Διακήρυξη δημόσιου προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη με δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των τεσσάρων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου

25-04-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 1177 Ημ/νία Πρωτ.: 23/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

-Τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

-Τις διατάξεις του αρθ.194 του Ν.3463/2006 «Μίσθωση ακινήτων των Δήμων και  των      Κοινοτήτων ».

-Την υπ.αριθμ: 13/2019 απόφαση του Δ.Σ(ΑΔΑ:ΩΣΨΕΟΛΙ5-91Ζ)  με την όποια εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για την  στέγαση

των  τεσσάρων (4) ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Γαλατσίου.

-Την υπ.αριθ. 16/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ω97ΟΛΙ5-0ΤΧ) με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) εκτίμησης των ακινήτων & β) διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων

-Την υπ.αριθμ. 51/2019 – (ΑΔΑ:ΨΤ20ΟΛΙ5-ΞΑΜ) απόφαση του Δ.Σ ,περί καθορισμού των όρων της Δημοπρασίας

 

                                                               Προκηρύσσει

 

 

Δημόσιο  προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη με δημοπρασία  μίσθωση  ακινήτων για την  στέγαση  των  τεσσάρων (4) ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Γαλατσίου, με τους εξής όρους:

 

 

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την οδηγία σχεδιασμού για «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία κριτήριο για το μέγεθος των χώρων του κάθε ΚΑΠΗ είναι ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν συγχρόνως.

Ως εκ τούτου τα ΚΑΠΗ διακρίνονται τρεις κατηγορίες: Α κατηγορία – χώρος για 120 άτομα, Β κατηγορία – χώρος για 75 άτομα και Γ κατηγορία – χώρος για 40 άτομα.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να εξαντληθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης όλων των λειτουργιών των Κ.Α.Π.Η., ισόγεια και αν είναι δυνατόν στο ίδιο επίπεδο. Επίσης πρέπει να είναι ευχερής και ανεμπόδιστη η πρόσβαση, με ράμπες κατάλληλων προδιαγραφών, ή να επιδέχονται βελτίωσης με την κατασκευή νέων ραμπών.

ΑΡΘΡΟ 1

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2
Άτομα 120 Άτομα 75 Άτομα 40
Α. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Να έχει άμεση πρόσβαση σε υπαίθρια βεράντα 100,00 70,00 30,00
Β. ΚΥΛΙΚΕΙΟ- ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Αίθουσα με σταθερό εξοπλισμό : νεροχύτη με 2 γούρνες, πλυντήριο πιάτων, ηλ. κουζίνα, απορροφητήρας, φούρνος, ερμάρια πάνω-κάτω με πάγκο εργασίας 15,00 15,00 15,00
Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
κλειστό για συνεδρίες με υποδοχή κοινού

 

32,00

(Δύο γραφεία)

16,00 16,00
Δ. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ιατρείο : γραφείο, εξεταστικό κρεββάτι, νιπτήρας, ζυγαριά, τροχήλατο εργαλείων, ερμάριο

 

20,00 20,00 20,00
Γραφείο Επισκέπτριας Υγείας-Νοσηλεύτριας : γραφείο, 2-3 καθίσματα, ερμάριο φαρμάκων, ερμάριο υλικού, νιπτήρα 32,00

(Δύο γραφεία)

16,00 16,00
Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Γραφείο : 1-2 γραφεία 15,00 115,00 115,00
Χώρος φυσικοθεραπείας 20,00
Χώρος γυμναστικής , για ποδήλατο, έλξεις κ.λ.π 80,00
Χώρος για παραφινόλουτρα, δινόλουτρα άνω-κάτω άκρων 20,00
Λουτρό πλήρες 15,00
Αποδυτήρια ανδρών-γυναικών: 32,00

δύο χώροι των 10,00τ.μ. που εξοπλίζονται με ερμάρια, πάγκο, κρεμάστρες και δύο προθάλαμοι των 6,00τ.μ. που εξοπλίζονται με δύο νιπτήρες ο καθένας

ΣΤ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ενιαίος χώρος με ένα κρεββάτι-εξεταστήριο και ένα τραπέζι για ομαδική εργοθεραπεία 10-15 ατόμων 70,00 45,00 30,00
Ζ. ΕΙΣΟΔΟΣ

Να προβλεφθεί ισόπεδη πρόσβαση από την στάθμη του πεζοδρομίου ή με κεκλιμένο επίπεδο για να εξυπηρετούνται και μέλη με καρότσια ή δυσκολία στο βάδισμα.

25,00 15,00 15,00
Η. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

68,00 60,00 60,00
Θ. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
WC ανδρών 5,60 5,60 5,60
WC γυναικών
WC ΑΜεΑ 4,60 4,60 4,60
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

(με προσαύξηση 10% για τους διαδρόμους κυκλοφορίας)  :

554,2Χ10%≈610,00 382,2Χ10%≈421,00 327,2Χ10%≈360,00

 

 Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες που προβλέπονται για την χρήση για τις οποία προορίζεται, όπως :

 Η διαμόρφωση και διαμερισμάτωση των χώρων, καθώς οι Η/Μ υποδομές των χώρων, θα κατασκευαστούν με ευθύνη των εκμισθωτών και θα βαρύνουν τους ίδιους, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που έχει εγκριθεί και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την παράδοση των ακινήτων έτοιμων για λειτουργία. Η είσοδος –έξοδος των ακινήτων να είναι αποκλειστικής χρήσης για την συγκεκριμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που τμήματα της οικοδομής εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, αυτές πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο/έξοδο.

Θα πρέπει :

Να προβλέπεται ο κατάλληλος σκιασμός με δομικά ή φυσικά στοιχεία.

Να υπάρχουν αρκετοί φεγγίτες για αερισμό.

Οι ποδιές των παραθύρων στους χώρους του ισόγειου εντευκτηρίου να είναι σε ύψος 0,70μ, για να βλέπει κανείς έξω καθιστός.

 

Τα ακίνητα πρέπει είτε να έχουν την χρήση για την οποία προορίζονται ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν οι ιδιοκτήτες με δικές τους δαπάνες.

 

ΑΡΘΡΟ 2- Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός φανερός και προφορικός, θα γίνει δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 άρθρο 5 παρ. 4 σε δύο φάσεις. Η έννοια του φανερού διαγωνισμού είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα διαγωνίζονται προφορικά μειοδοτώντας ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81. και του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων». Η προσφορά καθενός θα γράφεται στα πρακτικά με τη σειρά προτεραιότητας του. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη. Η υποχρέωση μεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους  επόμενους και, τελικά, επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο στάδια, ως εξής:

       1)Εκδήλωση ενδιαφέροντος (Α΄ στάδιο)

Μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως της παρούσας  διακήρυξης, σύμφωνα με το νόμο , οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν  στο  πρωτόκολλο του  Ν.Π. προσφορές ενδιαφέροντος, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π.  Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.

Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει προμελέτη (Σχέδια και Τεχνική Περιγραφή) ενδεικτικής διαμόρφωσης του ακινήτου, υπογεγραμμένα από αρμόδιο μηχανικό, όπου θα περιλαμβάνονται η διάταξη των χώρων, οι διαστάσεις τους και τα καθαρά εμβαδά τους (σύμφωνα με τον Πίνακα Ι), καθώς και επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

 

Στην  συνέχεια, η αρμόδια διοικητική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων προς μίσθωση του αρ.7 του Π.Δ.270/81,που   έχει ορισθεί σύμφωνα με την 16/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ω97ΟΛΙ5-0ΤΧ) του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», και η οποία  με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών στην οποία καθορίζει και το τίμημα/τ.μ  της εκκίνησης της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας ,για κάθε ζητούμενο ακίνητο.

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

 

                            2)Διενέργεια δημοπρασίας (Β΄  στάδιο)

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ανοιχτής μειοδοτικής   δημοπρασίας ενώπιον της επιτροπής του αρ.1 του Π.Δ.270/81,καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη .Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείου ποσού, ίσου με το 10% του συνόλου του μισθώματος ενός έτους,  επί του προσφερόμενου μισθώματος.

Η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής μετά τη δημοπρασία θα επιστραφεί σε όλους όσοι έλαβαν μέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι μειοδότες.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο   Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση,  της εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής ,  Απόφασης κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου ,  να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του , ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης .

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο    Διάρκεια Μίσθωσης . Μίσθωμα

α)Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε  δώδεκα(12)  έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 21 του ν.3130/2003.

β)Το Ν.Π., σύμφωνα με τα ισχύοντα , μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν

από την συμβατική λήξη χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης εφόσον:

-Μεταστεγαστεί η στεγασμένη  υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου, η  του  Δήμου Γαλατσίου.

-Παραχωρηθεί στην στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.

-Καταργηθεί η στεγασμένη ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.

-Μεταβληθούν οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. διάρκεια της μίσθωσης, κατά  τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες .

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται με απόφαση του  Δ.Σ. και

κοινοποιείται στον εκμισθωτή, έξι(6) μήνες πριν την λύση της σύμβασης.

γ) Η υποχρέωση του Ν.Π για την καταβολή μισθώματος, αρχίζει από την παραλαβή του ακινήτου και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες από το άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης ,υποχρεώσεις του αναδόχου.

Το μίσθωμα θα κατατίθεται από  το Ν.Π. ,ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο    Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Για ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού  των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», καθώς και οι διατάξεις του ν. 3463/2006.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο   Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Ν.Π. τουλάχιστον  είκοσι(20)  ημέρες πριν από τη διενέργεια της πρώτης φάσης της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr.

Περίληψη της να δημοσιευθεί  στις εφημερίδες α) «Παλμός » και β) «Γενική Δημοπρασιών», τα δε έξοδα των δημοσιεύσεων της διακήρυξης (αρχικής  ή και επαναληπτικής) , βαρύνουν τους μειοδότες.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι είκοσι τρείς ( 23) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης  στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr, ήτοι από 25/04/2019  έως και τις 17/05/2019 ήμερα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο      Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όταν:

α)  δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

β) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

γ) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, εάν ο τελευταίος μειοδότης  αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»   τηλ, 2132055386  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.

Ιωάννης Οικονόμου

 

διακηρυξη ΚΑΠΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr