ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

30-07-2015 Ενημέρωση
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΑΛΑΤΣΙ   28-7-2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 25224  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   25/2015
Κ.Α.: 20.6277.0002
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015»
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
·         Το Π.Δ.28/80 ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
·         Τις νέες διατάξεις του Ν.3731/08 άρθρο 20 παρ. 13.
·         Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
·         Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
·         Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
·         Του Άρθρου 61 Του Ν. 3979/2011(Φεκ.138/τ.Α΄/16-6-11).
·         Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ Α΄ 24 /13 7-2-2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
·         Την αναγκαιότητα απομάκρυνσης αδρανών υλικών (μπάζα κ.λ.π) από κοινόχρηστους χώρους και οδούς του Δήμου καθώς και τον καθαρισμό και αποψίλωση λόγω θέρους οικοπέδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μας που σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/γματος 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987) ο καθαρισμός των οποίων (οικοπέδων – ακαλύπτων χώρων ) είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την διάρκεια του θέρους, αλλά, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων αδιαφορούν και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 και της παρ.26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/7/6/2010 την υποχρέωση αυτή των ιδιοκτητών (καθαρισμό) αυτεπάγγελτα πραγματοποιεί ο Δήμος, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες και την μη ύπαρξη μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων όπως προβλέπεται από την υπ αριθ. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ 1909/22-12-1909) διυπουργική απόφαση και από το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-2-2012) και προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και συγχρόνως να υπάρχει ο αναγκαίος ευπρεπισμός της πόλης επιβάλλεται άμεσα η πραγματοποίηση της εργασίας «Δαπάνη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων».    
·         Την υπ’ αριθ. 15/2015 μελέτη της Δ/νσης Π.Π.Ζ του Δήμου.
·         Την υπ’ αριθ. 167/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με Α.Δ.Α.: ΩΚΧΛΩ9Λ-ΕΑΛ
·         Την υπ’ αριθ. 367/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της εργασίας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης
·         Την υπ’ αριθ. 366/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 30.0000 Ευρώ για το έτος 2015
·         Την υπ’ αριθ. 25/2015 μελέτη με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 15/2015 μελέτη της Δ/νσης Π.Π.Ζ του Δήμου.
·         Την υπ’ αριθ. 444/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη της εργασίας και καθορίστηκαν οι νέοι όροι διακήρυξης
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, για την εργασία «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015».
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
1.1 Η Εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015» είναι προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.), εκ των οποίων τα 30.000,00€ έχουν προβλεφθεί να διατεθούν κατά το τρέχον έτος ενώ τα υπόλοιπα 20.000,00€ κατά το έτος 2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 366/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0002πίστωσης έτους 2015.
1.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου οργάνου.
1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών (μπάζα κ.λ.π) από κοινόχρηστους χώρους και οδούς του Δήμου καθώς και εργασίες καθαρισμού-αποψίλωσης λόγω θέρους οικοπέδων στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Χρόνος και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. 10/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο δημοτικό κατάστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένη έγγραφη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία τότε θα διενεργηθεί την 21/8/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 10:00 π.μ.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα κρίνει με βάση τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά (δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό % έκπτωσης) εφόσον η προσφορά συμφωνεί με την Τεχνική Έκθεση, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό
3.1Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας (βλ. άρθρο 4), μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
Οι ενώσεις φυσικών προσώπων, είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση των εργασιών.
3.2 Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί αυτοί που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ii) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, v) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), vi) απάτη (386-388 Π.Κ.), vii) εκβίαση (385 Π.Κ.), viii) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), x) ψευδορκία (224 Π.Κ.), xi) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), xii) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό (i) – (iv) αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό(v) – (xi), μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.
Κάθε επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό ως μέλος κοινοπραξίας οφείλει να πληροί τα ανωτέρω που ισχύουν για κάθε μέλος της.
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο -Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1) Επίδειξη της ταυτότητας και υποβολή φωτοτυπίας της ταυτότητας του προσώπου που καταθέτει την προσφορά εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία και πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας εφ’ όσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρία με το οποίο θα εξουσιοδοτείται να καταθέσει προσφορά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωσηαπό την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπόχρεοι στη προσκόμιση αυτού είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε, πρόεδρος , Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. (βλ. άρθ. 3.2).
3) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (4) και (6) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διακήρυξης, της Τεχνικής έκθεσης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.
8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
9) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τεχνικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την παροχή της περιγραφόμενης υπηρεσίας (τουλάχιστον ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα, ένας φορτωτής και δύο φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου βάρους άνω των 10 τόνων). Την Υπεύθυνη δήλωση για τον ελάχιστα απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει στην κυριότητά του και είναι ιδιοκτήτης, θα συνοδεύουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία:
     1. Για τα μηχανήματα:
·         Άδεια κυκλοφορίας
·         Ασφαλιστήριο συμβολαίου σε ισχύ
·         Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (ΜΕ)
          
               2. Για τα φορτηγά:
·         Άδεια κυκλοφορίας
·         Ασφαλιστήριο συμβολαίου σε ισχύ
·         Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 2015
·         ΚΤΕΟ
 
Σε περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι ιδιόκτητος, στην ως άνω δήλωση, θα δεσμεύεται να καταθέσει, το συμφωνητικό μίσθωσής του για διάστημα τουλάχιστον όσο διαρκεί η εκτέλεση της εργασίας, δηλ. δώδεκα (12) μηνών. Αν δεν υπάρχει τέτοιο συμφωνητικό, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη των μηχανημάτων και φορτηγών καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι, αυτός έχει, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στην πλήρη κυριότητά του τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και θα τον διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τα αναγραφόμενα παραπάνω και θα κατατίθενται την ημέρα του διαγωνισμού.
10)Ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων του χρήσεων, ίσο ή μεγαλύτερο από 300.000,00 €.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχει­ριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 300.000,00 €.
Για να αποδείξει ο Διαγωνιζόμενος ότι πληροί τις παραπάνω χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις συμμετοχής, πρέπει να προσκομίσει:
·         Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το μέσο όρο των κύκλων εργασιών για την τελευταία τριετία.
·         Δημοσιευμένους ισολογισμούς τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να βεβαιώνει και θεμελιώνει τη μη ύπαρξη της υποχρέωσης αυτής και να αναφέρει το συνολικό κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας ή/και άλλες οικονομικές καταστά­σεις του υποψηφίου ή των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας που αυτός τηρεί και από τις οποίες προκύπτουν τα ανωτέρω ζητούμενα.
11) Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – Άδεια συλλογής & μεταφοράς απόβλητων λιπαντικών ελαίων.
Εφόσον ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση του έργου απαιτείται να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία), είτε για τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας είτε για τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους, για την εκτέλεση του έργου, τότε απαιτείται να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης του δημοπρατούμενου έργου, ανεξάρτητα από τη νομική φύση μεταξύ αυτού και των άλλων φορέων. Ο Διαγωνιζόμενος, πέρα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν την ανωτέρω αναφερόμενη τεχνική επάρκεια ή, αντίστοιχα, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα που επικαλείται, θα πρέπει να αποδείξει και τη δέσμευση του φορέα προσκομίζοντας απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα και σύμβαση με το φορέα, περί του ότι θα διαθέσει τους ανωτέρω υπέρ του διαγωνιζόμενου πόρους, αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος και του ανατεθεί η σύμβαση, καθώς και ΦΕΚ εκπροσώπησης ή αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση του εν λόγω οικονομικού φορέα.
12) Σύμβαση με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλο ιδιωτικό φορέα Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η σύμβαση αυτή, Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι «αν αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλο ιδιωτικό φορέα Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τη διαχείριση των αποβλήτων».
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του Ν. 4250/14  όπως ισχύει).
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4.2 και 4.4:
α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
 
Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν:
 
Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
 
Γ.ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ( κοινή προσφορά )
α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα.
β. Πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο Α του άρθρου 4 της παρούσης που απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες.
 
Δ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
α. Όλα τα ανωτέρω πλην του πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.
β. δικαιολογητικά σύστασής τους (καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, κ.λπ., από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να αποφασίσει για την συμμετοχή στον διαγωνισμό).
γ. απόφαση συμμετοχής τους στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους.
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Κανένας δεν μπορεί να συμμετέχει στην ίδια δημοπρασία με περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και Κοινοπραξία.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές και θα πρέπει να τις αποσύρει ο ενδιαφερόμενος εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.
 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
6.1 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης, αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Οι εταιρείες Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και οι κοινοπραξίες από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
6.2 Προσφορές που κατετέθησαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
6.3 Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα:
α. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Το είδος της προσφοράς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
γ. Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
δ. Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
ε. Την ημερομηνία του διαγωνισμού.
στ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
6.4 Οι ανωτέρω προσφορές τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο ο οποίος περιέχει:
α. Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 4 της παρούσης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις.
β. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
γ. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο (2) αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
6.5 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση.
6.6 Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
6.7 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός από τα σημεία που αναφέρει σε ρητή δήλωσή του.
6.8 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
6.9 Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές.
6.10 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.11 Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών δεν γίνονται δεκτές.
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο Ισχύς προσφορών
7.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρονική διάρκεια ισχύος μικρότερη του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο -Προσφερόμενη τιμή
8.1 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ( διάφορα έξοδα δημοσίευσης – κηρύκεια δικαιώματα κλπ) που θα ισχύει κατά την ημέρα της Δημοπράτησης εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Γαλατσίου.
8.2 Η προσφερόμενη έκπτωση θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ.
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο
9.1Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή οι φάκελοι των «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» με την σειρά που υπεβλήθησαν. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών αποσφραγίζει μόνο τον κυρίως φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο τα δικαιολογητικά, ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται και στη συνέχεια παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα ελέγξει όλα τα δικαιολογητικά.
9.2 Συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις.
9.3 Το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί είτε στην ίδια είτε σε νέα δημόσια συνεδρίαση, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, η δε μέρα και ώρα θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους από την Υπηρεσία εγγράφως ή με σχετικό fax.
9.4 Στην νέα δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή :
α. Ανακοινώνει τυχόν προσφορές που απορρίφθηκαν και τους λόγους της απορρίψεώς τους.
β. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι στους προσφέροντες.
γ. Σε αυτούς που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές και αξιολογήθηκαν αποσφραγίζει τις Οικονομικές Προσφορές και ανακοινώνει δημόσια τα Οικονομικά στοιχεία.
9.5 Ανάδειξη μειοδότη: Η κατακύρωση τελικά γίνεται συνολικά στην εταιρεία της οποίας η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορισμένους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και έχει την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά (μεγαλύτερη έκπτωση %). Όλες οι απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεσης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων θεωρούνται ουσιώδεις εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Αξιολόγησης το οποίο ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως ή τηλεφωνικώς τους διαγωνιζόμενους για την ανάρτηση του πρακτικού σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών καθώς και όσους τυχόν αποκλείσθηκαν στη δημοπρασία και τους λόγους αποκλεισμού τους.
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο – Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
10.1Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά προτείνει :
α. Κατακύρωση του αποτελέσματος.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.
γ. Μεταξύ ισοδύναμων διενεργείται κλήρωση.
10.2 Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου,
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,
γ. Τελική ματαίωση της ανάθεσης και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο – Επανάληψη του διαγωνισμού
            Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να επαναληφθεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει λόγω ασύμφορου αποτελέσματος.
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο – Δηλώσεις του Δήμου
12.1. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συμβάσεως για τις εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων. Κατά συνέπεια, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δικαιούται, αζημίως και εφόσον αιτιολογημένα κρίνει σκόπιμο, να μην ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο για τον Δήμο τον Διαγωνισμό στο σύνολό του και να μην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου/ων και στην σύναψη Σύμβασης.
12.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και σε κάθε μέρος της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου Αναδόχου των όρων διενέργειας και των τευχών του Διαγωνισμού στο σύνολό τους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κλπ.
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.
Υποβάλλονται μόνον από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
·                    Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής του διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
·                    Για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη.
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο – Υπογραφή σύμβασης
            Ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται σε διάστημα δέκα (10) από την ημερομηνία ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.
 
ΑΡΘΡΟ 15Ο – Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν (Τεχνική Έκθεση και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων) και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
·         Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
·         Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
·         Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
·         Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται.
·         Την συμφωνηθείσα τιμή.
·         Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
·         Τον τρόπο παραλαβής.
·         Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
·         Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
·         Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή από τον Νόμιμο Αναπληρωτή του. Η σύμβαση τροποποιείται μόνον όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης.
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο – Εγγυήσεις
            Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στον Δήμο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
ΑΡΘΡΟ 17Ο – Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
17.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
17.2 Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις εργασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και σύμβαση.
17.3 Στον έκπτωτο ανάδοχο μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ’ ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του διαγωνισμού, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του δήμου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα σύμβαση, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από συμβάσεις του δήμου και των δημοτικών του προσώπων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
 
ΑΡΘΡΟ 18Ο – Δημοσιεύσεις
           Σε μία τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία). Η δαπάνη για τα έξοδα δημοσίευσης και τυχόν επαναληπτικής στις εφημερίδες θα βαρύνει τον ανάδοχο.
 
ΑΡΘΡΟ 19Ο – Τρόπος πληρωμής
           Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά με την προσκόμιση λογαριασμού σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της εργασίας.
 
ΑΡΘΡΟ 20Ο –Τιμές- Κρατήσεις
            Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
 
 
                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 


 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                  ΕΡΓΑΣΙΑ: «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    25 / 2015
                  Κ.Α. :        20.6277.0002
 
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΗπαρούσαΣυγγραφήΥποχρεώσεωναφορά:
1) τιςεργασίεςαποψίλωσης οικοπέδων-ακαλύπτων χώρωνκαισυγκεκριμένα 30 στρεμμάτωνπου βρίσκονταιεντόςτων Διοικητικών ορίωντουΔήμουΓαλατσίου που σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/γματος 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987) ο καθαρισμός τους (οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων) είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την διάρκεια του θέρους, αλλά, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων αδιαφορούν και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 και της παρ.26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/7/6/2010 την υποχρέωση αυτή των ιδιοκτητών (καθαρισμό) αυτεπάγγελτα τον πραγματοποιεί ο Δήμος.
2) Τηνπερισυλλογήαδρανών υλικών (μπάζακ.λ.π ) πουκείταισεοδούς, πλατείες, κοινόχρηστουςχώρουςκαι ακάλυπταοικόπεδατουΔήμου.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Ηπαρούσαεργασίαγίνεταισύμφωναμετιςδιατάξεις:
·    Το Π.Δ.28/80 ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
·         Τις νέες διατάξεις του Ν.3731/08 άρθρο 20 παρ. 13.
·     Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
·         Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
·         Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
·         Του Άρθρου 61 Του Ν. 3979/2011(Φεκ.138/τ.Α΄/16-6-11).
·        Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ Α΄ 24 /13 7-2-2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
            Ησχετικήπίστωσηλαμβάνεταιαπότονπροϋπολογισμό των ανταποδοτικών τουΔήμουοικ. έτους 2015 καιβαρύνειτονΚ.Α. 20.6277.0002. ΗΠροϋπολογισθείσαδαπάνηείναι 50.000,00συμπεριλαμβανομένουτου ΦΠΑ 23%.
Η χρονικήπερίοδοςεκτέλεσηςτουέργουείναιένα (1) έτοςμετάτην υπογραφήτηςσύμβασης.
 
ΑΡΘΡΟ 3°
Τασυμβατικάστοιχείατηςμελέτηςείναι:
1.       Η διακήρυξη
2.       Η Συγγραφή υποχρεώσεων
3.       Ητεχνικήέκθεση
4.       Οιτεχνικέςπροδιαγραφές
5.       Οενδεικτικόςπροϋπολογισμός
ΑΡΘΡΟ 4°
Όλαταέξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) πουθαχρησιμοποιηθούν γιατηνεκτέλεσητηςεργασίαςβαρύνουντοανάδοχοκαθώςεπίσηςκαικάθεείδους ζημιάπροςτρίτουςπουμπορείναπροκληθείκατάτηνεκτέλεσηαυτής από το προσωπικό, τα οχήματα και τα μηχανήματα. Υποχρεούταιεπίσηςοανάδοχοςνατηρείτιςκείμενεςδιατάξειςτηςεργατικής νομοθεσίαςπερίπρολήψεωςεργατικώνατυχημάτωνκαιπάντεςενγένειτους ισχύοντεςκανονισμούς.
ΑΡΘΡΟ 5°
Όλαταμηχανήματακαιτοτροχαίουλικόπουθαχρησιμοποιηθούνθαείναι ασφαλισμένα. Οανάδοχοςυποχρεούταιναπροσκομίσειστηνυπηρεσίατα αντίστοιχαασφαλιστήριακατάτηνυπογραφήτηςσχετικήςσύμβασης.
Επίσης:
·      Με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στη διάθεση & χρήση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης, το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει (οδηγοί, εργάτες, επιστάτη κλπ), τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τα καύσιμα, λιπαντικά, service, Κ.Τ.Ε.Ο., τους φόρους και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και τη δαπάνη για τη φωτογράφιση και εμφάνιση δύο (2) τουλάχιστον φωτογραφιών για κάθε φάση των εργασιών που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
·         Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού (μηχανήματα ή οχήματα) ή για οιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα ή όχημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της.
·         Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Αναδόχου ή ο μισθωμένος, από αυτόν, εξοπλισμός πρέπει να είναι ασφαλισμένος για σωματικές βλάβες και ζημίες έναντι τρίτων.
·         Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, συμμορφούμενος πάντοτε και αμέσως προς τις εντολές της Επίβλεψης.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου περί τήρησης των μέτρων ασφαλείας των υποδεικνυόμενων από την Επίβλεψη, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκφέρει καμία αντίρρηση αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις λόγω οικονομικών ή άλλων επιπτώσεων τις οποίες μπορεί να συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.
·       Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να εκτελεί κάθε εργασία που θα απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά των προς αποκομιδή υλικών.
·       Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών φορέα του Δημοσίου Τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του και να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών που προκαλεί.
ΑΡΘΡΟ 6°
Οανάδοχοςυποχρεούταιεπίσηςναχρησιμοποιείασφαλισμένοπροσωπικό γιατοοποίοθαυποβάλλειστηνυπηρεσίατιςαντίστοιχεςκαταστάσειςτουΙΚΑκάθε μήνα. Η δαπάνη εργοδοτικής εισφοράς βαρύνει αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 7°
Ηεπιβλέπουσαυπηρεσίαδικαιούταιναδιατάξειτηναντικατάστασηήτην άμεσηαποπομπήτωναπειθών, ανίκανωνήμητιμίωνυπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτώνήοποιουδήποτεάλλουεκτουπροσωπικούτουεργολάβου. Διατιςεκ δόλουήαμελείαςπράξειςτούτωνκατάτηνεκτέλεσητηςεργασίαςυπέχειακέραια τηνευθύνηοανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 8°                
Οαριθμόςτουαναγκαίουπροσωπικούγιατηνεκτέλεσητηςεργασίαςθα πρέπειναείναιανάλογοςπροςτηνσημαντικότητατουέργου, τονόγκοτων εργασιών, ταχρονικάόριαεκτελέσεωςτηςεργασίας, τιςσυνθήκεςεργασίαςκαιτον τόποεκτελέσεως.
                         Ηεπιβλέπουσααρχήδικαιούταιναδιατάσσειτηνενίσχυσητωνσυνεργείων τουαναδόχουεάνκρίνειτούτοαπαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 9°
 Άπαντεςοιεργαζόμενοιθαφορούνφόρμαεργασίας. Εξωτερικάδε,θα φορούνπροστατευτικάγιλέκαυψηλήςευκρίνειας.
 Οι οδηγοί του Αναδόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδήγησης.
ΑΡΘΡΟ 10°
Οποιοδήποτευλικόήθελεχρησιμοποιηθείυπότουαναδόχου, θατυγχάνει υποχρεωτικάτηςεγκρίσεωςτηςυπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 11°
Οανάδοχοςυποχρεούταινααπομακρύνειταπροϊόνταπουπροκύπτουν απότιςεργασίεςαποψίλωσηςκαιαπομάκρυνσηςαδρανώνυλικών (μπάζακ.λ.π), σύμφωναμετην κείμενηνομοθεσία.
Επίσηςοανάδοχος υποχρεούταινα επιδεικνύει την άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια Αττικής (ή από άλλο αρμόδιο φορέα), καθώς και τη σύμβαση με ΧΥΤΑ Αττικής (ΕΔΣΔΚΝΑ) ή με οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για απόρριψη αυτών, όποτε του ζητηθεί από την Υπηρεσία. Η άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και η σύμβαση με τον ΕΔΣΔΚΝΑ ή με οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης για την απόρριψη των στερεών αποβλήτων, να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 12°
Οανάδοχοςυποχρεούταιμέσασε 10 ημέρεςαπότηνκοινοποίησητου αποτελέσματος ( καιπάντωςόχιπριναπόπέντεημέρες) ναπροσέλθειγιατην υπογραφήτηςσχετικήςσύμβασης, προσκομίζονταςεγγυητικήεπιστολήκαλής εκτέλεσηςίσημετο 5% τουπροϋπολογισμούχωρίςτοΦ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 13°
Σεπερίπτωσημηεκτελέσεωςτηςανατεθειμένηςαπότηνυπηρεσίαεργασία επιβάλλεταιποινικήρήτραποσού 150 ευρώανάμέρα.Ηποινικήρήτραθα κρατείταιαπότηνεγγυητικήεπιστολήκαλήςεκτέλεσηςκαιεπιβάλλεταιμεαπόφαση ΔημοτικούΣυμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 14°
Οανάδοχοςδενδικαιούταιουδεμίααποζημίωσηαπότηναναθέτουσααρχή γιαοποιαδήποτεβλάβηπροκληθείκατάτηνεκτέλεσητηςεργασίας, για οποιαδήποτεφθοράήαπώλειαυλικώνκαιγιαοποιαδήποτεενγένειζημίααυτού οφειλόμενηείτεειςαμέλεια, απρονοησίαήανεπιτηδειότητααυτούήτου προσωπικούτου.
ΑΡΘΡΟ 15°
Οανάδοχοςθαεπιβαρύνεταιμεόλεςτιςνόμιμεςκρατήσεις, καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 16°
Οιτιμέςδενυπόκεινταισεκαμίααναθεώρησηγιαοποιονδήποτελόγοή αιτία, αλλάπαραμένουνσταθερέςκαιαμετάβλητεςκατάτηδιάρκειατης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 17°
Οανάδοχοςσύμφωναμετιςισχύουσεςδιατάξειςβαρύνεταιμεόλους ανεξαιρέτωςτουςφόρουςυπέρτρίτων.
Ειδικότερα, κατάτηνεξόφλησητωντιμολογίωντουπρομηθευτήπουθα αναδείξειοδιαγωνισμόςθαγίνονταιοιεξήςκρατήσεις :
      Φόροςεισοδήματοςσεποσοστό 8% κ.τ.λ
      ΟΦ.Π.Α. βαρύνειτοΔήμο
Οιπαραπάνωκρατήσειςυπολογίζονταικάθεφοράεπίτηςκαθαρήςαξίαςτων τιμολογίων.
ΑΡΘΡΟ 18°
Οιδιαφορέςπουθαεμφανισθούνκατάτηνεφαρμογήτηςσύμβασης, επιλύονταισύμφωναμετιςισχύουσεςδιατάξεις.
 
  Γαλάτσι 07 / 07 / 2015
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                  ΕΡΓΑΣΙΑ: «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    25 / 2015
                  Κ.Α. :        20.6277.0002
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα απομάκρυνσης αδρανών υλικών (μπάζα κ.λ.π) από κοινόχρηστους χώρους και οδούς του Δήμου καθώς και τον καθαρισμό και αποψίλωση λόγω θέρους των παρακάτω οικοπέδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μας που σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/γματος 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987) ο καθαρισμός τους (οικοπέδων – ακαλύπτων χώρων ) είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την διάρκεια του θέρους, αλλά, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων αδιαφορούν και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 και της παρ.26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 την υποχρέωση αυτή των ιδιοκτητών (καθαρισμό) αυτεπάγγελτα πραγματοποιεί ο Δήμος, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες και την μη ύπαρξη μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων όπως προβλέπεται από την υπ αριθ. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ 1909/22-12-1909) διυπουργική απόφαση και από το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-2-2012) και προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και συγχρόνως να υπάρχει ο αναγκαίος ευπρεπισμός της πόλης επιβάλλεται άμεσα η πραγματοποίηση της εργασίας «Δαπάνη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων».    
Οπροϋπολογισμόςτωνπροαναφερόμενωνεργασιώνανέρχεταιστοποσό των 50.000,00συμπεριλαμβανομένουκαιτουΦΠΑ23%  επιβαρύνονταςτονπροϋπολογισμότου 2015 στονΚ.Α. 20.6277.0002.
Ηεκτέλεσητωνεργασιών, θαγίνεισύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠ.Δ. 28/80, Ν.3463/06, Ν.3731/08, Ν. 3852/2010, Ν. 3979/11, Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 και το Ν.4042/12.
.           Ταοικόπεδαείναι:
1.    Αγ. Γλυκερίας & Κιλκίς 5 – 430 τ.μ.
2.    Ζήνωνος 17 και Ανώνυμος  – 440 τ.μ.
3.    Βυζαντίου 17 – 375 τ.μ.
4.    Ιπποκράτους 25 & Αγ. Γλυκερίας  – 340 τ.μ.
5.    Κλεάρχου 28 & Αθηναίων – 160 τ.μ.
6.    Προόδου 23Α152 τ.μ.
7.    Προόδου 18 & Ειρηναίων  – 192 τ.μ.
8.    Στρεψιάδους & Γρηγορίου Ε΄ – 420 τ.μ.
9.    Σαρωνικού 8  – 530 τ.μ.
10. Φανερωμένης 16 – 235 τ.μ.
11. Γανυμήδους 12 – 500 τ.μ.
12. Αρσινόης 15 – 210 τ.μ.
13. Αστέρων 12 – 190 τ.μ.
14. Αλαμάνας 8 – 220 τ.μ.
15. Σύρου & Πόρου – 320 τ.μ.
16. Κυθήρων 27 473 τ.μ.
17. Κυθήρων 31 163 τ.μ.
18. Μέσης 4 (σκαλοπάτια)  – 135 τ.μ.
19. Πλάτωνος 5 & Απειράνθου 290 τ.μ.
20. Λυκούργου 7  203 τ.μ.
21. Λυκούργου 10  250 τ.μ.
22. Σπετσών 7-9  313 τ.μ.
23. Δράμας 6 227 τ.μ.
24. Δράμας 26 585 τ.μ.
25. Καβάλας 12 207 τ.μ.
26. Λέσβου 54 290 τ.μ.
27. Λέσβου τέρμα αριστερά μετά το Νο 59 2150 τ.μ.
28. Δρυόπιδος & Φιλόθεης 564 τ.μ.
29. Προόδου 5 157 τ.μ.
30. Παραδεισίων 22 194 τ.μ.
31. Καλαμών & Φανερωμένης 39 182 τ.μ.
32. Λασιθίου & Κύκνων 124 τ.μ.
33. Τράλλεων 99 440 τ.μ.
34. Σουλίου δίπλα στην πλατεία 100 τ.μ.
35. Ανταίου-Κυβέλης (διαμπερές-μεταξύ Κυβέλης Νο17 & Νο19)530 τ.μ.
36. Κρήτης 15-17 385 τ.μ.
37. Ρεθύμνης 16 243 τ.μ.
38. Νυμφών & Πανός 300 τ.μ.
39. Ι. Φωκά (μεταξύ Νο90-Νο92 στην Τράπεζα Πειραιώς)  – 205 τ.μ.
40. Πελοποννήσου & Κυμοθόης 650 τ.μ.
41. Λ. Γαλατσίου 75 & Κύκνων & Μεσολογγίου (στη Ζαΐρα)  – 1100 τ.μ.
42. Παπαφλέσσα & Αγ. Ειρήνης 495 τ.μ.
43. Σκουφά 26 141 τ.μ.
44. Ελικώνος & Σπον (απέναντι από το Ελικώνος 102)100 τ.μ.
45. Νοταρά 13 373 τ.μ.
46. Αγ. Ειρήνης 11 & Λ. Βεΐκου 2560 τ.μ.
47. Ιπποκράτους & Αγ. Γλυκερίας 460 τ.μ.
48. Λεωνιδίου 17 171 τ.μ.
49. Καστελίου 25 265 τ.μ.
50. Μεσολογγίου 14 140 τ.μ.
51. Αγ. Γλυκερίας δίπλα στο Νο54 (στον Ανώνυμο)  – 288 τ.μ.
52. Πενταγιών 14 141 τ.μ.
53. Αγ. Αναργύρων 45 241 τ.μ.
54. Ωρωπού & Βρούτου 700 τ.μ.
55. Αγ. Αναργύρων & Παρθενόπης 200 τ.μ.
56. Κουρτίου & Αχιλλέως 1180 τ.μ.
57. Πρωτοπαπαδάκη απέναντι από το Νο 87 332 τ.μ.
58.  Πρωτοπαπαδάκη απέναντι από το Νο 89 – 272 τ.μ.
59. Πρωτοπαπαδάκη απέναντι από το Νο 91 272 τ.μ.
60. Πρωτοπαπαδάκη (ρεματιά)  – 500 τ.μ.
61. Λ. Βεΐκου & Εσπερίδων 1-3 280 τ.μ.
62. Αργοστολίου 20 112 τ.μ.
 
 
                              
Γαλάτσι 07 / 07 / 2015
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                 
     ΕΡΓΑΣΙΑ:        «Δαπάνη καθαρισμού 
                        κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:   25 / 2015
                  Κ.Α. :         20.6277.0002
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Σταπλαίσιατηςπροσπάθειαςγιατηνβελτίωσητηςεικόναςτηςπόληςμας, τηντήρησητηςκαθαριότητας, καιτηνδιασφάλισητηςδημόσιαςυγείας προβλέπεται:
α) ναγίνουνεντός 30 στρεμμάτωναποψιλώσειςαπόξεράχόρταγιατηναποφυγή πυρκαγιάςκατάτουςκαλοκαιρινούςμήνες, μεβενζινοκίνηταχορτοκοπτικάπεζού χειριστή
β) καθαρισμοίκοινόχρηστωνχώρων, ακάλυπτωνοικοπέδων, απόαδρανήυλικά (μπάζακ.τ.λ) καιγιατηναποφυγήεστιώνμόλυνσης, με φορτωτή και δύο φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου βάρους άνω των 10 τόνων.
Ταοικόπεδακαιοικοινόχρηστοιχώροιπουθαγίνουνοιεπεμβάσειςθα υποδειχθούναπότηνΥπηρεσία. Οπροαναφερόμενοςχώρος (βλ. καιτεχνική έκθεση) προςαποψίλωση & περισυλλογήαδρανώνυλικών, δενδεσμεύειτην υπηρεσία, ηοποίαμπορείναζητήσειαπότονανάδοχοναεπέμβεικαισεάλλο κοινόχρηστοχώροτηςπεριοχήςπουχρειάζεταιεπέμβασηπροστασίας, χωρίςνα ξεπεράσειτηναπαιτούμενηποσότητατηςαναφερόμενηςεργασίας.
 
    ΙσχύουσαΝομοθεσία
 
·    Το Π.Δ.28/80 ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
·         Τις νέες διατάξεις του Ν.3731/08 άρθρο 20 παρ. 13.
·    Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
·         Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
·         Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
·         Του Άρθρου 61 Του Ν. 3979/2011(Φεκ.138/τ.Α΄/16-6-11).
·        Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ Α΄ 24 /13 7-2-2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
Γενική & ΕιδικήΠεριγραφήΕργασίας
Τασυνεργείααποψίλωσηςκαιπερισυλλογήςαδρανώνυλικώνθα αποτελούνταιαπόεξειδικευμένουςτεχνίτεςκαιεργάτεςπουθαεπιβλέπονταιαπό εργοδηγούςπουθαγνωρίζουντουςκανόνεςτωνπαραπάνωεργασιών .Οανάδοχοςαναλαμβάνει:
α) τηνυποχρέωσηεργασιώναποψίλωσηςγιαέκταση 30 στρεμμάτωνκαι    την άμεση   αποκομιδή   των   προϊόντων   αποψίλωσης   και   την   εναπόθεση   και   την επεξεργασίααυτώνσεδικότουχώροσύμφωναμετηνκείμενηνομοθεσία .
Ηεργασίατηςαποψίλωσηςθαπρέπειναγίνειέτσιώστετοχόρτοναμηνείναι πάνωαπότρία (3) εκατοστά. Θαχρησιμοποιηθούνπροςτούτοόλατααπαραίτητα μηχανικάκαιάλλαμέσαγιατηνποιοτικήεκτέλεσητηςεργασίας.
β) Τηναποκομιδήαδρανώνυλικών (μπάζακ.λ.π) απόκοινόχρηστουςχώρους καιοδούςτουΔήμουκαθώςκαιτηναπομάκρυνσηκαιεναπόθεσηκαιεπεξεργασία αυτώνσεδικότουχώρο.
   Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν τον καθαρισμό (οικοπέδου ή κοινόχρηστου χώρου) να φωτογραφίσει το χώρο. Στη φωτογραφία θα φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά τον καθαρισμό θα φωτογραφίσει το χώρο με ημερομηνία και ώρα καθαρισμού και θα προσκομίσει στην επιβλέπουσα αρχή cd με τις φωτογραφίες.
Τασυνεργείατουαναδόχουπουθαεκτελούντιςεργασίεςαποκομιδής αδρανώνυλικώνθαπρέπειναείναιεξοπλισμέναμετααπαραίτηταμέσα προστασίαςτηςσωματικήςτουςακεραιότηταςόπωςπ.χ. γάντια, φωσφορίζοντα γιλέκα, γυαλιάπροστασίαςκλπ.
Γαλάτσι 07 / 07 / 2015
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                 
   ΕΡΓΑΣΙΑ:        «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    25 / 2015
                  Κ.Α. :         20.6277.0002
 
 
 
 
 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οιεργασίεςαποψίλωσηςκαιαποκομιδήςαδρανώνυλικών, γίνονται μετάαπόπαρακολούθησηκαιπεριλαμβάνουντιςτιμέςαμοιβήςτεχνίτη, ανειδίκευτουεργάτηκαιοδηγού, τηχρησιμοποίησηόλωντωναπαραίτητων μηχανικώνκαιάλλωνμέσωνκαθώςκαιτηχρήσηανατρεπόμενουφορτηγού γιαμεταφοράτωνπροϊόντωναποψίλωσηςκαιαποκομιδήςαδρανώνυλικών.Καθώςκαιόλεςτιςνόμιμες κρατήσεις.
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
ΔΑΠΑΝΗ
 
1
Αποψίλωση με αποκομιδή
 Στρέμμα
30
70
3.600,00
2
Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων – μπαζών
Μ3
925
40
37.000,00
 
ΜΕΡΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
40.600,00
 
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
50,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
40.650,00
 
 
Φ.Π.Α 23%
9.350,00
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
50.000,00
 
Γαλάτσι 07/07/2015
 
                            
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                 
   ΕΡΓΑΣΙΑ:        «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    25 / 2015
                  Κ.Α. :         20.6277.0002
 
 
 
 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔA
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
μονάδος
ΔΑΠΑΝΗ
1.
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Στρέμμα
30
 
 
2.
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΠΑΖΑ
Μ3
925
 
 
 
 
 
ΜΕΡΙΚΟΣΥΝΟΛΟ:
 
 
 
 
 
 
 
 
Φ.Π.Α. 23%:
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                 
     ΕΡΓΑΣΙΑ:        «Δαπάνη καθαρισμού 
                        κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    25 / 2015
                  Κ.Α. :         20.6277.0002
 
 
 
 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΑΡΘΡΟ 1°
Εργασίααποψίλωσης με τη χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή για χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η συλλογή σε σωρούς ή σακούλες και απομάκρυνσης από τους χώρους της εργασίας όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή. Ηεργασίατηςαποψίλωσηςθαπρέπειναγίνειέτσιώστετοχόρτοναμηνείναι πάνωαπότρία (3) εκατοστά.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των οχημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, η φορτοεκφόρτωση όλων των προϊόντων κοπής χόρτων και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
Τιμή ανά στρέμμα
Αριθμητικώς : 70,00 €υρώ
Ολογράφως : Εβδομήντα €υρώ
ΑΡΘΡΟ 2°
Εργασίααποκομιδήςαδρανώνυλικών (μπάζακ.λ.π) απόκοινόχρηστουςχώρους καιοδούςτουΔήμου με τη βοήθεια φορτωτή, φορτοεκφόρτωσης σε φορτηγά αυτοκίνητα καιμεταφοράςκαιαπόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόστασηαπό τοχώρο της εργασίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των οχημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, η φορτοεκφόρτωση όλων των αδρανών υλικών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο
Αριθμητικώς : 40,00 €υρώ
Ολογράφως : Εβδομήντα €υρώ
 
Γαλάτσι 07 / 07 / 2015
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr