ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας 10.000 μερίδων έτοιμων φαγητών για τις ανάγκες διοργάνωσης του Θερινού Αθλητικού CAMP 2016

27-05-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Γαλάτσι, 25-5-2016
Αριθ. Πρωτ.: 16455
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
111.46
Πληροφορίες
Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο
2132055315, 2132055370
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθειας 10.000 μερίδων έτοιμων φαγητών
για τις ανάγκες διοργάνωσης του Θερινού Αθλητικού CAMP 2016
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 15.990,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη:
1.     Την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2.     Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3.     Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
4.     Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5.     Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
6.     Το Π.Δ. 136/2011 “Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο”.
7.     Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω­μένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδη­γίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85Α 11.04.2012).
8.     Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18).
9.     Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013).
10. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 4203/2013 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.’ (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
13. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
14. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
16. Την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»», για την έγκριση προμήθειας 10.000 μερίδων έτοιμων γευμάτων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 16REQ003709427).
17. Την υπ’ αριθ. 8/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου.
18. Τη με αριθ. 44/2016 (ΑΔΑ: 6172Ω9Λ-ΟΝΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας.
19. Τη με αριθ. 53/2016 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης.
20. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4961/17-2-2016 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων (ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης: Ω10ΣΩ9Λ-ΛΙΩ – ΑΔΑΜ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 16PROC003854922).
21. Τα υπ’ αριθ. 1/05.04.2016 (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών / Τεχνικών Προσφορών), 2/13.04.2016 (Εκδίκαση Ένστασης του κ. Ανδρέα Σκουριά) Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.
22. Την υπ’ αριθ. 168/2016 (ΑΔΑ 7ΣΖΥΩ9Λ-ΡΑΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την εκδίκαση της ένστασης, την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών / Τεχνικών Προσφορών & τη συνέχιση του Διαγωνισμού.
23. Το υπ’ αριθ. 3/22-4-2016 (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.
24. Την υπ’ αριθ. 202/2016 (ΑΔΑ: 7ΗΘΩΩ9Λ-ΣΦΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το τμήμα που αφορά την προμήθεια 10.000 μερίδων έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες διοργάνωσης του Θερινού Αθλητικού CAMP 2016 του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» κηρύσσεται άγονος επειδή δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά.
25. Τη με αριθ. 250/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 10.000 μερίδων έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες διοργάνωσης του Θερινού Αθλητικού CAMP 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (σε €)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε μερίδες)
ΑΞΙΑ
(σε €)
1
Έτοιμα φαγητά
1,30
10.000
13.000,00
 
Φ.Π.Α. 23%
2.990,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
15.990,00
και με τους παρακάτω όρους.
 
Άρθρο 1ο
Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας – Επιτροπή Διαγωνισμού
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών στις 2 Ιουνίου 2016 (02.06.2016), ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 11 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισμό την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Οι προσφορές μπορούν, εναλλακτικά, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται από το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Άρθρο 2ο
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2016 είναι δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (15.990,00 €), έχει δε εγκριθεί και διατεθεί με την υπ’ αριθ. 4/2016 (ΑΔΑ: Ω7ΝΕΟΛΥΜ-ΓΛ6)απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»» ποσό δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6472.0002 του προϋπολογισμού του για το Οικ. Έτος 2016.
 
Άρθρο 3ο
Έντυπο Υποβολής Οικονομικών Προσφορών
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο προσαρτάται στο τέλος της παρούσας Διακήρυξης.
 
Άρθρο 4ο
Τα προς προμήθεια είδη διατροφής (έτοιμα γεύματα) θα είναι ελληνικής παραγωγής και σύμφωνα με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 8/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η μεταφορά τους θα γίνει με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνη με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Άρθρο 5o
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές, οι οποίοι κατά την ημέρα του Διαγωνισμού πρέπει να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους (έναν υποφάκελο για τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και έναν υποφάκελο για την οικονομική προσφορά) τα παρακάτω:
Α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών:
1.    Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00 €), ισχύος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού.
2.    Φορολογική ενημερότητα.
3.    Ασφαλιστικές ενημερότητες.
4.    Πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό για το ISO 22000 (το οποίο εμπεριέχει το HACCP).
5.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συνημμένης σ’ αυτήν υπ’ αριθ. 8/2016 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου.
Β) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς:
1.    Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης.
 
Άρθρο 6ο
Κριτήριο Κατακύρωσης – Λήψη Απόφασης Κατακύρωσης
Κριτήριο αξιολόγησης για την κατακύρωση της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»» για την υπογραφή της Σύμβασης με το μειοδότη.
 
Άρθρο 7ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται από τις Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»» σχετική πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη από το επόμενο άρθρο της διακήρυξης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του.
 
Άρθρο 8ο
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
Άρθρο 9ο
Υπογραφή Σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή, η σύμβαση καταρτίζεται από τις Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. Ηδιάρκεια ισχύος της σύμβασης καθορίζεται από 16-6-2016 έως 29-7-2016.
Άρθρο 10ο
Ημερομηνίες – Τόπος παράδοσης των έτοιμων φαγητών
Τα έτοιμα φαγητά για το Αθλητικό Camp 2016 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»», θα πρέπει να παραδοθούν στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:
α) από 16/6/2016 έως 17/6/2016,
β) από 21-6-2016 έως 24-6-2016,
γ) από 27-6-2016 έως 1-7-2016,
δ) από 4-7-2016 έως 8-7-2016 &
ε) από 11-7-2016 έως 15-7-2016,
και τόπος παράδοσης οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Άλσους Βεΐκου.
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών (έτοιμα φαγητά) στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
 
Άρθρο 11ο
Τα σχετικά με την παραπάνω προμήθεια έγγραφα θα χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Άρθρο 12ο
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
 
Άρθρο 13ο
Δημοσιεύσεις
Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr) και θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 & του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.
Ολόκληρη η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gr).
 
Άρθρο 14ο
Κρατήσεις
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή κατά την εξόφληση των τιμολογίων:
·         Φορ. Εισ. 4% &
·         0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
 
Άρθρο 15ο
Δαπάνη Δημοσίευσης
(Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του Αναδόχου Ν. 3548/2007 & Ν. 3801/2009)
Η δαπάνη δημοσίευσης για διαγωνισμούς που γίνονται με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καταβάλλεται από τον Δήμο, ο οποίος παρακρατά το αντίστοιχο ποσόν κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου.
 
                                                                                                      Ο Δήμαρχος
 
 
 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr