βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή για ανάλογη κατάσταση ως ανωτέρω ή αν το Υπουργείο δεν εκδίδει τέτοια βεβαίωση με τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 6 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για τους αλλοδαπούς, σύμφωνα με ότι ισχύει στη χώρα προέλευσής τους, τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο διε­νέργειας του διαγωνισμού:
1.        Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του Ελληνικού Δικαίου, τηρουμένου του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2.        Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και του Ελληνικού Δικαίου, τηρουμένου του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3.        Ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 42 και 50 του Π.Δ. 60/2007 ή ότι δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές εφόσον βέβαια ζητήθηκαν από τις αναθέτουσες αρχές. (υπεύθυνη δήλωση).
4.        Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υπο­βάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, από τον προμηθευτή, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, ισχύουσα κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί και από σχετικό Φ.Ε.Κ. (π.χ. καταστατικό) που περιλαμβάνεται η περίπτωση αυτή και δεν έχει εν τω μεταξύ αρθεί.
5.        Όλες οι δηλώσεις που ζητούνται από το παρόν άρθρο της διακήρυξης ή άλλα άρθρα υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999 και πρέπει να ισχύουν κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών.
 
Β. Κριτήρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας.
1. Η οικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα (προμηθευτή) αποδεικνύεται με τα παρα­κά­τω δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων.
1) Ελάχιστη απαίτηση: Βεβαίωση τράπεζας με την οποία αποδεικνύεται ότι η χρηματοπιστωτική του ικανότητα καλύπτει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
2) Ελάχιστη απαίτηση: Υποβολή πιστοποιητικού κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων για όποι­ο κριτήριο από τα δύο κριτήρια επιλέγει ο προμηθευτής.
β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισο­λογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Ελάχιστη απαίτηση:Τελευταίοι τρεις ισολογισμοί.
γ) Δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού ή την έναρξη δραστηριοτήτων εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες.
Ελάχιστη απαίτηση: Κύκλος εργασιών ίσος με το αντικείμενο της σύμβασης.
Αν ο οικονομικός φορέας για σοβαρό λόγο δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητά η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολο­γη­μένα ως προσφορά.
Εφόσον ο συμμετέχων επικαλείται τις χρηματοοικονομικές ή οικονομικές ικανότητες άλλου, άλλων φορέων υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις οικονομικές ικανότητες του φορέα ως ανωτέρω που επικαλείται ανεξάρτητα της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
 
Γ. Τεχνικές και Επαγγελματικές ικανότητες (κατασκευαστικές)
Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται, ελέγ­χον­ται και αποδεικνύονται με τους παρακάτω τρόπους:
α) Υποβολή καταλόγου κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προη­γούμενη τριετία με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού αποδέκτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
Ελάχιστη απαίτηση: Τουλάχιστον μία (1) παράδοση όπως το αντικείμενο της σύμβασης.
β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού είτε ανήκει απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.
Ως αποδεικτικά έγγραφα για το προσωπικό πρέπει να προσκομισθούν όλα τα παρα­κάτω:
Περίπτωση (Α): Με ίδια μέσα.
I.     Για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας:
·      Γνήσιο φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού, το οποίο να έχει καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο οποίο να αναγράφεται η ειδικότητα με την οποία έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
·      Τίτλοι σπουδών ή άδειες άσκησης επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτη­μένης εργασίας τεχνίτες.
·      Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας από τις οποίες να προκύπτει η διάρκειά τους.
II.     Για τους παρέχοντες υπηρεσίες με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών:
·      Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, η οποία να έχει απαραιτήτως θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλόμενων μερών από αρμόδια Αρχή (ισχύει τόσο για τους τεχνίτες όσο και τον Προϊστάμενο του Συνεργείου).
·      Τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος (ισχύει τόσο για τους τεχνίτες όσο και τον Προϊστάμενο του Συνεργείου).
·      Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, με την οποία θα δεσμεύονται τόσο οι τεχνίτες όσο και ο Προϊστάμενος Μηχανικός του Συνεργείου ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Υποψήφιο Ανάδοχο για δώδεκα (12) τουλάχιστο μήνες μετά την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
Περίπτωση (Β): Με ανάθεση υπεργολαβικά σε τρίτο.
1.    Σύμβαση ανάθεσης έργου συντήρησης, η οποία να έχει απαραιτήτως θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλόμενων μερών από αρμόδια Αρχή.
2.    Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην ανωτέρω περίπτωση (Α) (ήτοι, είτε με σχέση εξαρ­τημένης εργα­σίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών) για τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ.
γ) Δείγματα ή περιγραφή ή/και φωτογραφίες η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής.
δ) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιό­τητας, που έχουν την σχετική αρμοδιότητα με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. (Βεβαί­ωση κατάθεσης τεχνικού φακέλου από τον φορέα πιστοποίησης και βεβαίωση του οικο­νο­μικού φορέα ότι έχει τη δυνατότητα σήμανσης CE).
ε) Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
στ) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επικαλείται τις τεχνικές ικανότητες άλλου φορέα, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης ή των δεσμών με αυτούς, υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον φορέα που επικαλείται.
 
Δ. Τεχνικές ικανότητες Συνεργείου
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμή­θειες για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης ή την παροχή υπηρε­σιών ή και την εκτέλεση έργων ή ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτήν την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση αξιολογούνται με βάση τις τεχνικές ικανό­τη­τες, του παρόχου υπηρεσιών ή εργολάβου, του ίδιου του προμηθευτή ή του παρόχου υπη­ρε­σιών ή εργολάβου έργων που επικαλείται ο προμηθευτής.
Σε αυτή την περίπτωση όλα τα παρακάτω ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου έργου οφείλουν να προσκομιστούν και για τον επικαλούμενο, από τον προμηθευτή, επί ποινή αποκλεισμού. Τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας του επικαλούμενου επιλέγονται από τα περιγραφόμενα στην παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007. Για την παρούσα σύμβαση απαριθμούνται εξαντλητικά ως εξής:
1) Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών.
Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται στο ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.
Ελάχιστη απαίτηση: Μία (1) εργασία ανάλογη με το αντικείμενο της σύμβασης.
2) Αναφορά του τίτλου σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης και ιδίως των υπευθύνων για την παροχή υπηρεσιών ή την διεξαγωγή εργασιών.
Εξασφάλιση ποιότητας ISO 9001 για εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης:
1 Υπεύθυνος εξασφάλισης της ποιότητας
3) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών και για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησής του την τελευταία τριετία.
4) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ότι σε περίπτωση που αναλάβει τη σύμβαση προμηθειών θα διαθέτει συνεργείο επισκευών στην Ελλάδα κατά την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης ή εγκατάστασης ή της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή μετά την τελική παράδοση των προϊόντων ύστερα από πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης αποφασίζει αν πληρούνται οι τεχνικές ικανότητες και τα ελάχιστα απαιτούμενα που υπέβαλλε ο προμηθευτής για το συνεργείο και εκδίδει τελική απόφαση κατακύρωσης, που συμπεριλαμβάνει το θέμα αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευ­κρινίζουν τα έγγραφα που υπέβαλλαν υπό την προϋπόθεση ότι υπεβλήθη νόμιμο έγγραφο και χρειάζεται συμπλήρωση και δεν ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού από τη διακήρυξη.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά ικανοτήτων των προμηθευτών μπορούν να αντικαθίστανται από πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων προμηθευτών σύμ­φωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν τα προϊόντα που παρέχονται είναι σύνθε­τα ή κατ’ εξαίρεση πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό δυνατότητα για έλεγχο διενεργούμενο από την αναθέτουσα αρχή ή εξ ονόματος της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
 
Άρθρο 7ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Κατακύρωση – Σύμβαση – Βαθμολόγηση
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το ένα από τα προς προμήθεια είδη ή και τα δύο (για το καθένα, όμως, ξεχωριστά).
Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε φάκελο που θα περιέχει:
7.1. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την Τεχνική Προσφορά για το προσφερόμενο είδος, τα σχέδια και άλλες πληροφορίες, που καθορίζονται από τις «τεχνι­κές προδιαγραφές» της μελέτης και πίνακα με τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εξαρτήματα μηχα­νισμού κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή στην Ελλάδα με λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές τους.
7.2. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την Οικονομική Προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.
7.3. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού του άρθρου 3 της παρούσης διακήρυξης την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.
7.4. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδια­φερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.
7.5. Αφού περάσει η ώρα της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσης, κηρύσσεται το τέλος παρά­δοσης των προσφορών, αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγω­νισ­μού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στον ανοικτό φάκελο.
Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι, που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο και περιέχουν αντίστοιχα την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία με τον πίνακα των εισαγομένων υλικών παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφεται πάνω σ’ αυτούς ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των συναγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργά­νου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβά­νονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στον διαγωνισμό.
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο, και θα γνωστοποιηθεί σ’ αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX δύο (2) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.6. Επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόμενο.
7.7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
7.8. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφρα­γισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκε­λοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο αρ­μόδιο όργανο, για την αποσφράγιση αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών πα­ραμένουν σ’ αυτό.
7.9. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών σε μυστική συνεδρίαση όργανο αφού λάβει υπόψη:
        Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές, τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών σε σχέση με αυτές της διακήρυξης, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τη βασική βαθμολογία αυτών με τους συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτά καθορίζονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών το οποίο είναι αναπόσπαστο μέλος της παρούσης, προβαί­νει στην βαθμολόγηση των προσφορών.
        Η βαθμολόγηση θα γίνει ξεχωριστά για το καθένα από τα δύο (2) προς προμήθεια είδη, δηλαδή θα βαθμολογηθούν ξεχωριστά το απορριμματοφόρο και ξεχωριστά το σάρωθ­ρο.
        Κριτήριο κατακύρωσης και για τα δύο είδη θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφο­ρά.
        Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή της προσφοράς για το καθένα από τα προς προμήθεια είδη (όπως αυτά αναφέρονται στο παράρ­τη­μα, Πίνακας Αξιολόγησης Προσφορών, της Μελέτης η οποία προσαρτάται στην διακήρυξη).
        Κατακύρωση μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές για το καθένα από τα προς προμήθεια είδη.
Η αξιολόγηση των προσφορών για το καθένα από τα προς προμήθεια είδη θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, ως εξής: βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων όπως αυτές καθορί­ζονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορί­ζεται σε πενήντα (50) βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακή­ρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και της συγγραφής υποχρεώσεων. Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι εξήντα (60) βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή. Η αύξηση στους (60) βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η βαθμολογία μειώνεται μέχρι τους 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτή­σεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά είχε κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους (40) βαθ­μούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας.
Σε ότι αφορά την εγγύηση καλής λειτουργία, το επιτρεπόμενο ελάχιστο όριο των δύο (2) ετών αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της βαθμολογίας το κριτηρίου. Το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της βαθμολογίας του κριτηρίου θα λάβει η προσφορά με τον μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών. Οι βαθ­μολο­γίες των υπόλοιπων στοιχείων της κάθε προσφοράς θα είναι αναλογικές.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας κάθε ομάδας. 7.10. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
7.11. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.12. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή. Η από­φαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκαιρα, εάν συμφωνεί και ο προμη­θευτής.
7.13. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο μαζί με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του επί των τυχών ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις δια­τάξεις των Ν. 1797/88, 2000/1991 και του ΕΚΠΟΤΑ:
α.- Κατακύρωση μέρους ή του συνόλου της προμήθειας.
β.- Ματαίωση των αποτελεσμάτων για μέρος ή το σύνολο του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών.
7.14. Το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο (Οικονομική Επιτροπή), αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και την γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύ­ρωση μέρους ή του συνόλου της προμήθειας.
7.15. Στον/ους προμηθευτή/ές στον/ους οποίον/ους έγινε η κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος.
β. Την τιμή.
γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
δ. Τα στοιχεία της απόφασης κατακύρωσης.
Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοι­χεία της απόφασης κατακύρωσης, είναι άκυρη.
ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
7.16. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
7.17. Ο/Οι προμηθευτής/ές στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινο­ποί­η­σης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση κα­λής εκτέλεσης αυτής. Ο/Οι προμηθευτής/ές μπορεί/ούν να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της σύμ­βα­σης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανα­κοίνω­σης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτω­ση που ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγ­γελίας της σχετικής πίστωσης, εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προ­θεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπο­λογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7.18. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευ­θύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατά­θεση και απο­δοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
7.19. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμο­δότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της με αριθμό 11389/1993 Υ.Α. Υπ.Εσ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
7.20. α) Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
β) Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τα όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περι­λαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α.- τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης,
β.- τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ.- τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
δ.- την τιμή,
ε.- τον τόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών,
στ.- τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών,
ζ.- τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
η.- τις προβλεπόμενες ρήτρες,
θ.- τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
ι.- τον τρόπο πληρωμής,
ια.- τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή,
ιβ.- τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας &
ιγ.- την παραλαβή αυτών.
7.21. Η σύμβαση για τη διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της δια­κή­ρυ­ξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά που αποδέχεται ο ανά­δοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
7.22. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφω­νήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
7.23. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.- Παραδόθηκε το προς προμήθεια είδος με πινακίδες έτοιμο για κυκλοφορία.
β.- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
γ.- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
 
Άρθρο 8ο
Εγγυήσεις
(σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄ 160/8-8-2014))
8.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
– Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι:
α) για το απορριμματοφόρο, στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν δεκατριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.113,80 €), αν κάποιος λάβει μέρος μόνο γι’ αυτό, β) για το σάρωθρο, στο ποσό των τριών χιλιάδων ογδόντα ευρώ (3.080,00 €), αν κάποιος λάβει μέρος μόνο γι’ αυτό, συνολικά δε, αν κάποιος λάβει μέρος και για τα δύο (2) είδη, στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.193,80 €).
Το πο­σοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΔ και παραγω­γικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ, ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποι­ητική δραστη­ριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παρα­γωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγω­νισμού πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.
– Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστού 2%.
– Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανά­θεσης.
– Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/08.08.2014): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ­ξης της ελληνικής οικονομίας, οργα­νωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δια­τά­ξεις».
8.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – Εγγύηση καλής λειτουργίας.
α.- Ο/Οι προμηθευτής/ές στον/ους οποίον/ους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται/νται να καταθέσει/ουν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντι­στοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής για το κάθε είδος αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β.- Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
γ.- Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/08.08.2014): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ­ξης της ελληνικής οικονομίας, οργα­νωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δια­τά­ξεις».
δ.- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική πα­ρα­λα­βή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την κατάθεση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, της οποίας το ύψος θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφείμε τον/τους ανά­δοχο/αναδόχους και θα καλύπτει οπωσδή­ποτε χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για την καλή λειτουργία των προς προμήθεια ειδών.
8.3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουρ­γούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την Ελληνική.
8.4. Έντοκα γραμμάτια δημοσίου.
α.- Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β.- Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του δημο­σίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους.
γ.- Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
Άρθρο 9ο
Τιμές Προσφορών – Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
9.1. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε ευρώ (€) ανεξάρτητα από τη χώρα προ­έ­λευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα περιλαμβάνεται σ’ αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρα­τήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από τη διακήρυξη.
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορ­ρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
9.3. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα βαρύνεται/ονται με τις παρακάτω κρατήσεις:
·         δύο τοις εκατό (2%) υπέρ ΤΑΔΚΥ,
·         τέσσερα τοις εκατό (4%) παρακράτηση φόρου εισοδήματος, &
·         0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Το ποσοστό του Φ.Π.Α., που προβλέπεται από το Νόμο, βαρύνει το Δήμο.
 
Άρθρο 10ο
Ισχύς Προσφορών
10.1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ (€) προς ξένα νομίσματα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
10.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
10.4. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και έως την ανάδειξη του/των Αναδόχου/ων. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, τότε:
·         ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση,
·         καταπίπτει σε βάρος του προσφέροντος η εγγυητική του επιστολή συμμετοχής του χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
Άρθρο 11ο
Ενστάσεις
11.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευ­σης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών.
Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτω­ση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής:
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του δια­γωνισμού κατά χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχε­τι­κής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχε­τι­κές διατάξεις.
Β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντί­στοι­χο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
11.2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
11.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
 
Άρθρο 12ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές οικονομικές και τεχνικές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
 
Άρθρο 13ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολο­γιακές ημέ­ρες από την υπογραφή της σύμβασης τόσο για το απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης τύπου «περι­στρεφόμενου τυμπά­νου», χωρητικότητας 14m³ όσο και για το μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο, τύπου compact.
Τόπος παράδοσης τόσο του απορριμματοφόρου οχήματος όσο και του αναρροφητικού σα­ρώθρου ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου.
 
Άρθρο 14ο
Διαδικασία παραλαβής
Η διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από Επιτροπή, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της με αριθ. 11389/1993 Υ.Α. του Υπ.Εσ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
                                    
Άρθρο 15ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
15.1. Σε περίπτωση που το προς προμήθεια είδος φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 της με αριθ. 11389/1993 Υ.Α. του Υπ.Εσ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 της με αριθ. 11389/1993 Υ.Α. του Υπ.Εσ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, 5% επί της συμβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
15.2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παρα­δόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολι­κής ποσότητας αυτών.
15.3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνα­τότητα να παραδώσει το/τα προς προμήθεια είδος/η μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το/τα προς προ­μή­θεια είδος/η, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.
15.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντι­κα­τά­στασης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου ορ­γάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοι­χα ο χρόνος παράδοσης.
15.5. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
15.6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
 
Άρθρο 16ο
Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση
16.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ειδών, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση φαίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προ­θεσ­μία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστι­μο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Επίσης, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαήμερου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
16.2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσό­τη­τας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προ­μηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότη­τας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υπο­βληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας του συγκεκριμένου είδους. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
16.3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμο­δίου ορ­γά­νου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρη­ματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορ­ρίφθηκε.
 


Άρθρο 17ο
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
17.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
17.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμ­βαση εφόσον δεν παρέδωσε τα συμφωνηθέντα όπως αναφέρονται στο άρθρο 16ο της πα­ρούσης.
17.3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33ο & 35ο της με αριθμό 11389/1993 Υ.Α. του Υπ.Εσ.(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
 
Άρθρο 18ο
Λήψη πληροφοριών – Δημοσίευση
18.1. Αντίγραφο της διακήρυξης θα διατίθεται, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας δια­κήρυ­ξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Λογιστηρίου, Προϋ­πολο­γισμού & Προμηθειών του Δήμου Γαλατσίου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι).
18.2. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED-Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
18.3. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr/), σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α ́ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
18.4. Το σύνολο των τευχών του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), σύμ­φωνα με τον Ν. 4013/2011 ((ΦΕΚ 204 Α΄) Άρθρα 1-10 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
18.3. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:
   Σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών, εκ των οποίων η μία (1) θα είναι δια­κη­ρύ­ξεων.
   Στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) &
   Σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.
   Σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
18.4. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις καταβάλλεται από το Δήμο, βαρύνει όμως τον/ους Ανάδοχο/ους από τον/ους οποίο/ους θα γίνει η αντίστοιχη παρακράτηση από το αρχικό χρηματικό ένταλμα.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                                    


 
Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
 
¨ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ¨
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14 m3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ :
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΜΕΛΕΤΗ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ¨ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ¨ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14 m3
 
ΑΡ.ΜΕΛ.:               
 
 
 
30/14
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ:
130.000,00 €
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου ¨περιστρεφόμενου τυμπάνου¨ χωρητικότητας 14 m3
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/14
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
          Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 14 m3, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και εκκένωσης μεταλλικών και πλαστικών κάδων κατασκευασμένων κατά DIN 30740 και DIN 30700 χωρητικότητας μέχρι και 1100 lt και κατά ΕΝ 840 χωρητικότητας έως 1300 lt, τύπου βραχιόνων και χτένας. Το εν λόγω όχημα θα καλύψει ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 20.7131.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
          Η διενέργεια, καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν εφαρμογή και ισχύουν :
·           Την Υπουργική Απόφαση 11389 (ΦΕΚ 185Β/23-3-93) «περί Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ».
·           Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
·         Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
·           Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. ‘Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ­μηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
·           Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
·           Τον Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο11 και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύ­μων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιή­θηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του ν. 3414/05.
·           Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
·           Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
·           Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
·           Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ.
·           Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
·           Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
·           Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.»
·           Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
·           Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
·           Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ενσωμάτωση με το ΠΔ 57/ΦΕΚ 97Α΄ / 25.06.2010).
·           Την Οδηγία 2000/14/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 8ης Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους σχετικά με τα μηχανήματα (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 Β΄ / 01.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ(ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 Β΄ / 02. 03. 2007) και
·           Την Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 Β΄ / 13.09.2007)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου ¨περιστρεφόμενου τυμπάνου¨ χωρητικότητας 14 m3
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30/14
 
 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου εξ ολοκλήρου καινούργιου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 14 m3 εφοδιασμένου με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και εκκένωσης κάδων κατασκευασμένων κατά DIN 30740 και DIN 30700 χωρητικότητας μέχρι και 1100 lt και κατά ΕΝ 840 χωρητικότητας έως 1300 lt, τύπου βραχιόνων και χτένας.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση και στην διακήρυξη.
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές έρχεται σε αντίφαση με τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, και Υπ. Αποφάσεις, κ.λ.π όπως εξ΄ άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπ. Αποφάσεις.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή του απορριμματοφόρου και εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά του.
 
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών θα ορισθεί με τις προσφορές και θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Θα εκτιμηθεί ο μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης . Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος   να προβαίνει με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης , καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα οφείλεται σε παρόμοιες αιτίες το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα είναι τελείως καινούργιο, αρίστης ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, που θα καλύπτει τα θέματα ασφαλείας απ΄ όλες τις απόψεις.
Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να φέρει σήμανση CE (Κοιν. Οδηγία 89/392). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου πρωτότυπο και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.
 
ΑΡΘΡΟ 6ο
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση του απορριμματοφόρου σε χώρο του Δήμου. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παράδοση του στην επιτροπή παραλαβής.
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η προθεσμία παράδοσης του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου θα καθορισθεί με την τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί στον διαγωνισμό και η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα, υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης
 
ΑΡΘΡΟ 8ο
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι το παραδοθέν οχήμα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές, θα είναι κατασκευασμένο με υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα, θα ανταποκρίνεται δε από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Επίσης ο προμηθευτής θα αναλάβει μετά από εξουσιοδότηση του Δήμου και εφόσον του παρασχεθεί κάθε έγγραφο που απαιτείται, την διαδικασία έκδοσης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη των συνήθων απαιτήσεων του οχήματος για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών.
 


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
1. Γενικά χαρακτηριστικά
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 
 
1.1. Το προς προμήθεια απορριμματοφόρo αυτοκίνητo θα είναι απολύτως καινούργιo με πλαίσιο τελείως προωθημένης οδήγησης κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρων και υπερκατασκευή χωρητικότητας συμπιεσμένων απορριμμάτων 14 m3, με ανοχή +5% και με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου.
      
1.2. Τόσο τo πλαίσιo όσο και η υπερκατασκευή θα είναι αναγνωρισμένων κατασκευαστών, επώνυμων και με καλή φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό.
      
1.3. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ’ άξονα, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να πάρει άδεια κυκλοφορίας και να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους, για ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα το οριζόμενο με την χωρητικότητα της υπερκατασκευής και με ειδικό βάρος των απορριμμάτων 500 Kgr/m3 τουλάχιστον. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί το επιτρεπόμενο βάρος στον πίσω άξονα όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη καταπόνηση. Για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωτική η έγκριση τύπου του πλαισίου.
 
1.4. Ο οπίσθιος πρόβολος να μην είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου και η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα από τον κατασκευαστή.
      
1.5. Το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και όλα τα άλλα διακριτικά στοιχεία που θα καθορισθούν μετά την σύμβαση από τον Δήμο και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα είναι βαμμένα σε χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από το απαραίτητο αστάρωμα. 
                  
1.6. Το απορριμματοφόρο όχημα θα παραδοθεί με τα πιο κάτω παρελκόμενα :
 
        -Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές σημείο του οχήματος.
        -Πλήρη σειρά εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
        -Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.
        -Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
        -Τρίγωνο βλαβών που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.
        -Τον προβλεπόμενο ταχογράφο.
        -Γρύλο ανύψωσης του οχήματος  
        -Σειρά τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής στην Ελληνική  
          γλώσσα.
       -Βιβλίο ανταλλακτικών στην Ελληνική γλώσσα.
 
1.7. Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.
      
1.8. Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.


2. Ειδικά χαρακτηριστικά
Πλαίσιο αυτοκίνητο τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 
 
2.1.    Το απορριμματοφόρο όχημα θα είναι τελείως καινούργιο, προωθημένης οδήγησης, δύο αξόνων τελευταίου τύπου και κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Το συνολικό μήκος και πλάτος του πλήρους απορριμματοφόρου οχήματος των 14 m3 δεν θα είναι μεγαλύτερο από 7,50 m και 2,40 m αντίστοιχα.
Το μικτό φορτίο του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 14 mθα είναι τουλάχιστον 19 ton.
      
2.2.     Τo ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου για την μεταφορά απορριμμάτων βάρους τουλάχιστον 500 kgr/m3. Ως ωφέλιμο φορτίο στα απορρίμματα νοείται το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση από το μέγιστο μικτό επιτρεπόμενο φορτίο των παρακάτω :
·         Του ιδίου βάρους του πλαισίου με καύσιμα, νερό, ορυκτέλαια, πλήρη εφεδρικό τροχό,   εργαλεία κ.λ.π. εξοπλισμό.
·         Του οδηγού και δύο συνοδηγών
·         Του βάρους της πλήρους κενής υπερκατασκευής
·      Του βάρους του ανυψωτικού μηχανισμού κάδων
 
          Το ανωτέρω ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων πλαισίου και αξόνων όπως και του ίδιου νεκρού βάρους του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της κιβωτάμαξας με τον μηχανισμό ανύψωσης κάδων από αντίστοιχο κατάλογο ή υπεύθυνη αναλυτική δήλωση του κατασκευαστή της.
           Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης λόγω και της μορφολογίας του εδάφους στον Δήμο μας. Το ύψος του πλαισίου (άνω μέρος των διαμήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήματος.
          Το μεταξόνιο επιθυμητό είναι να είναι το μικρότερο δυνατό όπως προαναφέρθηκε για την καλή ευελιξία του οχήματος.  
     
2.3.    Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι υδραυλικό ή με υδραυλική υποβοήθηση. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήματος. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Θα είναι σύμφωνο με την οδηγία 92/62 EC. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή.
      
2.4. H καμπίνα οδήγησης θα είναι ανακλινόμενου τύπου, και η ανύψωσή της θα πραγματοποιείται υδραυλικά μέσω αντλίας, θα φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για ένα ή δύο συνοδηγούς.
Ταμπλό με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα λειτουργιών και βλαβών, ταχογράφο ΕΕ, ωρομετρητή λειτουργίας, radiocd, ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, ανεμοθώρακα ασφαλείας από γυαλί SECURIT, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά πλήρη εξάρτηση που απαιτεί ο θάλαμος ενός σύγχρονου αυτοκινήτου. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη air condition.
Να αναφερθούν οι ικανότητες- δυνατότητες και τα τυχόν test αντοχής της καμπίνας.
 
2.5.    Οι τροχοί του πλαισίου θα είναι τύπου, μεγέθους και αριθμού τέτοιου ώστε να υπερ-καλύπτουν κατά 25% τις απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού φορτίου. Τα ελαστικά θα είναι λίαν πρόσφατης σειράς παραγωγής και όχι από stock αποθήκης.
      
2.6.     Το απορριμματοφόρο όχημα θα είναι εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος και κατασκευαστής του κιβωτίου ταχυτήτων , ταχύτητες, αριθμός και σχέσεις μετάδοσης , ΡΤΟ, κ.λ.π.).
 
2.7.    Το σύστημα πέδησης θα είναι ισχυρής και ασφαλούς κατασκευής διπλού κυκλώματος σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC) με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα (ASR), και θα εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες.
Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα θα είναι ικανής αντοχής και αρίστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης.
Θα φέρει χειρόφρενο ικανό για ακινητοποίηση του φορτωμένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα.
Θα υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων καθώς και βοηθητική πέδη (κλαπέτο).
Θα δοθεί πλήρη περιγραφή του συστήματος πέδησης με διαγράμματα.
      
2.8.    Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι DIESEL νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5, σύμφωνος με τις οδηγίες της Ε.Ε για τις εκπομπές καυσαερίων, τετράχρονος, εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης, και μεγάλης κυκλοφορίας.
Η ισχύς του κινητήρα θα υπολογίζεται ανά τόνο ολικού μεικτού φορτίου, μετρούμενη σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε, ισχύος τουλάχιστον 230 PS.Το επίπεδο θορύβου θα είναι σύμφωνο με την οδηγία 92/97 EC. Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα.
Θα δοθούν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα , ήτοι :
          Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία .
          Η πραγματική ισχύς ( κατά DIN 70020 ή με την οδηγία της ΕΟΚ 80/1269 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 97/21 της ΕΟΚ ) συναρτήσει του αριθμού στροφών κινητήρα (μεγίστη).
          Η μέγιστη ροπή στρέψεως συναρτήσει του αριθμού στροφών κινητήρα.
          Οι καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψεως συναρτήσει του αριθμού στροφών κινητήρα.
          Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος). Να διευκρινισθεί αν χρησιμοποιείται φυσική εισπνοή ή υπερπλήρωση και intercooler.
          Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων , ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως .
          Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως.
          Η ειδική κατανάλωση καυσίμου.
          Περιγραφή μηχανόφρενου (κλαπέτου).
          Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας.
 
2.9.   Λόγω της μορφολογίας του εδάφους στον Δήμο μας το διαφορικό του οχήματος θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα έχει σχέση μετάδοσης κίνησης τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η ανάβαση του οχήματος με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου ακόμα και μεγαλύτερης από 25%, και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος.
 
2.10. Οι αναρτήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την χρήση που προορίζονται και την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος με σύστημα απόσβεσης κραδασμών. Οι πίσω αναρτήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες.
 
2.11.  Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα έχει τάση 24V. Οι συσσωρευτές θα είναι αναλόγου χωρητικότητας για την κάλυψη των αναγκών του οχήματος και την άνετη εκκίνηση του κινητήρα σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και υψηλή υγρασία.
 
 Το πλαίσιο του απορριμματοφόρου οχήματος κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση, για φορτίο μέχρι και 20% μεγαλύτερο του ανωτέρω επιτρεπόμενου. Σε περίπτωση κατά την οποία θα διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το αυτοκίνητο να προσέλθει στην επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του και μετά την επιθεώρησή του στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, να το παραδώσει σε μικρό χρονικό διάστημα στον Δήμο. Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής. 
Τέλος θα δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC). Οι πίσω άξονες των οχημάτων πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του απορριμματοφόρου για όλες τις συνθήκες κίνησής του.  
 
3.    Υπερκατασκευη ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
       Η υπερκατασκευή θα είναι τελείως καινούργια, εξ’ ολοκλήρου μεταλλική από χαλυβδοελάσματα ικανού πάχους και αρίστης ποιότητας.
       Η χωρητικότητα σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 14 m3.
       Το σύστημα συμπίεσης του οχήματος θα είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος) κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένου από χαλυβδοελάσματα υψηλής ανθεκτικότητας στην φθορά και στην διάβρωση ικανού πάχους, συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του τυμπάνου και να επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση όλου του κατασκευαστικού χώρου, με σταθερή συμπίεση.   
         Στην εξωτερική του επιφάνεια περιφερειακά θα στερεώνεται επίσης με ηλεκτροσυγκόλληση ο δακτύλιος κύλισης του τυμπάνου ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγή χαλυβδοδοκό.
       Εσωτερικά το τύμπανο θα φέρει ελικώσεις από χαλυβδόλαμες, οι οποίες θα ανακατεύουν τα απορρίμματα κατά την περιστροφή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιομορφία του φορτίου κατά την συμπίεση με συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή βάρους και φόρτισης τροχών και αξόνων του οχήματος. 
         Κατά την φόρτωση η πόρτα θα είναι υδατοστεγώς κλειστή και το τύμπανο θα περιστρέφεται παρασύροντας τα απορρίμματα από την θυρίδα φορτώσεως στο εσωτερικό, με την βοήθεια των ελικώσεων. Έτσι ανακατεύονται και συνθλίβονται συνεχώς, ενώ θα μεταφέρονται στο μπροστινό τμήμα του τυμπάνου όπου και συμπιέζονται.
         Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή, αλλά οπωσδήποτε μεγαλύτερη της σχέσης όγκου συμπιεσμένων προς ασυμπίεστα 5:1.
       Η θύρα εκφόρτωσης θα ανοίγει – κλείνει υδραυλικά (με δύο φιάλες) προκειμένου να γίνεται η εκκένωση της υπερκατασκευής, και το ύψος της θύρας φόρτωσης όταν το όχημα είναι κενό, πρέπει να είναι το χαμηλότερο δυνατό. Επίσης δεν πρέπει να εκρέουν υγρά απορρίμματα από την κιβωτάμαξα κατά την φόρτωση και μεταφορά αυτών. Θα υπάρχει και μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. Τέλος η στήριξη της θύρας της υπερκατασκευής θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής.
         Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάμαξας θα αποτελούνται από πλήρης συνεχείς ραφές σε όλο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών. Το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων και η ποιότητά τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αντέχουν στην συμπίεση των απορριμμάτων όπως και στα οξέα που προέρχονται από αυτά. Θα αξιολογηθεί η προσκόμιση κατάλληλων παραστατικών, όπου θα αποδεικνύουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων.
       Η διαδικασία της εκφόρτωσης θα γίνεται με άνοιγμα της οπίσθιας θύρας και με την ενεργοποίηση της αντίστροφης κίνησης του τυμπάνου. Το άνοιγμα της θύρας θα μπορεί να γίνεται είτε από την θέση του οδηγού είτε από εξωτερικό χειριστήριο, ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε από το εξωτερικό χειριστήριο ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας.
          Η κάθε υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O) και μέσω ισχυρής υδραυλικής αντλίας μεταβλητής ροής Ειδικότερα, η περιστροφή του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω υδροστατικού συστήματος μετάδοσης κίνησης με δυναμολήπτη. Έπ’ αυτού θα τοποθετηθεί υδραυλική αντλία, η οποία θα τροφοδοτεί με υδραυλικό λάδι υδραυλικό κινητήρα μέσω χειριστηρίου ο οποίος θα κινεί το τύμπανο με αλυσοτροχό. Ο υδραυλικός κινητήρας θα είναι τοποθετημένος σε ειδική βάση από χαλυβδοέλασμα ικανή να μη δέχεται παραμορφώσεις. Η ζεύξη και η απόζευξη του υδραυλικού κινητήρα θα γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από τη θέση του οδηγού, ενώ επιπλέον η ζεύξη θα γίνεται και από χειριστήριο στην πίσω δεξιά πλευρά της υπερκατασκευής.
Να αναφερθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να αντέχουν σε πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar και θα είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Επίσης το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς ανακούφισης για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας.
       Θα υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα STOP όπως και σύστημα επικοινωνίας εργατών – οδηγού και στις δύο πλευρές του οχήματος.
        Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχουν δύο κατάλληλες θέσεις ορθίων για μετακίνηση του προσωπικού συλλογής των απορριμμάτων, με αναδιπλούμενα σκαλιά, ζώνες προστασίας, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης.
        Τέλος πρέπει να υπάρχει θέση για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούμενων εργαλείων χειρός (σκούπα, φτυάρι) για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου. 
       Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα, στους διαφόρους μηχανισμούς, συσκευές, φώτα νυχτερινής εργασίας, σήματα, κουδούνια κ.λ.π., πρέπει να είναι προφυλαγμένες και τοποθετημένες μέσα σε στεγανούς αγωγούς που θα   παρέχουν την ευχέρεια επισκευής ή αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης.
       Αντανακλαστικά ασφαλείας θα τοποθετηθούν στην πίσω πόρτα του οχήματος για προστασία των εργαζομένων κατά την νυχτερινή εργασία.
       Το απορριμματοφόρο όχημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αποτελεσματικό ειδικό σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει την υπερφόρτωσή του με απορρίμματα.
       Τέλος η υπερκατασκευή εξωτερικά πρέπει να είναι μονωμένη και επενδεδυμένη με φύλλο αλουμινίου.
 
4.   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
        Το απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου θα φέρει μηχανισμό ανύψωσης και εκκένωσης κάδων μεταλλικών και πλαστικών κατασκευασμένων κατά DIN 30740 και DIN 30700 χωρητικότητας μέχρι και 1100 lt και κατά ΕΝ 840 χωρητικότητας έως 1300 lt τύπου βραχιόνων και χτένας. Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα προσαρμόζεται στο όχημα με κοχλιωτούς συνδέσμους ταχείας αποσυνδέσεως, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση και επανατοποθέτηση του.
        Ο μηχανισμός θα είναι υδραυλικός, ισχυρής κατασκευής, με δύο υδραυλικά έμβολα διπλής ενέργειας, δύο βραχίονες για την ανύψωση τετράτροχων κάδων, σύστημα αρπάγης για δίτροχους, μηχανισμό για το άνοιγμα του καμπυλωτού καπακιού των κάδων 1100 lt, πλαίσιο υποδοχής κάδων και άγκιστρα ασφάλισης, ξεχωριστή υδραυλική αντλία, τις απαραίτητες σωληνώσεις, υδραυλικό χειριστήριο, βαλβίδα ανακούφισης, και δοχείο αποθήκευσης υδραυλικού υγρού.
        Η ικανότητα ανύψωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.2 ton, και ο χρόνος μιας πλήρους λειτουργίας ο μικρότερος δυνατός, θα φέρει ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης του κάδου και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις.
       Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από χειριστήρια που θα βρίσκονται πίσω δεξιά κατά προτίμηση, όπου θα υπάρχει και ο διακόπτης STOP του μηχανισμού συμπίεσης.
       Τέλος θα υπάρχουν σε ευκρινές σημείο πινακίδες με οδηγίες για το προσωπικό του απορριμματοφόρου.  
 
5. ΓΕΝΙΚΑ
       Ο φωτισμός των απορριμματοφόρων οχημάτων θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ και επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς για οδήγηση όπισθεν, προβολείς για πραγματοποίηση εργασιών στο πίσω μέρος του οχήματος, φώτα ομίχλης, φανούς εμπρός και πίσω, και γενικά ότι απαιτείται για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία των απορριμματοφόρων.                                                        
       Η βαφή των απορριμματοφόρων οχημάτων θα γίνει με όλες τις σύγχρονες μεθόδους. Πριν την βαφή θα γίνουν οι επεξεργασίες πλυσίματος, απολίπανσης, στοκαρίσματος, τριψίματος, επάλειψης με αστάρι ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών και μετά βαφή DUCO σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις σε απόχρωση που θα ορισθεί από την υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης.  
       Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις.
       Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή.
       Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ.377/93 και Π.Δ.18/96, όπως ισχύουν) και το πρότυπο ΕΝ – 1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.
Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει
·         Σύστημα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του.
·         Σύστημα επικοινωνίας με ηχητικό σήμα του οδηγού με τους εργάτες.
·         Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιμο δε της οπίσθιας θύρας θα γίνεται μόνο μέχρι ενός σημείου μέσα από την καμπίνα. Το ολικό κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.
·         Ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Διά του κυκλώματος αυτού θα αποτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30 km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία) με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα τότε το ηλεκτρονικό παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα θα σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν θα πρέπει να είναι εφικτή.
       Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα.
       Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει τη μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης απαραίτητα μελετημένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών και θα εκτιμηθεί η ευχέρεια ανόδου και καθόδου από το όχημα.
Να δοθούν οι χρόνοι κύκλων λειτουργίας (εκκένωση κάδων και κιβωτάμαξας).
       Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών.
       Θα γίνει έλεγχος και επίδειξη του οχήματος στην επιτροπή αξιολόγησης σε συνθήκες εργασίας για διαμόρφωση πλήρους γνώμης κατά την αξιολόγηση, χωριστά για την υπερ-κατασκευή και για το όχημα.
       Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων. Η υπερ-κατασκευή θα συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας CΕ, του κατασκευαστή της.
       Για τους κατασκευαστές πρωτίστως και δευτερευόντως για τον προμηθευτή, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000. Ακόμη ISO 14001 και ISO 18001. Επίσης η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί.
       Όσον αφορά την καταλληλότητα, θα δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς του ιδίου ή παρομοίων απορριμματοφόρων οχημάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης (Δήμους, Κοινότητες και Συνδέσμους των) και γενικά θα δηλωθεί η δυνατότητα χρήσης του οχήματος από τους εν λόγω φορείς, χωρίς προβλήματα, όσον αφορά την υπερκατασκευή αλλά και το όχημα. Να υποβληθούν από χρήστες βεβαιώσεις καλής και αξιόπιστης λειτουργίας.
 
6.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
         Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές παρεκκλίσεις από την συγγραφή υποχρεώσεων και τις παρούσες Τεχνικές προδιαγραφές, μόνο στην περίπτωση που προτείνεται εναλλακτική λύση για κάποια απαίτηση που θα φέρει όμως το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο των τεχνικών προδιαγραφών.
         Πρόσθετες δυνατότητες του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου σκόπιμο είναι να αναφερθούν ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.  
         Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά.
 
1
Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου αυτοκινήτου (πλαίσιο) με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus), κλπ.
 
2
Αναλυτική τεχνική περιγραφή των επί μέρους μερών και λειτουργιών της υπερκατασκευής από την οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτής.
 
3
Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 
4
Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο σε θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων, και περιοδικής συντήρησης (servise) του οχήματος. Στην δήλωσή του ο διαγωνιζόμενος θα επισυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, έντυπα, τόπος και διάρκεια εκπαίδευσης, πρόγραμμα εκπαίδευσης, κ.λ.π) θεωρητικό και πρακτικό των χειριστών και των συντηρητών, με επίδειξη επί του οχήματος.  
  
5
Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ο οποίος θα είναι τουλάχιστον για δύο (2) έτη, και όπου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος για κάθε ανωμαλία που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα της εγγυήσεως να προχωρήσει σε άμεση αποκατάστασή της, μόλις ειδοποιηθεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Επίσης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα η τεχνική υποστήριξη (εργασίες επισκευών) αλλά και η περιοδική συντήρηση όπου και αν εκτελούνται, θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και σκόπιμο είναι να παρακολουθούνται από το τεχνικό προσωπικό του Δήμου, ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση του.  
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν με δήλωση τους προς τον Δήμο την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) όπου θα κατασκευαστεί ή κατασκευάστηκε το προσφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Εφόσον δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος (πλαίσιο και υπερκατασκευή) μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθεί το απορριμματοφόρο όχημα, όπου θα δηλώνουν ότι:
α. αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
β. θα καλύψει τον Δήμο με την εγγύηση καλής λειτουργίας που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.
γ. ο οίκος κατασκευής αναλαμβάνει να καλύπτει τον Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα τουλάχιστον χρόνια.
Η δήλωση αυτή επί ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειομένων FAX ή φωτοαντιγράφων) στην Ελληνική γλώσσα και θα αναφέρει επ΄ ακριβώς τα παραπάνω.
 
Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης παροχής ανταλλακτικών (χρόνος δέσμευσης κάλυψης του Δήμου) για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και σε μικρό χρονικό διάστημα από την ζήτησή τους χωρίς αλλαγή των προδιαγραφών των υλικών.
 
8
Κατάλογο πωλήσεων παρομοίων σε χωρητικότητα οχημάτων στην Ελλάδα τα τελευταία έτη με το έτος παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα.
 
9
Κατάλογο εργαλείων που θα συνοδεύουν τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα.
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Ύπαρξη πιστοποιητικών εκδιδόμενων από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου που θα βεβαιώνουν την ποιότητα, την αντοχή την ασφάλεια και υγιεινή του προσφερόμενου απορριμματοφόρου, που θα φέρει απαραίτητα σήμανση CE, πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιητικό κατά ISO 14001 ή ισοδύναμων σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου, επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης το προσφερόμενο απορριμματοφόρο θα είναι σύμφωνο με Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ (ενσωμάτωση με το ΠΔ 57/ΦΕΚ 97Α΄ / 25.06.2010), την Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 Β΄ / 01.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ(ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 Β΄ / 02. 03. 2007) και τέλος την Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 Β΄ / 13.09.2007) όπως έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.
 
Δήλωση όπου θα καθορίζεται ο τρόπος που θα αντιμετωπίζονται κατά τον χρόνο εγγύησης τα service και τυχών επισκευές που θα απαιτηθούν, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και η θέση στην οποία βρίσκονται, καθώς και τα χιλιομετρικά διαστήματα των service.
 
12
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου ¨περιστρεφόμενου τυμπάνου¨ χωρητικότητας 14 m3
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30/14
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
       ΠΛΑΙΣΙΟ
 
1
Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, χώρα προέλευσης, και έτος κατασκευής πλαισίου
2
Μεταξόνιο, μετατρόχιο
3
Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
4
Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος
5
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσεις)
6
Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο
7
Ικανότητα φόρτισης πλαισίου
8
Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα
9
Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα
10
Ίδιο βάρος πλαισίου μετά εφεδρικού τροχού, καμπίνας, εργαλείων, καυσίμων, συσσωρευτή, οδηγού και συνοδηγού, δηλ. με πλήρη εξοπλισμό.
11
Σύστημα διεύθυνσης, τύπος
12
Διάμετρος κύκλου στροφής  του περισσότερο προεξέχοντος σημείου του αυτοκινήτου.
13
Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος.
14
Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος
 
α) Αριθμός βαθμίδων
 
β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων
15
Σύστημα πέδησης, τύπος
16
Κινητήρας
 
α) Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, κατασκευαστής.
β) διάμετρος εμβόλων, διαδρομή.
γ) κυβισμός.
 
δ) Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα κατά DIN, αριθμός στροφών
 
ε) Μέγιστη ροπή στρέψης κατά DIN, αριθμός στροφών
 
στ) Σύστημα ψύξης του κινητήρα, και σύστημα εκκινήσεως
17
Στοιχεία συσσωρευτή
      ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1
Εργοστάσιο κατασκευής της κιβωτάμαξας
2
Τύπος συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων, βαθμός συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα
3
Καθαρή χωρητικότητα της κιβωτάμαξας για την πλήρωσή της με απορρίμματα
4
Σχέδια κατασκευής και τα πάχη των ελασμάτων της κιβωτάμας
5
Ύψος φορτώσεως (ύψος από οριζόντιο έδαφος)
6
 Διαστάσεις ψευδοπλαισίου και ανάλυση κατανομής βαρών για το πλήρες όχημα έμφορτο, όπως και η θέση κέντρου βάρους
7
Τρόπος εγκατάστασης και προστασίας των ηλεκτρικών και υδραυλικών γραμμών και εξαρτημάτων
8
Σύστημα συμπίεσης , λήψη κινήσεως, θέση μοχλού χειρισμού, τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας
9
Βάρος κενής κιβωτάμαξας με πλήρη εξοπλισμό (ολόκληρο το βάρος της υπερκατασκευής).
10
Σύστημα ανοίγματος της πίσω πόρτας για εκφόρτωση και σύστημα ανύψωσης κάδων, θέσεις των κυλίνδρων ανυψώσεως, αριθμός και διάμετρος κυλίνδρων και τύπος αυτών
11
Ύπαρξη μηχανισμού ασφαλείας για υπερφόρτωση
12
Υπάρχει δυνατότητα θέσης και διακοπής λειτουργίας του συστήματος συμπίεσης από τη θέση φόρτωσης
13
Ύψος φόρτωσης για άφορτο αυτοκίνητο
       ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
 
1
Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, προέλευση, έτος κατασκευής υδραυλικού ανυψωτικού μηχανισμού
2
Ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού μηχανισμού ανύψωσης κάδων
3
Βάρος ανυψωτικού μηχανισμού
4
Χρόνος μιας πλήρους λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανισμού (ανύψωση – εκκένωση – καταβίβαση)
5
Με τον προσφερόμενο ανυψωτικό μηχανισμό, τι είδους κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων ανυψώνονται;
6
Αριθμός υδραυλικών φιαλών, χαρακτηριστικά
7
Στοιχεία αντλίας και χειριστηρίου
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου ¨περιστρεφόμενου τυμπάνου¨ χωρητικότητας 14 m3
 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 30/14
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
            Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που κρίνονται τεχνικά αποδεκτές.
            Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται, ενώ αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)
1.
Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα σε συνδυασμό με τον κυβισμό του, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, μετάδοση κίνησης, σύστημα πέδησης, μεταξόνιο, εξωτερικές διαστάσεις οχήματος, κύκλος στροφής του έτοιμου οχήματος, ανάρτηση οχήματος εργονομία και άνεση καμπίνας οδήγησης    τύπος πλαισίου κ.λ.π.)
 
 
20
 
 
2.
Στοιχεία υπερκατασκευής (βαθμός συμπίεσης, υλικά κατασκευής, πάχος χαλυβδοελασμάτων υπερκατασκευής, αντοχή, τρόπος λειτουργίας, στάθμη θορύβου του συστήματος, ευκολία φόρτωσης, διατάξεις ασφαλείας της υπερκατασκευής,   κ.λ.π.)
 
14
 
3
Ωφέλιμο φορτίο οχήματος σε απορρίμματα βάρους ανά m3 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές
10
4.
Ομοιογένεια του οχήματος με τον υπάρχοντα εξοπλισμό στον Δήμο
6
 
Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α΄
50
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1.
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ολόκληρου του οχήματος (μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης από τον οριζόμενο αξιολογείται θετικότερα)
20
2.
Χρόνος παράδοσης (μικρότερος χρόνος παράδοσης από τον οριζόμενο αξιολογείται θετικότερα)
10
3.
Τεχνική υποστήριξη – Συντήρηση – Ανταλλακτικά – SERVICE του προμηθευτή μετά την πώληση (υπάρχουσα εμπειρία του Δήμου, εξειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.)
 
20
 
 
Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Β΄
50
            Για κάθε Τεχνική προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα κριθούν αποδεκτές, βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών και συγγραφής υποχρεώσεων.
            Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις, ή θα μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στην περίπτωση που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή. Σε ότι αφορά την εγγύηση καλής λειτουργίας το επιτρεπόμενο ελάχιστο χρονικό όριο των δύο ετών αντιστοιχεί στο 80% της βαθμολογίας του κριτηρίου. Το 120% της βαθμολογίας του κριτηρίου θα λάβει η προσφορά με τον μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος των δύο ετών. Οι βαθμολογίες των υπολοίπων προσφορών θα είναι αναλογικές. 
            Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας δηλ. 0.7Χ(βαθμό ομάδας Α)+0.3Χ(βαθμό ομάδας Β).
            Η συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή προσφοράς.
            Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α αρ. πρωτ. 11389/08.03.93.    
            Ο γενικός βαθμός είναι:   0,70 Χ (βαθμ. Ομάδας Α) + 0,30 Χ (βαθμ. ομάδας Β)   
                                                                       
Η ανοιγμένη προσφορά είναι      :      Γενικός Βαθμός     /     Οικονομική Προσφορά
 
                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
 ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
             
 
 
    ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 
 
 
                                                          
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου ¨περιστρεφόμενου τυμπάνου¨ χωρητικότητας 14 m
 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 30/14
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1.
Aπορριμματοφόρο αυτοκίνητο, με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφό-μενου τυμπάνου χωρητικότητας 14 m3
 
1
105.690,00
105.690,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
105.690,00
 
Φ.Π.Α 23% & ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 
 
24.310,00
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
 
 
130.000,00
 
 
 
 
                                                                                   
 
                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
             
 
 
    ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 


 
 
                                                                                                            
Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 
 
¨ΜΗΧΑΝOKΙNHTΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ¨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ :
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ¨ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ¨
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/14
 
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :
 
 
 
 
190.000,00 €
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια ενός μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32 / 14
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
          Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αναρροφητικού σαρώθρου compact χωρητικότητας κάδου περίπου 4 m3. Το εν λόγω όχημα θα καλύψει ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 20.7131.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.
          Η διενέργεια, καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω νομο-θετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέ-ρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν εφαρμογή και ισχύουν :
·           Την Υπουργική Απόφαση 11389 (ΦΕΚ 185Β/23-3-93) «περί Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ».
·           Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
·         Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
·           Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. ‘Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ­μηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
·           Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
·           Τον Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο11 και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύ­μων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιή­θηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του ν. 3414/05.
·           Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
·           Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
·           Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
·           Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ.
·           Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
·           Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
·           Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.»
·           Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
·           Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
·           Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ενσωμάτωση με το ΠΔ 57/ΦΕΚ 97Α΄ / 25.06.2010).
·           Την Οδηγία 2000/14/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 8ης Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους σχετικά με τα μηχανήματα (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 Β΄ / 01.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ(ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 Β΄ / 02. 03. 2007) και
·           Την Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 Β΄ / 13.09.2007)
                                                                                   
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια ενός μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32 / 14
 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αναρροφητικού σαρώθρου compact χωρητικότητας κάδου 4 m3 για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση και την διακήρυξη .
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές έρχεται σε αντίφαση με τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και κ.λ.π  ισχύουν τα αναφερόμενα τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και κ.λ.π.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή του αναρροφητικού σαρώθρου και εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά του.
 
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή του είδους θα ορισθεί με τις προσφορές και θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Θα εκτιμηθεί ο μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης . Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής  θα είναι υποχρεωμένος   να προβαίνει με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης , καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα οφείλεται σε παρόμοιες αιτίες το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
Το υπό προμήθεια μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι τελείως καινούργιο, αρίστης ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, και θα καλύπτει τα θέματα ασφαλείας απ΄ όλες τις απόψεις.
Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να φέρει σήμανση CE περί εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και υγιεινής και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. (Κοιν. Οδηγία 89/392).
 
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση του αναρροφητικού σαρώθρου σε χώρο που θα του υποδειχθεί στον Δήμο. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παράδοση του στην επιτροπή παραλαβής.
 
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η προθεσμία παράδοσης του μηχανοκίνητου σαρώθρου θα καθορισθεί με την τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί στον διαγωνισμό και η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα, υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι το παραδοθέν μηχανικό σάρωθρο ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της διακήρυξης, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές, θα είναι κατασκευασμένο με υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα, θα ανταποκρίνονται δε από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Επίσης ο προμηθευτής θα αναλάβει μετά από εξουσιοδότηση του Δήμου και εφόσον του παρασχεθεί κάθε έγγραφο που απαιτείται, την διαδικασία έκδοσης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος μηχανήματος.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη των απαιτήσεων του οχήματος μηχανήματος  για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών.
 


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
 
1. Γενικά χαρακτηριστικά
       Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 
       Το προς προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι απολύτως καινούργιο προηγμένης τεχνολογίας κατασκευής, αυτοκινούμενο, με ένα τιμόνι στην δεξιά πλευρά και χωρητικότητα κάδου σαρωμάτων περίπου τεσσάρων (4) κυβικών μέτρων, δύο αξόνων, τεσσάρων τροχών. Αποκλείονται τα μηχανικά ή μεικτού τύπου σάρωθρα.  Το μέγιστο μικτό φορτίο του σαρώθρου θα είναι το μικρότερο δυνατό ώστε να έχει την δυνατότητα κίνησης και σάρωσης σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πεζόδρομους προς αποφυγή καταστροφών των πλακοστρώσεων αυτών.
 Θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, με ικανοποιητικό αριθμό πωλήσεων σε μηχανοκίνητα αναρροφητικά σάρωθρα ενιαίου τύπου στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, κατασκευασμένο με σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, με την χρήση ποιοτικών αξιόπιστων και δοκιμασμένων υλικών – μηχανισμών, με ικανότητα ισχυρής σάρωσης και αναρρόφησης, κατάλληλο για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόμα και σε σημεία της πόλης με μεγάλη κυκλοφορία τροχοφόρων και βεβαρυμμένη ρύπανση.
        Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά στοιχεία που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους κατασκευών. Το αναρροφητικό σάρωθρο όπως αναφέρθηκε και στην συγγραφή υποχρεώσεων, θα συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας CΕ από πιστοποιημένο εργαστήριο της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, ή από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα.
        Για τους κατασκευαστές πρωτίστως και δευτερευόντως για τον προμηθευτή, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO.
 Οι διαστάσεις γενικά του αναρροφητικού σαρώθρου, τα βάρη κατ’ άξονα, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία αυτών, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να πάρει άδεια κυκλοφορίας και να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους.
        Το μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και όλα τα άλλα διακριτικά στοιχεία που θα καθορισθούν μετά την σύμβαση από τον Δήμο και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα είναι βαμμένο σε χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από το απαραίτητο αστάρωμα. 
         Το όχημα μηχάνημα θα παραδοθεί με τα πιο κάτω παρελκόμενα :
        -Εφεδρικό τροχό πλήρη.
        -Πλήρη σειρά εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
        -Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.
        -Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
        -Τρίγωνο βλαβών που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.
        -Γρύλο ανύψωσης του οχήματος  
        -Σειρά τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής απαραίτητα και επί 
         ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα  
        -Βιβλίο ανταλλακτικών επίσης επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.
         Το σάρωθρο θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα.
        Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε ενέργεια ελέγχου απαιτηθεί για την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος – μηχανήματος.
 
2. Ειδικά χαρακτηριστικά
          Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, και η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη ¨περίπου¨ γίνεται αποδεκτή μικρή απόκλιση της αναφερόμενης τιμής εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 
          Το σάρωθρο θα είναι αναρροφητικό τύπου compact, ενιαίας κατασκευής τελείως καινούργιο, προωθημένης οδήγησης, δύο αξόνων από τους οποίους ο πίσω θα είναι κινητήριος, τελευταίου τύπoυ και ανθεκτικής κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
          Θα αποτελείται από πλαίσιο στιβαρής και ενισχυμένης κατασκευής, ενισχυμένο στα σημεία φόρτισης για την αντιμετώπιση σκληρών συνθηκών εργασίας και θα φέρει ισχυρό σύστημα ανάρτησης . Οι διαστάσεις του θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερες ώστε να του δίνουν την δυνατότητα κίνησης και σάρωσης και εντός κοινοχρήστων χώρων.
          Το πηδάλιο θα βρίσκεται στο δεξί μέρος του οχήματος ώστε ο χειριστής να έχει πλήρη ορατότητα του πεδίου σάρωσης, και θα έχει υδραυλική και μηχανική υποστήριξη. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήματος. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή
H καμπίνα οδήγησης θα είναι ατσάλινη κατασκευή, δύο ατόμων με δύο ανοιγόμενες προς τα εμπρός πόρτες, θα φέρει κάθισμα οδηγού πλήρως ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για ένα συνοδηγό. Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει τη μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση.
Ταμπλό με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του σαρώθρου, τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα λειτουργιών και βλαβών, ωρομετρητή λειτουργίας, radiocd, ηλεκτρικό υαλοκαθαριστήρα δύο τουλάχιστον ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία και ψεκαστήρα για το πλύσιμο του τζαμιού, ανεμοθώρακα ασφαλείας από κρύσταλλο, θερμική μόνωση, καμπίνα εσωτερικά καλυμμένη με ηχοαπορροφητικό υλικό υπενδεδυμένη με ταπετσαρία, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά πλήρη εξάρτηση που απαιτεί ο θάλαμος ενός σύγχρονου οχήματος – μηχανήματος. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη air condition. Επιθυμητό είναι να υπάρχει δυνατότητα ορατότητας δεξιά  αριστερά και μέσω του δαπέδου για τον έλεγχο και παρακολούθηση του συστήματος αναρρόφησης (χοάνη) και σάρωσης (βούρτσες).
          Οι τροχοί του πλαισίου θα είναι τύπου, μεγέθους και αριθμού τέτοιου ώστε να υπερ-καλύπτουν κατά 25% τις απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού φορτίου. Τα ελαστικά θα είναι λίαν πρόσφατης σειράς παραγωγής και όχι από stock αποθήκης.
          Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι DIESEL νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO 5, σύμφωνος με τις οδηγίες της Ε.Ε για τις εκπομπές καυσαερίων, τετράχρονος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης, και μεγάλης κυκλοφορίας. Κατά τις συνήθεις απαιτήσεις σάρωσης ο κινητήρας θα εργάζεται στις χαμηλότερες δυνατές ικανές στροφές, και όσο πιο κοντά γίνεται στις στροφές μέγιστης ροπής στρέψεως. Ο κινητήρας θα είναι εύκολα προσβάσιμος για συντήρηση ή επισκευή, και η θέση του δεν θα επιτρέπει το σκόνισμά του κατά την διαδικασία σάρωσης.
        Ο κινητήρας του μηχανήματος θα δίνει κίνηση στην αντλία μετάδοσης κίνησης.
        Η μετάδοση κίνησης στο σάρωθρο θα είναι πλήρως υδροστατική κλειστού κυκλώματος, μεταβλητής ταχύτητας περιστροφής, που θα επιτρέπει την ομαλή κίνηση του μηχανήματος προς τα εμπρός και προς τα πίσω κατά την σάρωση. 
        Λόγω της μορφολογίας του εδάφους στον Δήμο μας το σάρωθρο θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα έχει σχέση μετάδοσης κίνησης τέτοια, ώστε να επιτυγχάνεται η ανάβαση του οχήματος μηχανήματος με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου ακόμα και μεγαλύτερης από 25%. Επίσης θα έχει υψηλή ταχύτητα κατά την μετακίνηση του εκτός λειτουργίας σάρωσης, για την αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών προβλημάτων.
        Οι αναρτήσεις του σαρώθρου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την χρήση που προορίζεται το μηχάνημα, και για την ασφαλή κυκλοφορία του, με σύστημα απόσβεσης κραδασμών. Οι πίσω αναρτήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες.
          Το σύστημα πέδησης θα είναι ισχυρής και ασφαλούς κατασκευής διπλού κυκλώματος θα επενεργεί και στους τέσσερεις τροχούς, θα είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, και θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα – μηχάνημα και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα του κυκλώματος πέδησης, θα είναι ικανής αντοχής και αρίστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. Θα φέρει χειρόφρενο που λειτουργεί με διαβαθμισμένο μοχλό χειρός (τύπου καστάνιας) ικανό για ακινητοποίηση του σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10%.
          Το όχημα θα διαθέτει σύστημα διανομής ισχύος με την βοήθεια αξιόπιστου υδραυλικού συστήματος, ρύθμισης της παροχής και της πίεσης ανάλογα με τις ανάγκες εκάστου μηχανισμού του σαρώθρου. Θα διαθέτει δεξαμενή υδραυλικού ελαίου, σύστημα ψύξης του ελαίου του υδραυλικού συστήματος, φίλτρα υδραυλικού λαδιού, αφυγραντής λαδιού, αντλίες υδραυλικού, υδραυλικοί κινητήρες και υδραυλικά έμβολα. Θα διαθέτει αντλίες υδραυλικού που θα εμπλέκονται με τον πετρελαιοκινητήρα μέσω αξιόπιστου συστήματος. Θα φροντίζουν για την μετάδοση της κίνησης στους τροχούς την κίνηση της αναρροφητικής τουρμπίνας, τις μετακινήσεις των βουρτσών και της αναρροφητικής κεφαλής και την περιστροφή των βουρτσών. Επίσης θα υπάρχει ειδική μονάδα υδραυλικής υποβοήθησης του τιμονιού, και γενικά όλα τα συστήματα θα ελέγχονται ηλεκτροϋδραυλικά από την θέση του οδηγού.
        Το συστήματα σάρωσης περιλαμβάνει συνολικά δύο περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες έμπροσθεν των εμπρόσθιων τροχών, αμφότερες δε θα οδηγούν τα απορρίμματα και την σκόνη – λάσπη στο στόμιο αναρρόφησης, το οποίο περνάει ακριβώς πάνω από τα στοιχισμένα απορρίμματα και τα απορροφά πλήρως.
          Το πλάτος της σάρωσης θα είναι κυμαινόμενο και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.    Προκειμένουνα αυξηθεί το πλάτος σάρωσης και για καλύτερη απόδοση σε δύσκολα σημεία, θα υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης μετατόπισης των βραχιόνων των ψηκτρών από την καμπίνα χειρισμού.Η ταχύτητα σάρωσης θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή και θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης από τον χειριστή – οδηγό ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των απορριμμάτων, αλλά και την κατάσταση του οδοστρώματος. Η ταχύτητα πορείας κατά την κίνηση του οχήματος θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή για αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Για την αποφυγή δημιουργίας σύννεφου σκόνης, ειδικά μπέκ θα ψεκάζουν νερό ακριβώς μπροστά από το σημείο σάρωσης εκάστης βούρτσας. 
          Τα σκουπίδια – απορρίμματα θα αναρροφούνται από την κεφαλή – στόμιο αναρρόφησης μέσω του αγωγού αναρρόφησης κατάλληλης διατομής και της ειδικής αναρροφητικής τουρμπίνας. Το στόμιο αναρρόφησης θα είναι απαραίτητα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, όπως και τα ευθεία τμήματα του αγωγού – οχετού αναρρόφησης, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος στεγανά με την κεφαλή αναρρόφησης, ώστε να αποφεύγονται απώλειες αναρροφητικότητας. Επίσης θα διαθέτει στο εσωτερικό του, μπέκ ψεκασμού ύδατος. Με χειρισμό από την καμπίνα θα μπορεί ο χειριστής να ανυψώσει όλο το σύστημα σάρωσης για αποφυγή μεγάλων εμποδίων. Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος σάρωσης θα πρέπει να είναι απλός και λειτουργικός και θα γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμών που βρίσκεται στον θάλαμο οδήγησης του σαρώθρου. Επί ποινή αποκλεισμού στην καμπίνα οδήγησης του σαρώθρου κάθε εντολή χειρισμού θα μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα. Όλο το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης θα λαμβάνει κίνηση από τον κινητήρα του σάρωθρου, καθώς επίσης και όλες οι προβλεπόμενες εφαρμογές θα μπορούν να λειτουργήσουν από την υδραυλική εγκατάσταση του σαρώθρου.
        Οι δύο εμπρόσθιες πλευρικές βούρτσες θα έχουν δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αντικατάστασης. Στην προσφορά θα αναφέρονται οι διαστάσεις των βουρτσών, το υλικό κατασκευής τους, οι τυχόν δυνατότητες επέκτασης, ρύθμισης της γωνίας τους, καθώς και διάφορα συστήματα ασφαλείας (από προσκρούσεις κ.λπ.). Θα υπάρχει δυνατότητα υδραυλικού ανεβοκατεβάσματος των βουρτσών και εκάστη εξ αυτών θα περιστρέφεται με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης των στροφών τους από την καμπίνα του οδηγού ανάλογα με τις απαιτήσεις.
        Η ωφέλιμη χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων θα είναι περίπου 4 m3. Θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και δεν θα προσβάλλεται ακόμα και από την βαριά συνεχή χρήση του σαρώθρου. Θα διαθέτει θυρίδα για την απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων. Η ωφέλιμη χωρητικότητα θα πιστοποιείται με το πρωτότυπο βεβαίωσης του εργοστασίου κατασκευής. Η εκφόρτωση της δεξαμενής απορριμμάτων θα γίνετε με οπίσθια ανατροπή. Η δεξαμενή απορριμμάτων θα ανυψώνεται με υδραυλικό σύστημα και θα εκκενώνει σε ύψος οπωσδήποτε όχι μικρότερο των 100 cm, που επιτρέπει την απ’ ευθείας εκκένωση σε κάδους και σε containers αναλόγου μεγέθους. Στο πίσω μέρος της θα κλείνεται αεροστεγώς με μεταλλική θύρα, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει με κατάλληλο υδραυλικό σύστημα και θα ασφαλίζει μηχανικά. Επίσης θα διαθέτει σύστημα αποβολής των ακαθάρτων υγρών από τον πυθμένα του κάδου.
         Το μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο θα διαθέτει δεξαμενή νερού που θα είναι απαραίτητα κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, και χωρητικότητας τουλάχιστον 600 lt. Η αντλία νερού θα είναι κατάλληλης παροχής και πίεσης για τον ψεκασμό του νερού μέσω των μπέκ ψεκασμού για την κατακάθιση της σκόνης κατά την σάρωση. Κάθε μπέκ θα μπορεί, να ρυθμιστή κατά βούληση από τον θάλαμο χωριστά ως προς την παροχή νερού ή να απομονωθεί τελείως για οικονομία νερού.
          Το σάρωθρο, εκτός από τον ως άνω αναφερόμενο εξοπλισμό θα διαθέτει επιπρόσθετα
αντλία υψηλής πίεσης τουλάχιστον 100 bar με πιστολέτο και σωλήνα μήκους 10 μέτρων για την πλύση του ιδίου του μηχανήματος και για την πλύση διαφόρων χώρων (κοινόχρηστων κ.λ.π.) με νερό, εξωτερικό αγωγό αναρρόφησης (προβοσκίδα) μήκους περίπου 4,0 m, μεγάλης διαμέτρου για την αναρρόφηση συσσωρευμένων απορριμμάτων, που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα για το σάρωθρο σημεία. Ο αγωγός αυτός επιθυμητό είναι να βρίσκεται στην οροφή του μηχανήματος σε περιστρεφόμενη βάση και εφόσον είναι δυνατό να υπάρχει δυνατότητα εύκολης αφαίρεσής του χωρίς προβλήματα λειτουργίας.
          Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα έχει τάση 24V. Οι συσσωρευτές θα είναι αναλόγου χωρητικότητας για την κάλυψη των αναγκών του σαρώθρου και την άνετη εκκίνηση του κινητήρα σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και υψηλή υγρασία. Οι καλωδιώσεις θα είναι πλήρως θωρακισμένες για την προστασία τους από το νερό. Το σάρωθρο θα φέρει εκτός του απαιτούμενου φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ, και φωτισμό για έλεγχο των βουρτσών και της χοάνης κατά την νυχτερινή εργασία με φωτιστικά σώματα, δύο προβολείς για οδήγηση όπισθεν, όπως επίσης και δύο φάρους εμπρός στην οροφή της καμπίνας και δύο στην πίσω πόρτα χρώματος πορτοκαλί.
          Τέλος το όχημα θα διαθέτει χειροκίνητη αντλία υδραυλικού για ανύψωση – εκκένωση του κάδου απορριμμάτων σε περίπτωση βλάβης.
          Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας του σαρώθρου θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι καταναλώσεις καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις.
          Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών.
          Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ.377/93 και Π.Δ.18/96, όπως ισχύουν) και το πρότυπο ΕΝ – 1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.
            Θα γίνει επίδειξη του οχήματος στην επιτροπή αξιολόγησης σε συνθήκες εργασίας για διαμόρφωση πλήρους γνώμης κατά την αξιολόγηση. Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων.      
 


ΑΡΘΡΟ 10ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
            Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές παρεκκλίσεις από την συγγραφή υποχρεώσεων και τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, μόνο στην περίπτωση που προτείνεται εναλλακτική λύση για κάποια απαίτηση που θα φέρει όμως το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο των τεχνικών προδιαγραφών.
            Πρόσθετες δυνατότητες του μηχανοκίνητου σαρώθρου σκόπιμο είναι να αναφερθούν ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.  
            Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά.
 
1
Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου αναρροφητικού σαρώθρου με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στην Ελληνική γλώσσα, σχέδια, εικόνες, prospectus, κλπ.
2
Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των επί μέρους μερών – λειτουργιών του αναρροφητικού σαρώθρου όπου θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτού.
 
3
 
Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης του οχήματος – μηχανήματος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 
4
 
Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται το μηχανοκίνητο σάρωθρο σε θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων, και περιοδικής συντήρησης (servise). Στην δήλωσή του ο διαγωνιζόμενος θα επισυνάψει και αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, έντυπα, τόπος και διάρκεια εκπαίδευσης, πρόγραμμα εκπαίδευσης, κ.λ.π) θεωρητικό και πρακτικό των χειριστών και των συντηρητών, με επίδειξη επί του οχήματος. 
 
5
 
Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ο οποίος θα είναι τουλάχιστον για δύο (2) έτη, και όπου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος για κάθε ανωμαλία που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα της εγγυήσεως να προχωρήσει σε άμεση αποκατάστασή της, μόλις ειδοποιηθεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Επίσης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα η τεχνική υποστήριξη (εργασίες επισκευών) αλλά και η περιοδική συντήρηση όπου και αν εκτελούνται, θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και σκόπιμο είναι να παρακολουθούνται από το τεχνικό προσωπικό του Δήμου, ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση του.  
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν με δήλωση τους προς τον Δήμο την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) όπου θα κατασκευαστεί ή κατασκευάστηκε το προσφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Εφόσον δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθεί το μηχανοκίνητο σάρωθρο, όπου θα δηλώνουν ότι:
α. αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
β. θα καλύψει τον Δήμο με την εγγύηση καλής λειτουργίας που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.
γ. ο οίκος κατασκευής αναλαμβάνει να καλύπτει τον Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα τουλάχιστον χρόνια.
Η δήλωση αυτή επί ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειομένων FAX ή φωτοαντιγράφων) στην Ελληνική γλώσσα και θα αναφέρει επ΄ ακριβώς τα παραπάνω.
 
Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης παροχής ανταλλακτικών (χρόνος δέσμευσης κάλυψης του Δήμου) για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και σε μικρό χρονικό διάστημα από την ζήτησή τους χωρίς αλλαγή των προδιαγραφών των υλικών.
8
Κατάλογο πωλήσεων παρομοίων σε χωρητικότητα μηχανοκίνητων σαρώθρων στην Ελλάδα τα τελευταία έτη με το έτος παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα.
 
9
 
Κατάλογο εργαλείων που θα συνοδεύουν το προσφερόμενο αναρροφητικό σάρωθρο.
 
10
Ύπαρξη πιστοποιητικών εκδιδόμενων από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου που θα βεβαιώνουν την ποιότητα, την αντοχή την ασφάλεια και υγιεινή του προσφερόμενου μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου, που θα φέρει απαραίτητα σήμανση CE, πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιητικό κατά ISO 14001 ή ισοδύναμων σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου, επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης το προσφερόμενο αναρροφιτικό σάρωθρο θα είναι σύμφωνο με Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ (ενσωμάτωση με το ΠΔ 57/ΦΕΚ 97Α΄ / 25.06.2010), την Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 Β΄ / 01.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ(ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 Β΄ / 02. 03. 2007) και τέλος την Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 Β΄ / 13.09.2007) όπως έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.
 
11
 
 
 
 
12
 
Δήλωση όπου θα καθορίζεται ο τρόπος που θα αντιμετωπίζονται κατά τον χρόνο εγγύησης τα service και τυχών επισκευές που θα απαιτηθούν, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και η θέση στην οποία βρίσκονται, καθώς και τα χιλιομετρικά διαστήματα των service.
 
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο.
 
                                                                                                        
       
                                                                     
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  
 
 
 
 


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια ενός μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32 / 14
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
1
Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, χώρα προέλευσης, και έτος κατασκευής σαρώθρου
2
Μεταξόνιο, μετατρόχιο
3
Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος
4
Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος
5
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσεις)
6
Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο
7
Ικανότητα φόρτισης πλαισίου
8
Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα
9
Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα
10
Ίδιο βάρος σαρώθρου, με καύσιμα, συσσωρευτή, οδηγού, συνοδηγό, κλπ δηλαδή με πλήρη εξοπλισμό.
11
Σύστημα διεύθυνσης, τύπος
12
Σύστημα ανάρτησης, περιγραφή, τροχοί διαστάσεις 
13
Διάμετρος κύκλου στροφής του περισσότερο προεξέχοντος σημείου του αυτοκινήτου.
14
Σύστημα μετάδοσης κίνησης, κιβώτιο ταχυτήτων, μετάδοση κίνησης στους τροχούς
15
Σύστημα πέδησης, τύπος, περιγραφή, χαρακτηριστικά
16
Κινητήρας
 
α) τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, κατασκευαστής.
β) διάμετρος εμβόλων, διαδρομή.
γ) κυβισμός.
δ) μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα κατά DIN, αριθμός στροφών
ε) μέγιστη ροπή στρέψης κατά DIN, αριθμός στροφών
στ) σύστημα ψύξης του κινητήρα
ζ) θόρυβος σε μέτρηση κατά db
η) αντιρρυπαντική τεχνολογία
17
Στοιχεία συσσωρευτή
18
Καμπίνα οδήγησης χαρακτηριστικά, καθίσματα, θέση τιμονιού, κονσόλα, όργανα ελέγχου, χειριστήρια λειτουργιών, σήματα λειτουργιών και βλαβών, όργανα μέτρησης  
19
Σύστημα σάρωσης, ταχύτητα εργασίας κατά την σάρωση, αριθμός ψηκτρών, διάμετρος, υλικό κατασκευής, πλάτος σάρωσης (ελάχιστο – μέγιστο), σύστημα αναρρόφησης και υλικά κατασκευής, προστασία συστήματος σάρωσης, σύστημα καταστολής σκόνης    
20
Υδραυλικά συστήματα σαρώθρου, δεξαμενή υδραυλικού υγρού, ψύξη υδραυλικού συστήματος, αριθμός υδραυλικών φιαλών, χαρακτηριστικά, στοιχεία υδραυλικών αντλιών χρήση και λειτουργίες αυτών
21
Δεξαμενή χώρου συγκέντρωσης σαρωμάτων, περιγραφή, υλικό κατασκευής, χωρητικότητα, επιτρεπόμενο φορτίο, τρόπος οπίσθιας εκκένωσης σαρωμάτων, γωνία εκκένωσης  
22
Δεξαμενή νερού, περιγραφή, υλικό κατασκευής, χωρητικότητα, αυτονομία κατά την σάρωση 
23
Πρόσθετος εξοπλισμός με πιστολέτο για την πλύση διαφόρων χώρων (κοινόχρηστων κ.λ.π.) με νερό, χαρακτηριστικά, εξωτερικό αγωγό αναρρόφησης (προβοσκίδα), χαρακτηριστικά
24
Πιστοποιητικά ποιότητας
25
Διατάξεις ασφαλείας, ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές νόρμες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
 
 
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια ενός μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32 / 14
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
                     
          Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που κρίνονται τεχνικά αποδεκτές.
          Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται, ενώ αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)
1.
Στοιχεία – χαρακτηριστικά οχήματος μηχανοκίνητου σαρώθρου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα σε συνδυασμό με τον κυβισμό του, μετάδοση κίνησης, σύστημα πέδησης, μεταξόνιο, εξωτερικές διαστάσεις οχήματος, βάρος οχήματος κύκλος στροφής του έτοιμου οχήματος, ανάρτηση οχήματος εργονομία και άνεση καμπίνας οδήγησης, ορατότητα κ.λ.π.)
20
2.
Στοιχεία – χαρακτηριστικά αναρροφητικού σαρώθρου ενιαίου τύπου (σύστημα σάρωσης χαρακτηριστικά, σύστημα αναρρόφησης χαρακτηριστικά, ποιότητα κατασκευής, υλικά κατασκευής, εργονομία, ορατότητα στα σημεία σάρωσης από την καμπίνα οδήγησης, διατάξεις ασφαλείας, κ.λ.π.)
20
3
Επίδειξη λειτουργίας – συμπεράσματα
10
 
Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α΄
50
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1.
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου (μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης από τον οριζόμενο αξιολογείται θετικότερα)
20
2.
Χρόνος παράδοσης (μικρότερος χρόνος παράδοσης από τον οριζόμενο αξιολογείται θετικότερα)
10
3.
Τεχνική υποστήριξη – Συντήρηση – Ανταλλακτικά – SERVICE του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.), τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών
 
20
 
 
Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Β΄
50
          Για κάθε Τεχνική προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα κριθούν αποδεκτές, βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών και συγγραφής υποχρεώσεων.
          Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις, ή θα μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στην περίπτωση που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή. Σε ότι αφορά την εγγύηση καλής λειτουργίας το επιτρεπόμενο ελάχιστο χρονικό όριο των δύο ετών αντιστοιχεί στο 80% της βαθμολογίας του κριτηρίου. Το 120% της βαθμολογίας του κριτηρίου θα λάβει η προσφορά με τον μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος των δύο ετών. Οι βαθμολογίες των υπολοίπων προσφορών θα είναι αναλογικές. 
          Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας δηλ. 0.7Χ(βαθμό ομάδας Α)+0.3Χ(βαθμό ομάδας Β).
          Η συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή προσφοράς.
          Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α αρ. πρωτ. 11389/08.03.93.    
          Ο γενικός βαθμός είναι:   0,70 Χ (βαθμ. Ομάδας Α) + 0,30 Χ (βαθμ. ομάδας Β)    
                                                                     
Η ανοιγμένη προσφορά είναι      :      Γενικός Βαθμός     /     Οικονομική Προσφορά
 
 
                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
             
 
 
    ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προμήθεια ενός μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32 / 14
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
 
 
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΤΥΠΟΥ COMPACT
1
154.000,00
154.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
154.000,00
 
Φ.Π.Α 23%
 
 
35.420,00
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 
 
580,00
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
 
 
190.000,00
 
 
 
 
                                                                                   
                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
 
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
 
              ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr