ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

27-05-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Γαλάτσι, 25.05.2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ.: 16451
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κωδ.
111.46
Πληροφορίες
Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο
2132055315, 2132055370
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 21.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
Έχοντας υπόψη:
·         Την Υ.Α.11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
·         Το Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν.3852/2010Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν.3861/2010 Πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
·         Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18).
·         Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α’ 52/28.02.2013).
·         Το Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
·         Το Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 235/Α΄/01.11.2013), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
·         Το Ν.4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α΄/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
·         Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
·         Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·         Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
·         Τις υπ’ αριθ. 9/2016 (Πετρέλαιο Κίνησης & Θέρμανσης), 10/2016 (Αμόλυβδη Βενζίνη) και 11/2016 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) Μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή­μα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).
·         Τα με ΑΔΑΜ 16REQ004006912 (Πετρέλαιο Θέρμανσης – Πετρέλαιο Κίνησης), 16REQ004006963 (Αμόλυβδη Βενζίνη) & 16REQ004008232 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) καταχωρηθέντα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενή αιτήματα.
·         Τη με αριθ. 68/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας – αναγκαιότητας της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών.
·         Τη με αριθ. 26/2016 (ΑΔΑ: 7Ω09Ω9Λ-ΩΨΖ) απόφαση της Ο.Ε. για την ψήφιση των υποχρεωτικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.
·         Τα με ΑΔΑΜ 16REQ004007047 (Πετρέλαιο Θέρμανσης – Κίνησης), 16REQ004007024 (Αμόλυβδη Βενζίνη) & 16REQ004008417 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) καταχωρηθέντα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. εγκεκριμένα αιτήματα.
·         Τη με αριθ. 106/2016 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης.
·         Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 8041/16.03.2016 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 16PROC004026892) για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου».
·         Την υπ’ αριθ. Συστ. 22268 ανάρτηση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων των τευχών της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού.
·         Τα υπ’ αριθ. 1 (Αποσφράγισης Προσφορών), 2 (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) & 3 (Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
·         Την υπ’ αριθ. 197/2016 (ΑΔΑ: 6781Ω9Λ-7ΘΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία, μεταξύ άλλων, ο Διαγωνισμός όσον αφορά το τμήμα της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης κηρύχθηκε άγονος λόγω μη κατάθεσης καμίας προσφοράς.
·         Τη με αριθ. 251/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου:
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε LT
ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
16.457
17.073,17
και με τους παρακάτω όρους.


Άρθρο 1ο
Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας – Επιτροπή Διαγωνισμού
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών στις 2 Ιουνίου 2016 (02.06.2016), ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 11 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισμό την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Οι προσφορές μπορούν, εναλλακτικά, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται από το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Άρθρο 2ο
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000,00 €), έχει δε εγκριθεί και διατεθεί το ποσό αυτό με την υπ’ αριθ. 26/2016 (ΑΔΑ: 7Ω09Ω9Λ-ΩΨΖ) απόφαση της Ο.Ε. για την ψήφιση των υποχρεωτικών πιστώσεων του Οικ. Έτους 2016 σε βάρος των Κ.Α.:
·         10.6641.0004 (ποσό 15.000,00 €, προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (αμόλυβδη βενζίνη επιβατικών)),
·         30.6644.0002 (ποσό 2.000,00 €, προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μηχανήματα έργων (αμόλυβδη βενζίνη μηχανημάτων έργων)) &
·         35.6644.0003 (ποσό 4.000,00 €), προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα κήπων (αμόλυβδη βενζίνη μηχανημάτων κήπων),
του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικ. Έτος 2016.
 
Άρθρο 3ο
Έντυπο Υποβολής Οικονομικών Προσφορών
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο προσαρτάται στο τέλος της παρούσας Διακήρυξης.
 
Άρθρο 4ο
Η ποιότητα των καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Διυλιστηρίων και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υγρών καυσίμων και αποστολής στον φορέα των νέων, σ’ αντικατάσταση των ακατάλληλων προϊόντων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου Γαλατσίου και του Νομικού του Προσώπου, ο προμηθευτής υποχρεούνται ν’ αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τον Δήμο ή το νομικό πρόσωπο, για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υγρού καυσίμου, κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.
 
Άρθρο 5o
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές, οι οποίοι κατά την ημέρα του Διαγωνισμού πρέπει να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους (έναν υποφάκελο για τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και έναν υποφάκελο για την οικονομική προσφορά) τα παρακάτω:
Α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών:
1.    Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού τριακοσίων σαράντα ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (341,46 €), ισχύος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού.
2.    Φορολογική ενημερότητα.
3.    Ασφαλιστικές ενημερότητες.
4.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συνημμένης σ’ αυτήν υπ’ αριθ. 10/2016 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή­μα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).
Β) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς:
1.    Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης.
 
Άρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις (4) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 7ο
Κριτήριο Κατακύρωσης – Λήψη Απόφασης Κατακύρωσης
Κριτήριο αξιολόγησης για την κατακύρωση της προμήθειας θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.Το ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
 
Άρθρο 8ο
Αποστολή πρόσκλησης Κατακύρωσης
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετική πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη από το επόμενο άρθρο της διακήρυξης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του.
 
Άρθρο 9ο
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται στο επόμενο άρθρο της παρούσης διακήρυξης.
 
Άρθρο 10ο
Υπογραφή Σύμβασης – Διάρκεια Ισχύος
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή, η σύμβαση καταρτίζεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη και υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
Ηδιάρκεια ισχύος της σύμβασης καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
 
Άρθρο 11ο
Τα σχετικά με την παραπάνω προμήθεια έγγραφα θα χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 


Άρθρο 12ο
Εξόφληση Τιμολογίων
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
 
Άρθρο 13ο
Δημοσιεύσεις
Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr) και θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 & του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.
Ολόκληρη η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gr).
 
Άρθρο 14ο
Κρατήσεις
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή κατά την εξόφληση των τιμολογίων:
·         Φορ. Εισ. 4% &
·         0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 15ο
Δαπάνη Δημοσίευσης
(Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του Αναδόχου Ν. 3548/2007 & Ν. 3801/2009)
Η δαπάνη δημοσίευσης για διαγωνισμούς που γίνονται με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καταβάλλεται από τον Δήμο, ο οποίος παρακρατά το αντίστοιχο ποσόν κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου.
 
                                                                                                                    Ο Δήμαρχος
 
                                               
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr