ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

19-04-2016 Ενημέρωση
Γαλάτσι 18/4/2016          
Αριθ. Πρωτ.: 380                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ KAI ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                        
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ –                 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ                                         
 
 
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
Έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
-Τις διατάξεις του αρθ. 72 του Ν.3852/2010.
-Τις διατάξεις του αρθ. 192 και 194 του Ν.3463/2006.
-Την υπ. αριθμ. 68/2016 (ΑΔΑ: ΩΓΕΔΟΛΥΜ-ΖΝ4) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) διενέργειας της δημοπρασίας και β) εκτίμησης των ακινήτων.
-Την υπ. αριθμ. 69/2016 (ΑΔΑ: 6ΩΒΘΟΛΥΜ-ΔΡ4) απόφαση του Δ.Σ με την όποια εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και περί καθορισμού των όρων της Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των παραρτημάτων του ΝΠΔΔ.
Προκηρύσσει
Δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση παραρτημάτων του ΝΠΔΔ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, αναλυτικά ως εξής:
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα όρια του Δήμου Γαλατσίου.
1) Το προσφερόμενο ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση παραρτημάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Γαλατσίου, πρέπει :
(α) Να είναι ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 650,00 τ.μ. και μέγιστης 680,00 τ.μ. εκτεινόμενη σε ένα επίπεδο (ισόγειο) ή κατανεμημένη σε διαδοχικούς ορόφους.
(β) Να έχει ευχερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση για Α.μ.Α ή να επιδέχεται βελτίωση με την κατασκευή ράμπας αντίστοιχων προδιαγραφών.
(γ) Η είσοδος – έξοδός του να είναι αποκλειστικής χρήσης για την συγκεκριμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που τμήματα της οικοδομής εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις αυτές πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο/έξοδο. Σε περίπτωση που οι χώροι αναπτύσσονται και σε άλλα επίπεδα, η εσωτερική επικοινωνία των επιπέδων πρέπει να είναι αποκλειστικά μεταξύ τους, αποκλειόμενης της κοινής η άλλης χρήσης.
                                                     
2) Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που προβλέπονται για την χρήση για την οποία προορίζεται, όπως :
• πλήρη εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
• πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης
• πλήρη εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων.
• κεντρική θέρμανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή
 χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο (ψύξη-θέρμανση) και να εξασφαλίζεται ο φυσικός
 φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης.
• Σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου, εφόσον είναι εφικτό.
3) Με την συγκατάθεση του εκμισθωτή θα πραγματοποιηθούν η διαμόρφωση και η διαμερισμάτωση των χώρων καθώς και οι Η/Μ υποδομές των χώρων, θα κατασκευαστούν με ευθύνη του ΝΠΔΔ και θα βαρύνουν το ίδιο.
4) Θα πρέπει :
• Να καλύπτονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για τις ζητούμενες χρήσεις.
• Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες, διαφορετικά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσής τους.
• Τα δάπεδα των λουτρών να είναι επενδεδυμένα με πλακάκι.
• Οι χώροι των προθαλάμων – βεστιαρίων είναι ελεύθεροι χώροι.
Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο αναπτύσσεται σε παραπάνω από έναν όροφο, θα πρέπει ο ανελκυστήρας να εξυπηρετεί Α.μ.Α – διαστάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και σε κάθε όροφο να υπάρχει W.C. Α.μ.Α.
5) Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει την χρήση για την οποία προορίζεται ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης δεσμεύεται να πραγματοποιήσει το ΝΠΔΔ με δικές του δαπάνες με την συναίνεσή του ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης του ακινήτου, το ΝΠΔΔ δικαιούται να λύσει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, με την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή πριν από την λήξη της σύμβασης, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.   
6) Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει καθώς και επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
• Θεωρημένο από την Πολεοδομία αντίγραφο οικοδομικής άδειας μετά την αποπεράτωση της κατασκευής. Για ακίνητα που πιθανόν να στερούνται οικοδομικής άδειας η νομιμότητά τους να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής (Πολεοδομία, Δήμος κλπ) ενώ η στατική τους επάρκεια και τα κινητά φορτία για τα οποία αυτά έχουν υπολογισθεί θα πρέπει να πιστοποιούνται με υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών μηχανικών.
• Βεβαίωση καταχώρησης ανελκυστήρα σε ισχύ, εφόσον υπάρχει.
• Περιγραφή, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του προσφερομένου ακινήτου, με συνημμένα θεωρημένα από την Πολεοδομία σχεδιαγράμματα κατόψεων, διάγραμμα κάλυψης.
• Μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
• Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
• Πιστοποιητικό ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
• Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του προσφέροντος ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού. Σε περίπτωση αντίθετης δήλωσης θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ ή ΤΑΣ ή παλαιότερα ΥΑΣ) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών σύμφωνα με σχετική μελέτη.
• Αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας-κανονισμός του κτιρίου, σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία, από την οποία θα προβλέπεται η δυνατότητα της ζητούμενης μίσθωσης-χρήσης (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αυτού).
• Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική διεξάγεται σε δύο στάδια ως εξής:
 
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ
 
1) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, (τα έγγραφα που περιγράφονται στην παρ. 6 των ανωτέρω προδιαγραφών), στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ,  η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες, στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 που έχει ορισθεί σύμφωνα με την 68/2016 απόφαση Δ.Σ. η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών, στην οποία καθορίζει και το τίμημα/τ.μ της εκκίνησης της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο ΝΠΔΔ, το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
1) Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.
2) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του ΝΠΔΔ ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
3) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, της εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, απόφασης κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
4) Διάρκεια Μίσθωσης – Μίσθωμα
α) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
β) Το ΝΠΔΔ σύμφωνα με τα ισχύοντα, μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από την συμβατική λήξη χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης εφόσον:
-Μεταστεγαστεί η στεγαζόμενη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ή καταργηθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία ή δεν επαρκούν πλέον οι χώροι.
(Στην παραπάνω περίπτωση η καταγγελία γίνεται με απόφαση Δ.Σ. και κοινοποιείται στον εκμισθωτή , 6 μήνες πριν την λύση της σύμβασης.
γ) Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει θα παραμείνει σταθερό μέχρι 1-1-2019 άρθρο 102 Ν. 4316/14 το οποίο αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρο 2 του Ν. 4081/12 (Διατάξεις σχετικές με τα μισθώματα που καταβάλλει το Δημόσιο).
δ) Αναπροσαρμογή ενοικίου μπορεί να γίνει μετά την 1-1-2019 και μόνον αν εκδοθεί νέα διάταξη σχετικά με τα μισθώματα του Δημοσίου που να το προβλέπει.
5) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται από το ΝΠΔΔ κάθε τρίμηνο και ειδικότερα στο τέλος του τριμήνου, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
6) Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει για την συμμετοχή του, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 10% του συνόλου του μισθώματος ενός έτους του ορίου πρώτης προσφοράς.
7) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
8) Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.
9) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
11) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του ΝΠΔΔ τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της πρώτης φάσης της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου και στα δημοτικότερα σημεία της έδρας του Δήμου, καθώς και σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα και μία ημερήσια, τα δε έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής ή και επαναληπτικής) βαρύνουν το τελευταίο μειοδότη.
12) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, εάν ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου του ΝΠ αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του ΝΠΔΔ τηλ. 2132055372 – 2132055356 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                                                                                                        Ο  Πρόεδρος   
                         
                                                                                                            ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr