ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

25-11-2016 Ενημέρωση

 
Γαλάτσι , 25/11/2016
Αριθμ. Πρωτ. 35814

   

 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ             :Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση         :Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ            :111 46
Τηλέφωνο          :213 2055335, -6
FAX                        :210 2918120
email                     :galatsi@galatsi.gr                                                                                                                                                           
 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων καΙ Κοινοτήτων.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις
  5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α’/14-2-05) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων
  6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α1): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
  7. Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 72/27-11-2007 «Εφαρμογή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β’ 1364) για τη λειτουργία παιδότοπων
  8. Την υπ’ αρ. 448/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου
  9. Την υπ΄αρ. 627/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Γαλατσίου
 
 
Προκηρύσσει
 
 
Τη διενέργεια δημοπρασίας για τη εκμίσθωση εξωτερικών χώρων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Γαλατσίου.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με τους παρακάτω όρους.
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
1.1.Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γαλατσίου σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσει ο Δήμαρχος ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος μόνον εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής πλοιρούν τους όρους και εγκριθούν από την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας.
1.2. Η δημοπρασία αφορά στην εκμίσθωση χώρου επιφάνειας 5.758,09 m² , όπως αυτός προσδιορίζεται στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος, με σκοπό τη λειτουργία Παιδότοπου – Λούνα Παρκ – Αθλητικού χώρου – Θεματικού Πάρκου.
1.3. Η εν λόγω εκμίσθωση θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου . Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος.
1.4. Πρώτη προσφορά αποζημίωσης για την εκμίσθωση του χώρου που παραχωρείται με την παρούσα ορίζεται το ποσό των 2.500 ευρώ μηνιαίως.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τους στο δημοτικό κατάστημα και να καταθέσουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής. Φάκελος μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα γίνει αποδεκτός.
2.2 Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιέχει:
2.2.1 Αίτηση με τα στοιχεία του εκμισθωτή.
2.2.2 Βιογραφικό σημείωμα.
2.2.3 Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και έγγραφο εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της που υπογράφει την αίτηση.
2.2.4 Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σχετικών δραστηριοτήτων. Η βεβαιώση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των αδειών που έχει ο συμμετέχων στο διαγωνισμό.
2.2.5 Την κατά τους ορισμούς του άρθρου “ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗ” εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία να ανέρχεται στο ποσό των 1.000 €
2.2.6. Πιοτοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν εκκρεμεί σε βόρος του αίτηση για κήρυξη του σε πτώχευση ή αίτηση παύσεως πληρωμών. Προκειμένου περί προσωπικών εταιριών, απαιτούνται πιστοποιητικά τόσο για την εταιρία, όσο και νια τους ομόρρυθμους εταίρους.
2.2.7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2.2.8. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
2.2.8. Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν
τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει η διάρκεια της εταιρίας, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών.
2.2.10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και του συμβατικού τεύχους με το παράρτημα ή τα παραρτήματα αυτού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2.2.11.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο εγγυητής του ενδιαφερομένου (ο οποίος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του) θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και θεωρεί δεσμευτικούς γι’ αυτόν, καθώς και να αναλαμβάνει την υποχρέωση – σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της παρούσης δημοπρασίας στον πλειοδότη – να υπογράψει  εμπρόθεσμα τη σχετική σύμβαση εγγυήσεως και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρακάτω, καθώς και ότι ευθύνεται απεριόριστα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον ενδιαφερόμενο για όλες τις υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου, υπέρ του οποίου εγγυάται, που απορρέουν από την παρούσα
δημοπρασία και ιδίως από τα άρθρα 5 και 16 του παρόντος και ότι απαιτείται ρητά από την ένσταση της διζήσεως, της διαιρέσεως και από κάθε άλλη ένσταση ή ισχυρισμό των άρθρων 852, 853, 856, 862,863,866, 867 και 868 του ΑΧ
2.2.12.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου με την οποία δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του δικαστική απόφαση εξώσεως.
 
ΑΡΘΡΟ 3°: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
3.1 .Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους (νόμιμο εκπρόσωπο).
3.2.Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από τον αυτόν ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και τα επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από Δ.Σ.
3.3.Οι Ε.Π.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι κοινοπραξίες, εάν δεν έχουν δημοσιευθεί σαν εταιρίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο εξουσιοδοτούν οι κοινοπραξίες, εάν δεν έχουν δημοσιευθεί σαν εταιρείες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
3.4 Εάν ο ενδιαφερόμενος ημεδαπός ή αλλοδαπός, δεν είναι μόνιμος κάτοικος Αττικής, υποχρεούται να ορίσει αντίκλητο μόνιμο κάτοικο Αττικής, ο οποίος θα είναι δεκτικός επιδόσεως εγγράφων και δικογράφων.
3.5 Κανείς δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί στην δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρεία ή κοινοπραξία, ούτε επιτρέπεται να συμμετέχει ατομικά για τον εαυτό του και ταυτόχρονα να εκπροσωπεί εταιρεία ή κοινοπραξία ή να συμμετέχει στο ΔΣ ανωνύμου εταιρείας ή να είναι διαχειριστής ή ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχουσας εταιρείας.
3.6 Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο σε μέρος, τμήμα ή ποσοστό του παρεχόμενου προς εκμίσθωση χώρου επιφάνειας 5.758,09
3.7 Προκειμένου περί αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση επίσημων μεταφράσεων στην Ελληνική γλώσσα όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και νομιμοποίησης. Εάν η μετάφραση δεν επικυρώνεται από ελληνική αρχή ή Έλληνα Δικηγόρο, τότε απαιτείται να έχει διαβιβαστεί στο δήμο Γαλατσίου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο 1334/1983 (κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 15/11/1965).
 
ΑΡΘΡΟ 4°: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1.Η διενέργεια της δημοπρασίας η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η
κατάρτιση της συμβάσεως διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981. Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρμόδια για την διενέργεια της δημοπρασίας είναι η Επιτροπή του Άρθρου1 παράγραφος 1 του Π.Δ. 270/1981.
Θα προηγηθεί κατάθεση φακέλων με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφουν ότι πρόκειται για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  και η οποία θα γίνει δημόσια στο Δημαρχείο, στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου στο 2ο όροφο, στην δ/νση Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και κατά τις ώρες 09.00 π.μ (έναρξη υποβολής) – 11.00 π.μ (λήξη υποβολής).
Η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης – ελέγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, δημόσια στο Δημαρχείο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση και η οποία θα σταλεί μέσω FAX στους ενδιαφερόμενους που θα έχουν προσκομμίσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
4.2. ΟΔήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την δημοπρασία ή να κηρύξει την
δημοπρασία ασύμφορη, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται με τους ίδιους ή με διαφορετικούς όρους διακηρυξεως, τους οποίους ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί ελεύθερα, ή να μην
επαναλαμβάνει καθόλου.
4.3. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει την δημοπρασία σε κανένα από τους συμμετέχοντες.
4.4. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημιώσεως λόγω μη εγκρίσεωςτων πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή από την Διοικητική αρχή ή λόγω καθυστερήσεως εγκαταστάσεως του στον παραχωρούμενο κατά χρήση χώρο που θα οφείλεται σε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.
4.5. Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει κατά τον χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας αξιόχρεο (κατά την κρίση του Δήμου) εγγυητή ο οποίος θα υποχρεούται να υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας ευθύς μετά το πέρας αυτής ευθυνόμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας. Ο εγγυητής πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που θα έχει υπογράψει την κατατεθείσα υπεύθυνη δήλωση εγγυητή του Ν. 1599/1986, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 παρ.7 παραπάνω. Σε περίπτωση που ο Δήμος κρίνει μη αξιόχρεο το πρόσωπο που υπογράφει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, τότε οενδιαφερόμενος δεν θα δικαιούται να συμμετάσχει σ’αυτή.
4.6 Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του μέσα σε διάστημα δέκα ημερολογιακών ημερών από της κοινοποιήσεως σ’αυτόν της αποφάσεως της διοικητικής αρχής σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό, στο οποίο θα ορίζεται ότι ο εγγυητής θα εγγυάται απεριόριστα και σε ολόκληρο την προσήκουσα εκπλήρωση τόσο της αρχικής συμβάσεως, όσο και κάθε μεταγενέστερης τροποποιήσεως σύμβαση θα θεωρείται καταρτιθείσα (α 3 παρ2α(η) ΠΔ 270/1981), οπότε ο Δήμος Γαλατσίου θα δικαιούται να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη συμβαση, οπότε ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και οι κατατεθείσες εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ του Δήμου Γαλατσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητού του, οι οποίοι υποχρεούνται και στην καταβολή της επίπλεον έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι υποχρεούνται και στην καταβολή επί το έλλατον διαφοράς του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας από της προηγούμενης. Κατά την επαναληπτική δημοπρασία, το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη της προηγούμενης δημοπρασίας. Το όριο αυτό μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
ΑΡΘΡΟ 5° : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΤΗΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1.Η εγγύηση συμμετοχής που αναφέρεται στο Άρθρο 2 παρ.2 παραπάνω μπορεί να δοθεί μόνο με τους εξής τρόπους:
5.1.1 .Είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους – μέλους της Ε.Ε. πρώτης κατηγορίας διαβάθμισης συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
5.1.2.Είτε με βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από την οποία να προκύπτει ότι αυτός που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή οποιοσδήποτε άλλος ενεργεί για λογαριασμότου ενδιαφερόμενου, έχει παρακαταθέσει σ’ αυτό ομολογίες ή ομόλογα του Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται από τον νόμο σαν δεκτικά εγγυοδοσίας.
5.1.3. Είτε με Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση & αυτό του ισόποσου χρηματικού ποσού.
5.2. Στην εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «για τη συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου» και να ισχύει το λιγότερο μέχρι 90 ημέρες μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5.3.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία αμέσως μετά τη λήξη της, εκτός από αυτή του τελευταίου πλειοδότη, η οποία επιστρέφεται μόνο μετά την αντικατάσταση της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται και καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους αυτού του Άρθρου.
5.4.Σε περίπτωση επαναλήψεως της δημοπρασίας θα κατατίθεται η ίδια εγγύηση αμέσως μετά την λήξη της εκτός από αυτή του τελευταίου πλειοδότη, η οποία επιστρέφεται μόνο μετά την αντικατάσταση της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται και καθορίζεται σης επόμενες παραγράφους αυτού του Άρθρου.
5.5.Σε περίπτωση επαναλήψεως της δημοπρασίας θα κατατίθεται η ίδια εγγύηση συμμετοχής υπολογιζόμενη επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς και ανερχόμενη με ποσό ίσο με το 10% της αποζημιώσεως χρήσεως νια την πρώτη συμβατική διετία.
5.6. Ο πλειοδότης υποχρεούται, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την παραπάνω εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με δύο (2) μηνιάτικα, η οποία θα καλύπτει την καλή εκτέλεση της υπογραφομένης συμβάσεως καθώς και την πιστή τήρηση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του πλειοδότη οι οποίες απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και από την σχετική σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί βάσει αυτής και ιδίως την προσήκουσα και εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών αποζημιώσεως χρήσεως του παραχωρούμενου χώρου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να δοθεί με τους εξής τρόπους:
5.6.1 Είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή εγγυητική επιτολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους-μέλους της Ε.Ε. πρώτης κατηγορίας διαβάθμισης συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο.
5.6.2 Είτε με βεβαίωση του ΤΠΔ από τα οποία να προκύπτει ότι ο πλειοδότης ή οποιοσδήποτε άλλος ενεργεί για λογαριασμό του πλειοδότη, έχει παρακαταθέσει σ’αυτό ομολογίες ή ομόλογα του Δημοσίου, τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζονται από το νόμο σαν δεκτικά εγγυοδοσίας.
5.6.3 Είτε με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠΔ και παρακατάθεση σ’αυτό ισόποσου χρηματικού ποσού.
5.7 Στην εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη για την καλή εκτέλεση και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της δημοπρασίας.
5.8 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και να έχει διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.
5.9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στο Δήμο Γαλατίου σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε περίπτωση αθέτησης των όρων της παρούσας σύμβασης θα εκπέσει υπέρ του Δήμου.
5.10. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά τη λήξη της σύμβασης και μόνο εάν αυτός έχει εκπληρώσει προς το Δήμο το σύνολο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα δημοπρασία .
5.11.Με την εγγύηση δεν συμψηφίζονται τυχόν οφειλές.
Εγγυητής στον πλειοδότη-υποχρεώσεις-έκταση ευθύνης
5.12.Ο εγγυητής τον οποίο παρουσίασε ο πλειοδότης κατά την διάρκεια της δημοπρασίας
υποχρεούται:
5.12.1.Να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας ευθύς μετά το πέρας αυτής ευθυνόμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση όρων της δημοπρασίας.
5.12.2.Να υπογράψει εμπρόθεσμα μαζί με το πλειοδότη το σχετικό συμφωνητικό, μετά την έγκριση της δημοπρασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ.6 παραπάνω, με το οποίο θα εγγυάται ανεπιφύλακτα, απεριόριστα και σε ολόκληρο με τον πλειοδότη, κάθε υποχρέωση και κάθε κύρια ή παρεπόμενη οφειλή του πλειοδότη που εκπηγάζει από την παρούσα διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση, καθώς και από κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση ή επέκταση της και θα δηλώνει ότι ευθύνεται σαν πρώτο οφειλέτης και ότι παραιτείται ρητά από την ένσταση της διζήσεως, της διαιρέσεως και από κάθε άλλη ένσταση ή ισχυρισμό των άρθρων 852,852, 856,862, 863,866, 867 και 868 του Α.Κ.
5.13.Εάν ο πλειοδότης δεν εκπληρώσει εγκαίρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση, ο εγγυητής υποχρεούται απροφάσιστος να καταβάλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου οποιοδήποτε ποσό, το οποίο ο Δήμος του δηλώσει ότι απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πλειοδότη, τις οποίες εγγυάται ο εγγυητής, χωρίς ο τελευταίος να έχει το δικαίωμα να προβάλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις δικές του, του πλειοδότη ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου, σχετικά με την ύπαρξη ή το ύψος της υποχρεώσεως. Εάν, μετά την είσπραξη τους από το Δήμο Γαλατσίου, οι κατατεθείσες από τον πλειοδότη εγγυήσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου της οφειλής του, τότε ο εγγυητής θα εξακολουθεί να ευθύνεται για κάθε εναπομένον υπόλοιπο κύριας ή παρεπόμενης οφειλής.
 
ΑΡΘΡΟ 6° : ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ
6.1.Η διάρκεια της Εκμίσθωσης του χώρου επιφανείας 5.758,09 m² με σκοπό τη λειτουργία παιδότοπου – Λούνα Παρκ – αθλητικού χώρου – θεματικού πάρκου είναι ενός έτους αρχομένη από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως παραχωρήσεως χρήσεως ή της παρελεύσεως απράκτου της 10 ημέρου προθεσμίας του άρθρου 3 παρ.2λ (η) του Π.Δ.280/1981 και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία κατά την οποία θα συμπληρωθεί το έτος από την έναρξη της.
6.2 Ρητά ορίζεται ότι η παραπάνω συμβατική διάρκεια δεν θα παρατείνεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο στην περίπτωση που μετά την λήξη της παρούσας μίσθωσης δεν τελεσφορήσει η δημοπρασία για την ανάδειξη νέου πλειοδότη.στην περίπτωση αυτή η παράταση ισχύει μέρι την ημερομηνία υπογραφής της νέας σύμβασης.
6.3. Σιωπηρά ανανέωση της μίσθωσης ή υπεκμίσθωση του μισθίου από τον εκμισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
 
ΆΡΘΡΟ 7ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
7.1 Το ποσό της αποζημιώσεως χρήσεως  θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Γαλατσίου, χωρίς προηγούμενη ενόχληση, σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ανά συμβατικό έτος, καταβλητέες την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε συμβατικού διμήνου. Σε περίπτωση καθυστερήσεως έστω και μίας δόσεως για διάστημα που υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες, ο πλειοδότης θα κηρύσσεται έκπτωτος και οι καθυστερούμενες δόσεις θα εισπράττονται   κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί   εισπράξεως δημοσίων εσόδων, επιβαρυνόμενες με τους νόμιμους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σωρευτικά με τις άλλες συνέπειες της εκπτώσεως του που διαλαμβάνονται στο άρθρο 12 παρακάτω. Από την ημέρα που γίνεται απαιτητή κάθε δόση της αποζημιώσεως χρήσεως, αυτή θα οφείλεται έντοκα. Στα καθυστερούμενα ποσά θα εφαρμόζεται το ισχύον κάθε φορά ανώτατο νόμιμο όριο τόκου υπερημερίας από την ημέρα που τα ποσά αυτά κατέστησαν απαιτητά.
7.2. Ο πλειοδότης δηλώνει ρητά ότι διαθέτει ήδη σήμερα όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια που απαιτούνται για κάλυψη όλων των ποσών αποζημιώσεως χρήσεως του παραχωρούμενου χώρου για όλη τη διάρκεια της υπογραφομένης συμβάσεως και ότι κατά τον υπολογισμό της προσφοράς που έκανε δεν βασίστηκε σε πρόβλεψη για ευνοϊκή πορεία των εργασιών του ή σε πρόβλεψη για σταθερές και ευμενείς οικονομικές συνθήκες.
7.3. Ο πλειοδότης παραιτείται ρητά από τούδε του δικαιώματος του να ζητήσει δικαστικά, μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, την μείωση της ετησίας αποζημιώσεως χρήσεως του παραχωρουμένου χώρου, επικαλούμενος την ουσιώδη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών πάνω στις οποίες στηρίχθηκε για να κάνει την προσφορά του ή το υπερμέτρως επαχθές του ποσού της προσφοράς του σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ή που προέβλεψε ότι θα κάνει.
7.4. Κάθε καταβολή του πλειοδότη θα καταλογίζεται σε εξόφληση πρώτα των οφειλομένων εξόδων με τους τόκους τους,   έπειτα   των καθυστερούμενων τόκων   υπερημερίας και τελευταία   του καθυστερουμένου κεφαλαίου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει μονομερώς τη σειρά καταλογισμού με διαφορετικό τρόπο.
7.5. Ο πλειοδότης βαρύνεται και επομένως αναλαμβάνει με το παρόν τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει αμέσως μόλις γίνονται απαιτητά τα παρακάτω κονδύλια, τα οποία, σε περίπτωση αρνήσεως του θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη δημοσίων εσόδων:
7.5.1. Τα τέλη Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. που είναι καταβλητέα λόγω της υπογραφής της συμβάσεως τα έξοδα δημοσιεύσεων της παρούσας δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής και κάθε άλλη δαπάνη του Δήμου που προέρχεται από την παρούσα διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση.
7.5.2. Κάθε δικαστική ή άλλη δαπάνη του Δήμου Γαλατσίου που θα προκύπτει από την έκπτωση του πλειοδότη ή την λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή την διεξαγωγή δίκης ή την αναγκαστική εκτέλεση κατά του πλειοδότη ή κατά του Δήμου σε σχέση με την παρούσα διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
8.1 Ο πλειοδότης θα εγκατασταθεί στο χώρο που θα του υποδειχθεί μόνο μετά την υπογραφή της κύριας σύμβασης και της συμβάσεως εγγυήσεως και μετά την πλήρη και προσήκουσα καταβολή του μισθώματος ενός διμήνου.
8.2 Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος εκμίσθωσης, για τον οποίο ο πλειοδότης πρέπει να έχει λάβει γνώση. Ο πλειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διαπιστώσει την πραγματική κατάσταση του παραπάνω χώρου, ή την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας, διεκδίκησης, αμφισβήτησης, ή άλλου νομικού ελαττώματος, μη δικαιούμενος σε υπαναχώρηση ή λύση της σύμβασης ή σε επιστροφή ή μείωση της αποζημιώσεως χρήσεως για την αιτία αυτή.
 
ΑΡΘΡΟ 9° : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
Πέραν των άλλων συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων του, ο πλειοδότης υποχρεούται επίσης:
9.1.Να αντικαταστήσει πριν από την υπογραφή της συμβάσεως την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμβάσεως, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παραπάνω.
9.2.Να συντηρεί το χώρο και να τον διατηρεί καθαρό και ευπρεπή βαρυνόμενος αποκλειστικά με την δαπάνη καθαρισμού και ευπρεπισμού του.
9.3 Να βαρύνεται με τη δαπάνη για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού των εγκατάστασεών του, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου.
9.4.Να φροντίζει για την αντικατάσταση κάθε μηχανήματος και όλων των ηλεκτρικών και υδραυλικών στοιχείων.
9.5.Να απέχει από την εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του από την παρούσα διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση σε τρίτους, ή οποία εκχώρηση ρητά απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του, Δήμου και τυχόν γενομένη κατά παράβαση του παρόντος δεν θα υπάγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα.
9.6.Εάν είναι εταιρία να μη μεταβάλει τον εταιρικό σκοπό, να μη μειώσει το κεφάλαιο και την διάρκεια της εταιρίας και να μην τροποποιήσει την εταιρική μορφή ή τον εταιρικό τύπο της, είτε με μετατροπή είτε με συγχώνευση είτε με απορρόφηση από άλλη εταιρία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του, Δήμου.
9.7.Να μη διακόψει τις εργασίες της επιχειρήσεως του και ειδικότερα τις εργασίες που συναρτώνται με την παρούσα διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση.
9.8. Να εξυπηρετεί όλους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον παιδότοπο – Λούνα Παρκ – αθλητικό χώρο – θεματικό πάρκο χωρίς καμία διάκριση και κατά σειρά προτεραιότητας εφόσον υπάρχει χώρος μέσα σε αυτό.
9.9. Να εφαρμόσει πλήρως την αριθμ. εγκύκλιο 72/27-11-2007 «Εφαρμογή νέας Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β’ 1364) για τη λειτουργία παιδότοπων».   Ο πλειοδότης υποχρεούται να εξασφαλίσει όλους τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παιδότοπου. Επιπλέον έχει την πλήρη ευθύνη της διαδικασίας και όλων των δικαιολογητικών χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.
 
ΑΡΘΡΟ 10° : ΑΣΦΑΛΙΣΗ
10.1. Ο πλειοδότης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, έναντι παντός τρίτου ή και του Δήμου για κάθε φθορά, ζημιά, βλάβη ή θάνατο προσώπων και πραγμάτων, η οποία τυχόν θα προκληθεί μέσα στο χώρο του παιδότοπου – Λούνα Πάρκ – αθλητικού χώρου – θεματικού πάρκου, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του κατά την πρόκληση της ζημιάς ή βλάβης.
10.2. Ο πλειοδότης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υπογραφομένη συμβάσεως να διατηρεί με δική του δαπάνη ασφάλιση αστικής ευθύνης σε ασφαλιστική εταιρία της εγκρίσεως του Δήμου με την οποία θα καλύπτεται για κάθε αστική ευθύνη. Στην ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να περιέχεται ο όρος σύμφωνα με τον οποίο η ασφάλιση θα καλύπτει και κάθε αντικειμενική ευθύνη.
10.3. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη κάθε ασφάλισης, ο πλειοδότης υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο το έγγραφο της ανανέωσης της και αντίγραφο της σχετικής απόδειξης
εξόφλησης των ασφαλίστρων.
 
ΑΡΘΡΟ 11°: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
11.1. Κάθε μελλοντική μεταβολή του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού καθεστώτος που διέπει την παρούσα διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση εν αμφιβολία θα ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου Γαλατσίου χωρίς ταυτόχρονα να αντιβαίνει αναγκαστικό κανόνα δικαίου , που να τον καθιστά καταχρηστικό. Επιπλέον κάθε μελλοντική μεταβολή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος σε καμία περίπτωση δεν θα επέχει ευθύνη για ενδεχόμενη αδυναμία ή υπερημερία εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων που οφείλονται σε τέτοια νομοθετική μεταβολή.
 
ΑΡΘΡ012° : ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
12.1. Η υπογραφομένη σύμβαση θα λύεται είτε με τη λήξη του συμβατικού χρόνου διαρκείας της είτε με καταγγελία.
12.2. Όλοι οι όροι της παρούσας διακηρυξεως και της συμβάσεως που πρόκειται να υπογραφεί θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε συμβατικού όρου ή υποχρεώσεως από τον πλειοδότη δίνει στο Δήμο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον πλειοδότη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται άμεσα, οπότε ο πλειοδότης θα υποχρεούται να παραδώσει το χώρο ελεύθερο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση σε αυτόν της καταγγελίας της σύμβασης, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα πέντε (35) ημέρες αλλιώς θα αποβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
12.3. Η κήρυξη του πλειοδότη ως εκπτώτου από τα δικαιώματα του γίνεται με απόφαση του, Δημοτικού Συμβουλίου. Η αποβολή του πλειοδότη θα μπορεί να ζητηθεί και πριν από την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
12.4. Μετά την κήρυξη εκπτώτου του πλειοδότη κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Γαλατσίου σαν ποινική ρήτρα. Μετά την έκπτωση του πλειοδότη, θα διενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του με κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς το ετήσιο ποσό αποζημιώσεως που είχε επιτευχθεί κατά την προηγούμενη δημοπρασία, στην οποία είχε αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης ο έκπτωτος. Το όριο αυτό μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο έκπτωτος πλειοδότης και ο εγγυητής του ευθύνονται αλληλεγγύως σε ολόκληρο για την τυχόν επί το έλαττον διαφορά της αποζημιώσεως χρήσεως που θα επιτευχθεί από την επαναληπτική δημοπρασία. Εάν η επαναληπτική δημοπρασία αποβεί άγονη, ο έκπτωτος πλειοδότης και ο εγγυητής του θα ευθύνονται για την αποζημίωση χρήσεως ολόκληρου του εναπομένοντος χρονικού διαστήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτό είχαν συμφωνηθεί με την καταγγελθείσα σύμβαση, τα οποία θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
13.1 Τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδσία να δικάσουν οποιασδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ τοτ δήμου και του πλειοδότη σχετικά με τη διενέργεια της δημοπρασίας και την κατάρτιση και λειτουργία της παρούσας διακηρύξεως και της υπογραφόμενης σύμβασης. Το ελληνικό δίκαιο είναι το εφαρμοστέο στην παρούσα διακήρυξη και την υπογραφόμενη σύμβαση καθώς και στη σύμβαση εγγυήσεως και σε κάθε άλλη παρεπόμενη ή συμπληρωματική συμφωνία καθώς και τη διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας.
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
14.1. H δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
14.1.1. Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ως ασύμφορο ή λόγω σφάλματος κατά την διενέργεια της δημοπρασίας.
14.1.2. Ο πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας καθώς και όταν μετά από κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης. Η επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το τελευταίο ποσό που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία το οποίο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο όρθρο 4 του ΠΔ 270/81.
Ο Δήμος Γαλατσίου επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.
 
ΑΡΘΡΟ 15° : ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
15.1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου απαιτούνται νια την τοποθέτηση στο χώρο όλων των απαιτουμένων μηχανημάτων για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των. Ο Δήμος Γαλατσίου δεν ευθύνεται για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στον χώρο.
 
ΑΡΘΡΟ 16° : ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
16.1. Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της εκμίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύμβαση που θα καταρτιστεί λύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
16.2. Σιωπηρά αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου από των εκμισθωτή απαγορεύεται απολύτως
 
ΑΡΘΡΟ 17° : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
17.1 Εκπρόσωπος του Δήμου δικαιούται σε κατάλληλες μέρες και ώρες να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς τον παραχωρούμενο χώρο και τα τοποθετημένα & αυτόν μηχανήματα και συγκεκριμένα:
17.1.1. Ανά τρίμηνο, συνοδευόμενος από μηχανικό ή εμπειροτέχνη για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του.
17.1.2. Δύο φορές τη βδομάδα κατά το τελευταίο τετράμηνο της μίσθωσης.
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ
18.1 Η παράβαση από τον εκμισθωτή και ενός μόνο όρου της σύμβασης αποτελεί λόγο έξωσης και επιφέρει υπέρ του δήμου κατάπτωση λόγο ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και την αποβολή από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση.
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΟΥ
19.1. Κατά τη λήξη του κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει ο Δήμος. Ο εκμισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει τον χώρο, να αποκαταστήσει με έξοδα του τυχόν φθορές που θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητα του και τις οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σε αυτόν για αποκατάσταση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου θα παραλάβει τον εν λόγω χώρο μετά την αποκατάσταση αυτών των βλαβών και φθορών.
 
ΑΡΘΡΟ 20° :  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
20.1. Αυτός που θα αναδειχθεί πλειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα.
 
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
21.1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημαρχιακού Καταστήματος Γαλατσίου στην οδό Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, ενώ θα δημοσιευτεί και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.www.galatsi.gov.gr).
 
 
 
 
                                                                                 
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                       
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]