Διακήρυξη δημόσιου προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των Β’, Γ’,Δ’,Ε΄& ΣΤ’ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου

25-04-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 1176 Ημ/νία Πρωτ.: 23/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

-Τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

-Τις διατάξεις του αρθ.194 του Ν.3463/2006 «Μίσθωση ακινήτων των Δήμων και  των      Κοινοτήτων ».

– Τις διατάξεις Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».

-Την υπ.αριθμ: 12/2019 απόφαση του Δ.Σ(ΑΔΑ:6ΤΔ5ΟΛΙ5-85Ψ) με την όποια εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για την  στέγαση   των Β’,Γ’,Δ’ Ε΄ & ΣΤ’ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

-Την υπ.αριθ. 16/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ω97ΟΛΙ5-0ΤΧ) με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) εκτίμησης των ακινήτων & β) διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων

-Την υπ.αριθμ. 50/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΖΗΟΛΙ5-ΦΑ1) απόφαση του Δ.Σ ,περί καθορισμού των όρων της Δημοπρασίας

Προκηρύσσει

Δημόσιο  προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη με δημοπρασία  μίσθωση  ακινήτων για την  στέγαση  των Β’, Γ’,Δ’,Ε΄& ΣΤ’ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου, με τους εξής όρους:

Τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα ακίνητα για την στέγαση Παιδικών Σταθμών δυναμικότητας α) 50 νηπίων και β) 70 νηπίων.

Στην Γενική περιγραφή προτείνεται ο καθορισμός των περιοχών όπου θα βρίσκονται τα ακίνητα, σύμφωνα με την μορφή του Πίνακα 1. Οι περιοχές που περιγράφονται, με άξονα διαχωρισμού τις Λ.Βεΐκου -Αγ. Γλυκερίας είναι ενδεικτικές,  ως προς τον διαχωρισμό των περιοχών, τον επιμερισμό των ακινήτων στις περιοχές αυτές και το ελάχιστο εμβαδόν σύμφωνα με τις προδιάγραφες που ακολουθούν, σύμφωνα με την δυναμικότητα κάθε Σταθμού. Ακολουθούν οι Πίνακες 2 & 3 των χώρων, με τις ελάχιστες διαστάσεις και εμβαδά, τα οποία θα υπάρχουν ή θα είναι δυνατόν να διαμορφωθούν στα ακίνητα, για την στέγαση Παιδικών Σταθμών δυναμικότητας α) 50 νηπίων και β) 70 νηπίων. Στην συνέχεια απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνονται σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην πρώτη φάση και τα οποία αφορούν την καταλληλότητα του ακινήτου για την χρήση Παιδικού Σταθμού. Τέλος, αναφέρονται  οι υποχρεώσεις του μειοδότη με δική του ευθύνη και δαπάνες, και αφορούν στην διαδικασία των εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, εργασιών, έκδοσης πιστοποιητικών και όλων  των απαραίτητων ενεργειών και εργασιών για την παράδοση του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Γενική Περιγραφή:

 

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει:

1.Να βρίσκονται εντός των όριων του Δήμου Γαλατσίου, ως ακολούθως:

 

Πίνακας 1 (ενδεικτικά)

 

Περιοχή

τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

Αριθμός ακίνη­των  

Συνολικό  εμβαδόν

ακίνη­του

( σε m2 )*

 

Ελάχιστο εμβαδόν

( σε m2)

Περιβάλλοντα χώρου (υπαίθριοι & ημιυπαίθριοι χώροι)

(Αποκλειστική χρήση)

  Για Π. Σταθμούς δυναμικότητας  50 νηπίων

248,00 μ2*

Για Π. Σταθμούς δυναμικότητας  50 νηπίων

225,00 μ2

Για Π. Σταθμούς δυναμικότητας  70 νηπίων

325,00 μ2*

Για Π. Σταθμούς δυναμικότητας  70 νηπίων

315,00 μ2

Περιοχή Α :

Λ. Βεΐκου, Αγ. Γλυκερίας, Κοκκερέλ, Ελικώνος, Σπον, επεκταση εως Καστελίου  , Καστελίου, Ψυχαρη, Αετοράχης, Τανταλίδου, Ωρωπού, Αγ. Ειρήνης,

Περιοχή Β:

Αγ. Γλυκερίας, Λ. Βέικου, Δρυόπιδος, Ακτημόνων, Ήρας, Πόρου, Φιγαλίας, Μέσης, επέκταση μέχρι Χαλκιδικής, Χαλκιδικής, Έβρου, Λ. Πρωτοπαπαδακη, Πέλλας, Αετοφωλιάς, Ελληνικών, Κίρκης, Στησιλάου, Βαρδουσίων, Ορίων, Ειρηναίων, Κρουσίου, Στρεψιάδου, Κουρτίου, Γανυμίδους, Κοκκερέλ

* Ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού έως και 20% γίνονται αποδεκτά.

 

2.Ο χώρος πρέπει να είναι Κύριας χρήσης βάσει οικοδομικής άδειας (αποκλειόμενων των βοηθητικών χρήσεων- αποθήκες κλπ). Τα ακίνητα πρέπει είτε να έχουν χρήση παιδικού σταθμού ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτιρίου, τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, το καταστατικό της πολυκατοικίας ή οποία άλλη διάταξη.

3.Να απέχουν τουλάχιστον 300 μέτρα από θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις .

4.Να εξυπηρετούνται και να είναι συνδεδεμένα στα δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας- ΟΚΩ  (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λ.π.)

5.Ο Παιδικός Σταθμός προτιμάται να αναπτύσσεται σε ένα ισόγειο επίπεδο και να παρέχει πρόσβαση σε  ΑΜΕΑ. Μπορεί να αναπτυχτεί  και σε δεύτερο επίπεδο, χωρίς να διασπώνται οι λειτουργικές ενότητες.

6.Η πρόσβαση από την στάθμη του πεζοδρομίου μέχρι και την αίθουσα αναμονής, πρέπει να είναι ευχερής και ανεμπόδιστη, με ράμπες καταλλήλων προδιαγραφών ή να επιδέχεται βελτίωσης με την κατασκευή νέων ραμπών.

7.Η είσοδος- έξοδος του Σταθμού να είναι αποκλειστικής χρήσης για την συγκεκριμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που τμήματα της οικοδομής εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, αυτές πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο- έξοδο. Σε περίπτωση που οι χώροι αναπτύσσονται και σε δεύτερο επίπεδο, η εσωτερική επικοινωνία των δυο επιπέδων πρέπει να είναι αποκλειστικά μεταξύ τους, αποκλειόμενης της κοινής, ή άλλης χρήσης.

8.Οι χώροι παραμονής των νήπιων  πρέπει να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό.

9.Απαιτείται το ακίνητο να έχει υπαίθριο χώρο, κατάλληλο για την αποκλειστική χρήση του Σταθμού. Τμήμα του υπαίθριου χώρου πρέπει να σκιάζεται τους ζεστούς μήνες και μπορεί να είναι και ημιυπαίθριο. Ο υπαίθριος ή ημιυπαίθριος χώρος πρέπει να προστατεύεται από δυνατούς άνεμους ή δημιουργία ρευμάτων αέρα. Το ελάχιστο εμβαδόν των ανωτέρω χώρων για τα ακίνητα χωρητικότητας α) 50 νηπίων πρέπει να είναι 225,00 μ2 και άνω και β) 70 νηπίων, πρέπει να είναι 315 μ2 και άνω (αναλογία 4,5μ2/παιδί).

10.Να διαθέτει κεντρική θέρμανση επαρκή και αυτόνομη για τις ώρες και τον τρόπο λειτουργίας του Σταθμού, διαφορετικά να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα αυτόνομης νέας εγκατάστασης, με φορητές κλιματιστικές μονάδες, ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο.

11.Τα συνολικά (μικτά) τετραγωνικά του ακίνητου για Παιδικό Σταθμό, α) 50 νηπίων είναι  τουλάχιστον 248,00 μ2 και β) 70 νηπίων είναι  τουλάχιστον 325,00 μ2. Ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού έως και 20% γίνονται αποδεκτά, εφόσον αυτό συμβάλει στην βελτίωση  των χώρων και της λειτουργικότητας. Κάθε ακίνητο έχει ιδιαιτερότητα και θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση, βάσει Προμελέτης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει  τουλάχιστον την διάταξη των χώρων, τις διαστάσεις τους και τα καθαρά εμβαδά τους, συμφώνα με τους Πίνακες 2& 3 του ακολουθούν.

Πίνακας 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  50 ΝΗΠΙΩΝ

 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΑΧΙ-ΣΤΕΣ

ΔΙΑΣΤΑ-ΣΕΙΣ

(Μ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΚΑΘΑΡΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ

(Μ2)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΠΟΔΟΧΗ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΝΑΜΟΝΗ 2,40 12,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2,40 7,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2,40 9,00
ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,20 7,00
WC/DS ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6,00 Περιλαμβάνει 1WC με νιπτήρα και μια ντουζιέρα
ΜΟΝΩΣΗ 1,80 6,00 Χώρος  με άνετη επίβλεψη από το προσωπικό. Εσωτερική οπτική επικοινωνία.
Β. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΝΗΠΙΩΝ

( ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ)

3,60 συνολικά

100,00

Κατάλληλος φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Ελάχιστο εμβαδόν αιθ. ή όμορων χωρών 25 μ2

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 3,00 17,00 Ελάχιστο εμβαδόν αιθ. 9 μ2

Τουλάχιστον 10 θέσεις ύπνου

Χ 1,7 μ2/ νήπιο

ΧΩΡΟΣ WC/ΛΟΥΤΡΟ 12,00 5 λεκάνες νηπίων

9 νιπτήρες νηπίων

2 ντουζιέρες

Κοντά στις αίθουσες που εξυπηρετεί

Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ 2,20 Ελάχιστο

12,00

 Ντουλάπια δαπέδου και τοίχου, για πλήρη λειτουργία κουζίνας, πάγκος κουζίνας με διπλές λεκάνες πλύσης. Κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, χώρος για συγκέντρωση απορριμμάτων και δυνατότητα άμεσης αποκομιδής τους
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3,00 Χώρος αεριζόμενος, χωρίς υγρασία.

Μπορεί να είναι μαζί με την κουζίνα, με την ανάλογη αύξηση των μ2

ΠΛΗΝΤΗΡΙΟ (ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ) 2,20 7,00 Περιλαμβάνει νεροχύτη
ΑΚΑΘΑΡΤΑ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3,00 Μπορεί να είναι μαζί με το πλυντήριο (σιδερωτήριο), με την ανάλογη αύξηση των μ2
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 5,00
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ + ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ+ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ  ΚΛΠ (ΠΕΡΙΠΟΥ 20%) Προστίθενται περίπου 20%
                                     ΣΥΝΟΛΙΚΑ :    

ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 248,00 μ2*

* Ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού έως και 20% γίνονται αποδεκτά, εφόσον αυτό συμβάλει στην βελτίωση  της διαρρύθμισης των χώρων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

(ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ & ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ) ΧΩΡΟΙ)

Ελάχιστο 225,00 μ2 Αποκλειστική χρήση για τον Σταθμό. Yπαίθριος, ή και εν μέρει ημιυπαίθριος

 

Πίνακας 3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  70 ΝΗΠΙΩΝ

 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΑΧΙ-ΣΤΕΣ

ΔΙΑΣΤΑ-ΣΕΙΣ

(Μ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΚΑΘΑΡΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ

(Μ2)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΠΟΔΟΧΗ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΝΑΜΟΝΗ 2,40 12,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2,40 7,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2,40 9,00
ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,20 7,00
WC/DS ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6,00 Περιλαμβάνει 1WC με νιπτήρα και μια ντουζιέρα
WC ΚΟΙΝΟΥ 1,65 3,70 Περιλαμβάνει 1WC με νιπτήρα -προδιαγραφές εξυπηρέτησης και ΑΜΕΑ
ΜΟΝΩΣΗ 1,80 6,00 Χώρος  με άνετη επίβλεψη από το προσωπικό. Εσωτερική οπτική επικοινωνία επικοινωνία.
Β. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΝΗΠΙΩΝ

( ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ)

3,60 συνολικά

140,00

Κατάλληλος φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Ελάχιστο εμβαδόν αιθ. ή όμορων χωρών 25 μ2

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 3,00 24,00 Τουλάχιστον 14 θέσεις ύπνου

Χ 1,7 μ2/ νήπιο

Ελάχιστο εμβαδόν αιθ. 9 μ2

ΧΩΡΟΣ WC/ΛΟΥΤΡΟ 12,00Χ

2 αίθουσες=

24,00

7 λεκάνες νηπίων

12 νιπτήρες νηπίων

3 ντουζιέρες

Κοντά στις αίθουσες που εξυπηρετεί

Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ 2,20 Ελάχιστο 12,00  Ντουλάπια δαπέδου και τοίχου, για πλήρη λειτουργία κουζίνας, πάγκος κουζίνας με διπλές λεκάνες πλύσης. Κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, χώρος για συγκέντρωση απορριμμάτων και δυνατότητα άμεσης αποκομιδής τους
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3,00 Χώρος αεριζόμενος, χωρίς υγρασία.

Μπορεί να είναι μαζί με την κουζίνα, με την ανάλογη αύξηση των μ2

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ) 2,20 7,00 Περιλαμβάνει νεροχύτη
ΑΚΑΘΑΡΤΑ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3,00 Μπορεί να είναι μαζί με το πλυντήριο (σιδερωτήριο), με την ανάλογη αύξηση των μ2
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 5,00
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ + ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ+ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ  ΚΛΠ (ΠΕΡΙΠΟΥ 20%) Προστίθενται περίπου 20%
                                     ΣΥΝΟΛΙΚΑ :   ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 325,00 μ2*

* Ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού έως και 20% γίνονται αποδεκτά,  εφόσον αυτό συμβάλει στην βελτίωση  της διαρρύθμισης των χώρων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

(ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ & ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ) ΧΩΡΟΙ)

Ελάχιστο 315,00 μ2 Αποκλειστική χρήση για τον Σταθμό. Yπαίθριος, ή και εν μέρει ημιυπαίθριος

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός φανερός και προφορικός, θα γίνει δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 άρθρο 5 παρ. 4 σε δύο φάσεις. Η έννοια του φανερού διαγωνισμού είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα διαγωνίζονται προφορικά μειοδοτώντας ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81. και του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων». Η προσφορά καθενός θα γράφεται στα πρακτικά με τη σειρά προτεραιότητας του. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη. Η υποχρέωση μεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους  επόμενους και, τελικά, επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

 

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο στάδια, ως εξής:

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (Α΄ στάδιο)

Μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως της παρούσας  διακήρυξης, σύμφωνα με το νόμο , οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν  στο  πρωτόκολλο του  Ν.Π. προσφορές ενδιαφέροντος, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π.  Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.

           

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

Επιτρέπεται και είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε Παιδικό Σταθμό, από άποψη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τα στοιχεία του κτιρίου, τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, τους περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, το καταστατικό της πολυκατοικίας ή οποία άλλη διάταξη.

                  

                                       Διενέργεια δημοπρασίας.(Β΄ στάδιο)

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ανοιχτής μειοδοτικής   δημοπρασίας ενώπιον της επιτροπής του αρ.1 του Π.Δ.270/81,καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη .Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείου ποσού, ίσου με το 10% του συνόλου του μισθώματος ενός έτους,  επί του προσφερόμενου μισθώματος.

Η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής μετά τη δημοπρασία θα επιστραφεί σε όλους όσοι έλαβαν μέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι μειοδότες.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο  Υποχρεώσεις του μειοδότη με δική του ευθύνη και δαπάνες.

1.Να υποβάλει προς προέγκριση από πλευράς λειτουργικότητας (αρθ. 2 παρ. 3 του Π.Δ. 99/2017, ΦΕΚ 141, τ. Α΄, 28/09/2017) Μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο ιδιώτη Μηχανικό, διαμόρφωσης του ακινήτου (εσωτερικών – εξωτερικών χώρων) σε Παιδικό Σταθμό. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει σχεδία κατόψεων και διαμορφώσεων, Τεχνική Περιγραφή των χώρων, των εργασιών που θα γίνουν, των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται για την υποβολή στην  αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου για την έκδοση απαραίτητης άδειας. Επίσης Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄, 28/09/2017).

2.Να προβεί στην έκδοση Άδειας για την Αλλαγή χρήσης σε Παιδικό Σταθμό και κάθε άλλης αδειοδοτησης από την Υπηρεσία Δόμησης για την διαμόρφωση των χώρων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, βάσει της προεγκεκριμένης από πλευράς λειτουργικότητας μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, συμφώνα με τις πολεοδομικές και άλλες διατάξεις.

3.Να προσκομίσει αντίγραφα των νομιμοποιητικών στοιχείων του χώρου (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, περαιωμένη δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.), σύμφωνα με τις περιπτώσεις:

α) Όταν υπάρχει οικοδομική άδεια: θεωρημένα αντίγραφα τοπογραφικού, κάτοψης ορόφου που θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη χρήση, εγκεκριμένο τεύχος στατικών και βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό που να πιστοποιεί τη συγκεκριμένη χρήση.

β) Σε περίπτωση έγκρισης εργασιών επισκευών ή διαρρυθμίσεων, εγκεκριμένο τοπογραφικό από υφιστάμενο φάκελο οικοδομικής άδειας, κάτοψη ορόφου όπου εμφανίζονται οι επισκευές ή/και διαρρυθμίσεις, τεύχος στατικών υπολογισμών από υφιστάμενο φάκελο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό που να πιστοποιεί τη συγκεκριμένη χρήση.

γ) Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, τοπογραφικό, κάτοψη ορόφου και βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό που να πιστοποιεί τη συγκεκριμένη χρήση. Τα σχεδιαγράμματα συνοδεύονται απαραίτητα από υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που κάνει την υπαγωγή και αναφέρει ότι είναι ταυτόσημα με αυτά που συνοδεύουν τη δήλωση υπαγωγής.

 1. Να προσκομίσει Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
  • την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου,
  • την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,
  • τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
  • πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,
  • τον συνολικό αριθμό των νηπίων που μπορούν να εξυπηρετηθούν στον Σταθμό, καθώς και τον επιμερισμό αυτών στις αίθουσες που προβλέπονται, βάσει των προδιαγραφών.

5.Να προβεί στην διαμόρφωση των χώρων και όλες τις απαραίτητες  εργασίες συμφώνα με τα προεγκεκριμένα σχεδία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου και την  άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης, για την παράδοση του ακινήτου.

6.Μετά την περαίωση των εργασιών, να προβεί στην έκδοση βεβαίωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον Παιδικό Σταθμό.

7.Η διαμόρφωση των χώρων, οι εργασίες τελειωμάτων καθώς οι Η/Μ υποδομές των χώρων, θα κατασκευαστούν με ευθύνη των εκμισθωτών και θα βαρύνουν τους ίδιους. Αναλυτικά οι εργασίες και διαμορφώσεις περιλαμβάνουν:

α) Διάταξη χώρων σταθμού

Οι εσωτερικοί χώροι θα είναι διαμορφωμένοι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, με χωρίσματα, εσωτερικά κουφώματα, πόρτες και υαλοστάσια.

Όλοι οι χώροι του σταθμού θα αναπτύσσονται σε ένα επίπεδο, κατά προτίμηση ισόγειο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν και ο σταθμός πρέπει να αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, θα πρέπει να μη διασπώνται οι λειτουργικές ενότητες. Ο χώρος σερβιρίσματος φαγητού θα πρέπει να είναι συνεπίπεδος με την κουζίνα ή και σε άλλη στάθμη, αν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης και χρήσης μικρού ανελκυστήρα.

Η κουζίνα θα διαθέτει ντουλάπια δαπέδου και τοίχου, με κατάλληλο πάγκο που θα διαθέτει διπλό νεροχύτη, αναμεικτική μπαταρία, κατάλληλες υποδοχές για την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συσκευών, και παροχές για την σύνδεση τους (ηλεκτρικές, ύδρευσης, αποχέτευσης). Θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, χώρο για συγκέντρωση απορριμμάτων και δυνατότητα άμεσης αποκομιδής τους.

Οι χώροι παραμονής Νηπίων πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση με τον χώρο αυλισμού τους.

β) Διατάξεις ασφαλείας

Η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών στους χώρους του σταθμού, θα εξασφαλίζεται με ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτομέρειες.

Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες στους χώρους του σταθμού που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, θα έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, επίστρωση με υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεμένες γωνίες.

Κανένα κιγκλίδωμα ή άλλο προστατευτικό χώρισμα δεν θα έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων θα είναι 1.50 μ. τουλάχιστον.

Θα αποφεύγονται οι μεγάλες τζαμαρίες και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν θα προστατεύονται κατάλληλα με μπάρες ή κιγκλιδώματα μέχρι τουλάχιστον 1,50 μ. ύψος, με κενά μικρότερα των 12 εκ., ώστε να εμποδίζεται η προσέγγιση των παιδιών. Τα τζάμια θα είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη και θα φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήμανση.

Τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαμορφωθούν χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1.50 μ. Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό, θα κατασκευάζονται προστατευτικές διατάξεις-κατασκευές (μπάρες-κιγκλιδώματα κ.λπ.), οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκ..

Τα χωρίσματα μεταξύ των WC των νηπίων δεν είναι απαραίτητα. Στην περίπτωση που κατασκευαστούν, δε θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο του 1.30 μ. Τα W.C./ λουτρά των νηπίων θα διαμορφωθούν με παιδικά είδη υγιεινής και αναμεικτικες μπαταρίες νιπτήρων – λουτρού. Το W.C. του προσωπικού θα περιλαμβάνει νιπτήρα και λεκάνη, καθώς και χώρο λουτρού, αναμεικτικες μπαταρίες νιπτήρων – λουτρού. Το W.C. του κοινού θα περιλαμβάνει νιπτήρα και λεκάνη, αναμεικτικη μπαταρία νιπτήρα και θα έχει κατάλληλη διάταξη εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

 

γ) Τελειώματα χώρων

Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι επιστρωμένα με υλικά αντιολισθηρά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που να μπορούν εύκολα να καθαρίζονται (αν είναι δυνατό χωρίς αρμούς) και να είναι ηχοαπορροφητικά.

Οι τοίχοι των πιο πάνω χώρων θα βάφονται ή επενδύονται με υλικά που να έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, να καθαρίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και ακαθάρτων θα επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος 1.60 μ. τουλάχιστον, με πλακίδια πορσελάνης. Το ίδιο θα ισχύει και για τους τοίχους της κουζίνας και του πλυντηρίου.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και τα τελειώματα θα είναι μη τοξικά.

δ) Θέρμανση

Ο Παιδικός Σταθμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης σε λειτουργία, που να εξασφαλίζει τουλάχιστον  εσωτερική θερμοκρασία 18 C όταν η εξωτερική είναι 0 C. Επίσης, θα υπάρχουν συστήματα ψύξης για λειτουργία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Παιδικός Σταθμός μπορεί να είναι πλήρως κλιματιζόμενος (ψύξη-θέρμανση).

ε) Φωτισμός – αερισμός

Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό, (δεν επιτρέπεται ο φωτισμός και  αερισμός διαμέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού μέσου).

στ) Περιβάλλων χώρος – υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι

Ο περιβάλλοντας χώρος θα περιφραχθεί με κατάλληλα κάγκελα ή στηθαία, που θα καθορίζουν την αποκλειστική χρήση για τον Σταθμό. Τμήμα του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να σκιάζεται τους ζεστούς μήνες, καθώς μπορεί να είναι και ημιυπαίθριο. Ο υπαίθριος ή ημιυπαίθριος χώρος πρέπει να προστατεύεται από δυνατούς ανέμους ή δημιουργία ρευμάτων αέρα (π.χ. σε πυλωτή). Στη διαμόρφωση του υπαίθριου/ημιυπαίθριου χώρου θα αποφεύγονται τα σκαλιά και θα χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν ράμπες. Αν υπάρχουν σκαλιά ή μεγάλες ανισοσταθμίες θα ληφθούν τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

ζ) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Πλήρης εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που θα καλύπτει τις απαιτήσεις λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (με έμφαση στην ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, στην επάρκεια ηλεκτρικών φορτίων, θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λ.π.).

Πλήρης εγκατάσταση παροχής κρύου και ζεστού νερού χρήσης, όπου απαιτείται, σε λειτουργία καθώς και κατάλληλες παροχές νερού για τις λοιπές εγκαταστάσεις.

Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, σε λειτουργία.

Πλήρης εγκατάσταση ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, σε λειτουργία, συνοδευόμενο από την βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον Παιδικό Σταθμό.

Υπεύθυνη δήλωση (Πιστοποιητικό) αδειούχου εγκαταστάτη, μετά την περαίωση των εργασιών, για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου από την ΔΕΗ.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο   Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση,  της εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής ,  Απόφασης κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου ,  να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του , ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης .

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο    Διάρκεια Μίσθωσης . Μίσθωμα

α)Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε  δώδεκα(12)  έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 21 του ν.3130/2003.

β)Το Ν.Π., σύμφωνα με τα ισχύοντα , μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν

από την συμβατική λήξη χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης εφόσον:

-Μεταστεγαστεί η στεγασμένη  υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου, η  του  Δήμου Γαλατσίου.

-Παραχωρηθεί στην στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.

-Καταργηθεί η στεγασμένη ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.

-Μεταβληθούν οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. διάρκεια της μίσθωσης, κατά  τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες .

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται με απόφαση του  Δ.Σ. και

κοινοποιείται στον εκμισθωτή, έξι(6) μήνες πριν την λύση της σύμβασης.

γ) Η υποχρέωση του Ν.Π για την καταβολή μισθώματος, αρχίζει από την παραλαβή του ακινήτου και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες από το άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης ,υποχρεώσεις του αναδόχου.

Το μίσθωμα θα κατατίθεται από  το Ν.Π. ,ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο    Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

Για ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού  των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», καθώς και οι διατάξεις του ν. 3463/2006.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο   Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Ν.Π. τουλάχιστον  είκοσι(20)  ημέρες πριν από τη διενέργεια της πρώτης φάσης της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr.

Περίληψη της να δημοσιευθεί  στις εφημερίδες α) «Παλμός » και β) «Γενική Δημοπρασιών», τα δε έξοδα των δημοσιεύσεων της διακήρυξης (αρχικής  ή και επαναληπτικής) , βαρύνουν τους μειοδότες.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι είκοσι τρείς ( 23) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης  στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr, ήτοι από 25/04/2019  έως και τις 17/05/2019 ήμερα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο      Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όταν:

α)  δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

β) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

γ) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, εάν ο τελευταίος μειοδότης  αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»   τηλ, 2132055386  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.

Ιωάννης Οικονόμου

 

 

 

 

          

Διακήρυξη Παιδικοι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr