ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

27-05-2016 Ενημέρωση

Γαλάτσι, 25-5-2016
Αριθ. Πρωτ.: 16453
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΧΡΩΜΑΤΑ– ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΕΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ – ΜΠΕΤΟΝ)
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 27.300,00
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
·         Την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Τις με αριθ. 4, 12, 13, 14, 15, 17 και 18/2015 μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου.
·         Τη με αριθ. 14365/06.05.2016 απόφασή Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας της συνολικής προμήθειας.
·         Τα με ΑΔΑΜ 16REQ004054094 (προμήθεια ξυλείας), 16REQ004055116 (προμήθεια ασφαλτομίγματος – μπετόν), 16REQ004054453 (προμήθεια ειδών σιδήρου), 16REQ004055370 (προμήθεια μικροϋλικών – υδραυλικών), 16REQ004055265 (προμήθεια ειδών κιγκαλερίας), 16REQ004053607 (προμήθεια χρωμάτων), 16REQ004054271 (προμήθεια οικοδομικών υλικών) πρωτογενή αιτήματα.
·         Τις με αριθ. 217, 218, 219, 220, 221, 222 & 223/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστω­σης σε βάρος των Κ.Α. 30.6662.0024, 30.6662.0028, 30.6662.0023, 30.6662.0025, 30.6662.0026, 30.6662.0027 & 30.6662.0008, αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016,
·         Τα με ΑΔΑΜ 16REQ004372057 (προμήθεια ξυλείας), 16REQ004371703 (προμήθεια ασφαλτομίγματος – μπετόν), 16REQ004371519 (προμήθεια ειδών σιδήρου), 16REQ004370613 (προμήθεια μικροϋλικών – υδραυλικών), 16REQ004372330 (προμήθεια ειδών κιγκαλερίας), 16REQ004370442 (προμήθεια χρωμάτων) & 16REQ004371919 (προμήθεια οικοδομικών υλικών) εγκεκριμένα αιτήματα &
·         Τη με αριθ. 269/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των παρακάτω όρων διακήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας υλικών για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης πάνω στην προϋπολογισθείσα συνολική τιμή χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. της κάθε μιας από τις παρακάτω ομάδες υλικών:
ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
44111000-1
Οικοδομικά υλικά
2032,52
 
ΟΜΑΔΑ 2: ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
44316000-8
Σιδηρικά είδη
2032,52
 
ΟΜΑΔΑ 3: ΧΡΩΜΑΤΑ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
44800000-8
Βαφές, βερνίκια και μαστίχες
2032,52
 
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
44523300-5
Εξαρτήματα (είδη κιγκαλερίας )
3.902,43
 
ΟΜΑΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
03419000-0
Ξυλεία
8.130,08
 
ΟΜΑΔΑ 6: ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
44115210-4
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
2032,52
 
ΟΜΑΔΑ 7: ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ – ΜΠΕΤΟΝ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
44113620-7
Άσφαλτος
2032,52
Άρθρο 1ο
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Άρθρο 2ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2016 είναι είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (27.300,00 €) και, πιο συγκεκριμένα, έχουν εγκριθεί και υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 και στους Κ.Α. 30.6662.0002, 30.6662.0006, 30.6662.0007, 30.6662.0008, 30.6662.0009, 30.6662. 0010 & 30.6662.0013.
 
Άρθρο 3ο
ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι) την 9η Ιουνίου 2016 (9-6-2016) και ώρα 12:00.
 
Άρθρο 4o
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων υλικών, οι οποίοι κατά την ημέρα του Διαγωνισμού πρέπει να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφει εξωτερικά:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, 111 46,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΧΡΩΜΑΤΑ – ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΕΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ – ΜΠΕΤΟΝ) ΕΤΟΥΣ 2016
Ημερομηνία Διενέργειας: 9/05/2016 – Ώρα: 12:00 π.μ.
και ο οποίος θα εμπεριέχει δύο (2) υποφακέλους:
Α.    Έναν (1) υποφάκελο που θα αναγράφει εξωτερικά τον τίτλο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ο οποίος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.        Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης συνο­λικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (443,90 €). Εφόσον οι υποψήφιοι προμηθευτές κατα­θέ­σουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της παρούσας Διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον Δια­γωνισμό θα προ­σαρ­μόζεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της/των συγκεκριμένης/ων ομά­δας/ων χωρίς τον Φ.Π.Α..
2.        Φορολογική ενημερότητα.
3.        Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων σ’ αυτήν Μελετών.
Β.    Έναν (1) υποφάκελο που θα αναγράφει εξωτερικά τον τίτλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με την οικονομική τους προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.
 
Άρθρο 5ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για όλες τις ομάδες υλικών (ξεχωριστά για την κάθε μία) είτε για μία ή περισσότερες από αυτές (υποχρεωτικά για το σύνολο των υλικών της κάθε ομάδας).
Το ποσοστό έκπτωσης θα συμπληρωθεί στο «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της κάθε ομάδας της Διακήρυξης αυτής, το οποίο προσαρτάται στο τέλος της μελέτης της κάθε ομάδας υλικών.
 
Άρθρο 6ο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) μέση έκπτωση στον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του συνόλου των ειδών της κάθε ομάδας υλικών.
 
Άρθρο 7ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον/ους προμηθευτή/ές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση για την κατακύρωση της προμήθειας, με την οποία προσκαλείται/ούνται για την υπογραφή της σύμβασης.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης, η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης και τα δοθέντα ποσοστά έκπτωσης για την κάθε ομάδα υλικών.
 
Άρθρο 8ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο/Οι προμηθευτής/ές στον/στους οποίο/ους θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται/νται να καταθέσει/σουν κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον καθένα από τους φορείς κατακύρωσης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους τρία τοις εκατό (3%) της συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α..
 
Άρθρο 9ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
1.      Η ισχύς της/των σύμβασης/συμβάσεων που θα υπογραφεί/ούν καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της κάθε σύμβασης.
2.      Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθε­ρές για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
3.      Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα γίνει σταδιακά και σε χώρους που θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 


Άρθρο 10ο
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕΛΕΤΩΝ
Τα σχετικά με την προμήθεια έγγραφα (Διακήρυξη, Μελέτες) θα χορηγούνται από το Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ του Δήμου.
 
Άρθρο 11ο
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή κατά την εξόφληση των τιμολογίων:
·         Φορ. Εισ. 4% &
·         0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
 
Άρθρο 12ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr/) και θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 & του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.
Ολόκληρη η Διακήρυξη και οι συνημμένες σ’ αυτή Μελέτες θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gr).
 
Άρθρο 13ο
ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
(Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του Αναδόχου Ν. 3548/2007 & Ν. 3801/2009)
Η δαπάνη δημοσίευσης θα πληρωθεί από τον Δήμο (επειδή το τιμολόγιο εκδίδεται με τα στοιχεία του Δήμου) και θα κατατεθεί το αντίστοιχο ποσόν της δαπάνης στο Ταμείο του Δήμου από τον ανάδοχο πριν ή κατά την πρώτη πληρωμή του.
 
Ο Δήμαρχος
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
(ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 2132055370
ΚΑΙ 2132055315)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr