ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ OΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Κ.Ε.Π., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΕΤΟΥΣ 2016

22-04-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ. – Πόλη
:
111.46 – Γαλάτσι
Πληροφορίες
:
Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο
:
2132055315, 2132055370
E-mail
:
 
ΓΑΛΑΤΣΙ, 21/04/2016
 
Αριθ. Πρωτ.: 12945
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
OΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Κ.Ε.Π., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.992,60 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%
 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10% ΗΤΟΙ 2.499,26 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%)
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη:
1.    Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
2.    Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).
3.    Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»).
4.    Τη με αριθ. 11389/1993 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
5.    Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
6.    Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/08.08.2014): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
7.    Τη με αριθ. 6147/26-2-2016 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας.
8.    Τα με ΑΔΑΜ 16REQ003901064 (προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης) & 16REQ003919902 (προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών & πολυμηχανημάτων – fax (μελάνια – toner)) πρωτογενή αιτήματα τα οποία εγκρίθηκαν με τα εγκεκριμένα αιτήματα με ΑΔΑΜ 16REQ003920818 & 16REQ003920879 (προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης) & (προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών & fax (μελάνια – toner)) αντίστοιχα των Υπηρεσιών του Δήμου Έτους 2016.
9.    Την με αριθ. 74/2016 (ΑΔΑ: 6ΛΞ2Ω9Λ-81Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 45.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10.6613.0001 & 15.6613.0001 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και των Κ.Α. 10.6613.0003 & 15.6613.0003 για την προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών & fax (μελάνια – toner).
10.Τη με αριθ. 107/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού.
11.Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου.
12.Το από 8-4-2016 Πρακτικό (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Δικαιολογητικών / Τεχνικών Προσφορών) της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
13.Το από 13-4-2016 Πρακτικό (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
14.Τις με αριθ. Πρωτ. 12096/18-04-2016 & 12239/18-04-2016 ενστάσεις των εταιρειών Euro Supplies (Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.) και ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
15.Το από 18-4-2016 Πρακτικό Εκδίκασης των ανωτέρω ενστάσεων.
16.Τη με αριθ. 169/2016 (ΑΔΑ: ΨΒ1ΡΩ9Λ-73Ζ) απόφασή της για την κατακύρωση του διαγωνισμού ως προς τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.643,90 €), την ακύρωση του διαγωνισμού για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν και την επανάληψή του με τροποποίηση των κωδικών κατασκευαστή δύο (2) εκ των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α και πιο συγκεκριμένα των α) OKI Toner Black (από 45807105 σε 45807106) και β) DRUM για OKI B412DN (από 44574301 σε 44574302) χωρίς τροποποίηση των προϋπολογισθέντων τιμών και με τους ίδιους λοιπούς όρους.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης όλων των Υπηρεσιών του Δήμου (Δημαρχείο, Κ.Ε.Π., Κοινωνική Υπηρεσία), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τα παρακάτω αναφερόμενα αγαθά:
ΜΕΛΑΝΙ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ €
HP 339 Black
ΣΥΜΒΑΤΟ
10
6,10
61,00
HP 343 Tri-Color
ΣΥΜΒΑΤΟ
10
8,95
89,50
HP 351 Tri-Color XL
ΣΥΜΒΑΤΟ
10
7,73
77,30
HP 350 Black XL
ΣΥΜΒΑΤΟ
10
6,51
65,10
HP 344 Tri-colour
ΣΥΜΒΑΤΟ
15
8,95
134,25
Epson T1291 Black
ΓΝΗΣΙΟ
15
12,20
183,00
HP 920XL (4-Pack) (C2N92AE)
ΓΝΗΣΙΟ
5
44,72
223,60
Epson T6641 Black (C13T66414A)
ΓΝΗΣΙΟ
30
5,70
171,00
Epson T6642 Cyan (C13T66424A)
ΓΝΗΣΙΟ
15
5,29
79,35
Epson T6643 Magenta (C13T66434A)
ΓΝΗΣΙΟ
15
5,29
79,35
Epson T6644 Yellow (C13T66444A)
ΓΝΗΣΙΟ
15
5,29
79,35
Samsung MLT-D205L/ELS
ΓΝΗΣΙΟ
60
77,24
4634,40
Samsung MLT-D307S/ELS
ΓΝΗΣΙΟ
60
81,31
4878,60
HP 304L Σετ 4 (CC530A)(CC531A)(CC532A)(CC533A)
ΓΝΗΣΙΟ
1
288,62
288,62
HP 12A Black Q2612A
ΣΥΜΒΑΤΟ
60
7,32
439,20
HP 35A Black CB435A
ΣΥΜΒΑΤΟ
43
8,54
367,22
HP 53A Black Q7553A
ΓΝΗΣΙΟ
4
60,98
243,92
HP 85A Black CE285A
ΓΝΗΣΙΟ
2
52,85
105,70
Ribbon KX-P191 για Panasonic KX P3196
ΓΝΗΣΙΟ
5
13,83
69,15
Toner XEROX BLACK 113R00628/113R00627
ΣΥΜΒΑΤΟ
4
69,11
276,44
OKI Toner Black (45807106)
ΓΝΗΣΙΟ
80
89,44
7155,20
DRUM για Samsung ML4510ND
ΓΝΗΣΙΟ
2
85,37
170,74
DRUM για OKI B412DN (44574302)
ΓΝΗΣΙΟ
5
89,44
447,20
ΣΥΝΟΛΟ
20.319,19
Φ.Π.Α. 23%
4.673,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
24.992,60
 
Άρθρο 1o
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού – Αποστολή Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) την 5η Μαΐου 2016 (05-05-2016), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι προσφορές μπορούν, εναλλακτικά, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Άρθρο 2ο
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2016, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (24.992,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με δικαίωμα προαίρεσης 10% ήτοι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.499,26 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%και υπάρχουν ψηφισμένες πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. 10.6613.0001 (25.000,00 €),15.6613.0001 (5.000,00 €) στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr