Διακήρυξη εκμίσθωσης Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου -Τροποποίηση όρων

13-03-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 624 Ημ/νία Πρωτ.: 13/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν. 3463/2006 (Νέου Δημοτικού Κώδικα) άρθρα 192, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και 201 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας για την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και την 37/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. διακηρύσσει ότι: προτίθεται να εκμισθώσει για το χρονικό διάστημα από 1/5/2019 μέχρι 30/9/2023 το Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο CINE ΓΑΛΑΤΣΙ που βρίσκεται εντός του Άλσους Βεϊκου όπως είναι σήμερα διαμορφωμένος από απόψεως εκτάσεως χώρου και εγκαταστάσεων. Στον διαμορφωμένο και περιφραγμένο υπαίθριο χώρο συνολικού εμβαδού 700 μ2 που προορίζεται για το σκοπό λειτουργίας του Θερινού Κινηματογράφου περιλαμβάνονται τα υπάρχοντα εντός αυτού κτίσματα: θάλαμος προβολής, θεατρική σκηνή, αποχωρητήρια, ταμείο, κυλικείο, καθώς και πλήρης ηλεκτρολογική, υδραυλική και τηλεφωνική εγκατάσταση.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται μηχανήματα σκεύη και έπιπλα όπως:

 1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ KLIMATAIR PLUS 18 (τεμ. 1)
 2. ΤΡΑΠΕΖΙΑ (τεμ. 36)

ΑΡΘΡΟ 1ο

            Η δημοπρασία θα γίνει την 8η του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, Γαλάτσι) ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (στο εξής εκμισθωτής), με φανερές και προφορικές πλειοδοτικές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά.

 ΑΡΘΡΟ 2ο

                Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από 1/5/2019 έως 30/9/2023 οπότε ο μισθωτής υποχρεούται αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση να παραδώσει το μίσθιο και όλα τα προαναφερόμενα αριθμημένα κινητά πράγματα.

 ΑΡΘΡΟ 3ο

Ο παραπάνω μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως θερινός κινηματογράφος Α΄ προβολής και ο μισθωτής θα έχει την εκμετάλλευση αυτού από τα πωλούμενα εισιτήρια, τις κάθε είδους διαφημίσεις που προβάλλονται και αναρτώνται και την εκμετάλλευση του κυλικείου. Η λειτουργία του κυλικείου θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κυλικείων. Η μεταβολή της χρήσης του μισθίου για άλλο σκοπό εκτός του κινηματογράφου απαγορεύεται.

Επιτρέπεται όμως στο μισθωτή να καλεί εκτάκτως θεατρικούς θιάσους ή μεμονωμένους καλλιτέχνες για έκτακτες ή τιμητικές θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις μετά των σχετικών δεξιώσεων, μετά όμως από έγγραφη έγκριση του Προέδρου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).

 ΑΡΘΡΟ 4ο

Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αυτής και ότι τους αποδέχεται.

Β. Έγγραφο που να αποδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται στη διακήρυξη όπως προβλέπεται αναλυτικά στο άρθρο 21.

Γ. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Γαλατσίου καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα.

Δ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατης όχι πέραν του διμήνου έκδοσης.

Ε. Πιστοποιητικό ότι δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση και δεν τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση, πρόσφατης όχι πέρα του διμήνου έκδοσης.

ΣΤ. Σε περίπτωση που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εταιρίες όλα τα προηγούμενα και για τους εκπροσώπους τους:

– Εταιρικό, εάν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο.

– Καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με το σχετικό ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε αυτό, ως και τις σχετικές τροποποιήσεις όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στα οικεία ΦΕΚ και στα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση.

– Πιστοποιητικό ότι δεν κηρύχθηκαν σε πτώχευση, δεν κατατέθηκε αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση και δεν τέθηκαν σε αναγκαστική διαχείριση. Τα οικεία πιστοποιητικά του πρωτοδικείου, να είναι πρόσφατα, όχι πέρα του διμήνου.

Ζ. Να προσκομίσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα και μόνο, ποσού 25.000,00 ευρώ (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) ήτοι ποσού ίσου με ένα ετήσιο μίσθωμα του ορίου πρώτης προσφοράς που ορίζεται από το άρθρο 8 του παρόντος, ως εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία, η οποία μετατρέπεται σε εγγύηση καλής εκτελέσεως και εκπληρώσεως των όρων του μισθωτή στην περίπτωση που θα κατακυρωθεί στο όνομα του η δημοπρασία.

Η. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα έχει ικανή ακίνητη περιουσία καθώς και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα που θα αποδεικνύονται κατά την κρίση της Επιτροπής εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά την νόμιμη έγκριση, την σύμβαση μίσθωσης.

Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλέγγυος και ολόκληρα υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Εάν ο μισθωτής θέλει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.

Θ. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την δημοπρασία.

 ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων καταχωρούνται στα πρακτικά με τη σειρά της εκφώνησης και με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Η προσφορά δεσμεύει εκείνον που την κάνει, μεταφέρεται κατά σειρά στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Η δημοπρασία συνεχίζεται και μετά την λήξη της ώρας που ορίστηκε, εφόσον υπάρχουν, χωρίς διακοπή πλειοδοσίες. Για την συνέχιση αυτή αποφαίνεται  Επιτροπή με απόφαση, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η ίδια Επιτροπή αποφασίζει για τον αποκλεισμό κάποιου από τη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται από τη διακήρυξη. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά που τηρεί.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή τον τελευταίο πλειοδότη, αλλά και από τους μειοδότες. Σε περίπτωση πού αρνηθούν αυτοί (μειοδότες) να υπογράψουν, καταχωρείται  η άρνηση τους στα πρακτικά.

 ΑΡΘΡΟ 6ο

            Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής). Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η δημοπρασία, αυτομάτως ακυρώνεται χωρίς ο πλειοδότης ή άλλος διαγωνιζόμενος να αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης.

  ΑΡΘΡΟ 7ο

Η δημοπρασία ακυρώνεται:

 1. Όταν δεν πραγματοποιηθεί από έλλειψη ενδιαφέροντος.
 2. Όταν το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, ως ασύμφορο για τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).

 ΑΡΘΡΟ 8ο

Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται:

Το ποσό των 25.000,00 € ως ετήσιο μίσθωμα, για τα τρία πρώτα έτη (2019-2020-2021) και το ποσό των 25.000,00 € ως ετήσιο μίσθωμα για τα δύο επόμενα έτη της μίσθωσης (2022-2023), που θα καταβάλλεται στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να κοινοποιηθεί η εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από την κοινοποίηση της οποίας καθίσταται οριστικός μισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και πρέπει για τον λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

 ΑΡΘΡΟ 11ο

Το ετήσιο μίσθωμα που θα κατακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 προκαταβάλλεται ολόκληρο και εφάπαξ για τα τρία πρώτα έτη με την υπογραφή του μισθωτηρίου, για δε τα επόμενα δύο μισθωτικά έτη το μίσθωμα προκαταβάλλεται ολόκληρο και εφάπαξ έως τις 10 Μαϊου 2022 (σε περίπτωση αργίας την πρώτη εργάσιμη ημέρα), στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου με γραμμάτιο είσπραξης και δεν επιτρέπεται για την απόδειξη της καταβολής κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο, ούτε αυτός ακόμα ο όρκος, ούτε ο συμψηφισμός με τυχόν απαιτήσεις του μισθωτή κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).

ΑΡΘΡΟ 12ο

Υπεκμίσθωση του χώρου του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου CINE ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Άλσος Βεϊκου επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον ένταντι του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή, τα όρια του μισθίου και γενικά την καλή κατάσταση αυτού και να το προστατεύσει από κάθε καταπάτηση.

Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται σε αποζημίωση.

Πέρα από αυτό ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή χαρτόσημου, τηλεφωνικών τελών κλπ.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των βαρυνόντων τους μισθωτές δημοσιών και δημοτικών φόρων και τελών καθαριότητας, φωτισμού, σε σχέση με το μίσθιο. Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος βαρύνει επίσης τον εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο της οποίας θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλειάς σε αυτό και συνεπώς δεν υποχρεούται επιστροφή ή μείωση μισθωμάτων ούτε σε λύση της μισθώσεως.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) στην διάρκεια της μισθώσεως δεν υποχρεώνεται σε επισκευή ή διαρρύθμιση του μισθίου χώρου έστω και αν είναι αναγκαία. Κάθε δε δαπάνη έστω και πολυτελής που θα γίνει για το μίσθιο παραμένει μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως σε όφελος του μισθίου υπέρ του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) κατά του οποίου κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως δεν έχει ο μισθωτής.

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά την διάρκεια της μίσθωσης σε βελτιώσεις και διαρρυθμίσεις που κρίνει αναγκαίες για το χώρο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος όταν κοινοποιηθεί η εγκριτική των πρακτικών της δημοπρασίας απόφαση, να καταθέσει στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) την εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα και μόνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. ζ, του παρόντος η οποία μετατρέπεται σε εγγύηση καλής εκτελέσεως και εκπληρώσεως των όρων του μισθωτή. Το ποσό αυτό θα παραμείνει άτοκο μέχρι να λήξει η μίσθωση και να εκπληρωθούν από τον μισθωτή στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση μίσθωσης.

Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) με απλή πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά, ως επίσης και για κάθε καθυστέρηση εγκρίσεως αυτών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στον πλειοδότη ή για την περίπτωση ακυρώσεως αρμοδίως της εγκριτικής πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι ασύμφορο για τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) πρέπει να μην το εγκρίνει οπότε η δημοπρασία επαναλαμβάνεται. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται επίσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να έρθει μαζί με τον εγγυητή του για να υπογράψουν τη σύμβαση μισθώσεως με βασικούς όρους της διακηρύξεως αυτής μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρήσει μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ότι η σύμβαση μισθώσεως καταρτίσθηκε ή να υπαναχωρήσει της συμβάσεως και να κηρύξει αυτόν έκπτωτο, οπότε η εγγύηση που έχει καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 8 ή έχει αντικαταστήσει σύμφωνα με τις εγγυήσεις του άρθρου 16 ή και οι δύο στην περίπτωση που βρίσκονται στα χέρια του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) χωρίς δικαστική μεσολάβηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γίνεται δε επανεκπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, που υποχρεούνται ο καθένας αδιαίρετα και εις ολόκληρο να αποκαταστήσουν  την ζημία που θα υποστεί ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής), ιδίως για τα μισθώματα που θα χάσει από την αιτία αυτή στη διάρκεια του χρόνου από την κοινοποίηση στον παραπάνω τελευταίο πλειοδότη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (αρχικής) περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, μέχρι της εγκαταστάσεως νέου μισθωτού ύστερα από νέα δημοπρασία.

Τα μισθώματα θα υπολογίζονται με βάση: α) το ποσό που προσέφερε ο παραπάνω πλειοδότης στην δημοπρασία και β) κάθε διαφορά που θα είναι μικρότερη της νέας και της προηγούμενης δημοπρασίας.

Τα οφειλόμενα στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) ποσά από τις παραπάνω υποχρεώσεις θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και προ του χρόνου της λήξεως αυτής, με επιστροφή του αναλογούντος μισθώματος που θα αφορά τα έτη που έχουν προκαταβληθεί στις περιπτώσεις:

α) Που επιβάλλεται να γίνουν διάφορες διαρρυθμίσεις στο παραπάνω μίσθιο. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής ειδοποιείται πριν από τρεις μήνες και υποχρεούται να αδειάσει και παραδώσει το μίσθιο παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα ή αξίωση κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).

β) Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργήσει ο Κινηματογράφος από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής ειδοποιείται πριν από είκοσι ημέρες και υποχρεούται να αδειάσει και παραδώσει το μίσθιο μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα ή αξίωση κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα αποζημίωσης αν οι λόγοι της καταγγελίας οφείλονται στο πρόσωπο και από υπαιτιότητα του μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

            Τα δικαιώματα του κήρυκα, τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής συμβάσεως με τρία αντίγραφα και τα έξοδα της δημοσιεύσεως στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσιεύσεως βαρύνουν τον μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν μόνο οι επιχειρηματίες αιθουσάρχες κινηματογράφων ή εταιρίες διανομής ταινιών και εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και κυλικείων και διαθέτοντες στην εκμετάλλευσή τους κατά την τελευταία συναπτή επταετία τουλάχιστον δύο αίθουσες Α΄ Προβολής Χειμερινούς Κινηματογράφους και δύο αίθουσες θερινών κινηματογράφων κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (επταετία) εντός Αττικής.
 2. Ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης υποχρεούται να διατηρήσει την επωνυμία του κινηματογράφου ως έχει (CINE ΓΑΛΑΤΣΙ) και να τον λειτουργεί κανονικά από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων όρων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) δύναται να θεωρήσει κατά τους όρους της παρούσης αυτοδικαίως λελυμμένη τη σύμβαση μίσθωσης και να αναλάβει το μίσθιο θεωρώντας τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς δικαστική μεσολάβηση.
 3. Οι ταινίες που θα προβάλλονται πρέπει να είναι πρώτης (Α΄) προβολής ή να έχουν προβληθεί κατά την παρελθούσα χειμερινή περίοδο ως τέτοιες σε αυτή δε την περίπτωση να αλλάζουν τουλάχιστον δύο (2) φορές εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πλουραλιστικό και να μην περιορίζεται σε ένα είδος ταινιών από ένα γραφείο διανομής, στοιχείο το οποίο θα αποτελεί απόδειξη της πλήρους διαφάνειας και ανταγωνισμού στην επιλογή του προγράμματος. Γενικά υποχρέωση του μισθωτή είναι η προσφορά προς τους κατοίκους ταινιών ποιότητος και ποικίλου ενδιαφέροντος.
 4. Ο μισθωτής πρέπει να καταθέσει ασφαλιστήριο πυρός.
 5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία επί του μισθίου άνευ της εγγράφου συμφωνίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής). Αλλά η αποκατάσταση κάθε φθοράς του μισθίου και η διατήρηση, ανανέωση και περιποίηση του πρασίνου είναι υποχρέωση του μισθωτού και πραγματοποιείται αμέσως μετά την διαπίστωση τέτοιας ανάγκης με μέριμνα και έξοδά του, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).
 6. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πανό επιτρέπεται μόνο γύρω από την οθόνη και τα υπάρχοντα σήμερα ικριώματα, το δε ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της οθόνης.
 7. Τον μισθωτή βαρύνουν επίσης οι πάσης φύσεως ανακαινίσεις, επισκευές, εξοπλισμοί και εργασίες που κρίνονται από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) απαραίτητοι για την από κάθε πλευρά καλή εμφάνιση και λειτουργία του κινηματογράφου. Επισημαίνεται ότι ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άψογη λειτουργία του μίσθιου ακινήτου τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής απόψεως, όπως η άριστη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων η άριστη εμφάνιση και καθαριότητα του μισθίου, του περιβάλλοντος χώρου και των λοιπών βοηθητικών χώρων (π.χ. αποχωρητήρια, κυλικείο κλπ). Η εκμετάλλευση του κυλικείου και τα προς πώληση προϊόντα θα διέπονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Σε περίπτωση αρνήσεως του μισθωτού ή μη εγκαίρου πραγματοποιήσεως των από του παρόντος άρθρου προβλεπομένων κατά τις υποδείξεις του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) μέσα σε προθεσμία ενός μηνός πριν από την έναρξη της εκάστοτε θερινής περιόδου προβολών ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) δύναται να θεωρήσει κατά τους όρους της παρούσης αυτοδικαίως λελυμμένη την σύμβαση και να αναλάβει το μίσθιο θεωρώντας τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς δικαστική μεσολάβηση.
 8. Στις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους θα πρέπει ο μισθωτής να καταγράφει και να παραδίδει στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) προς φύλαξη με πρωτόκολλο παραλαβής τα κινητά πράγματα (όπως σκεύη,  έπιπλα κλπ.) τα οποία θα αναλαμβάνει στις 1 Μαΐου του επόμενου έτους.
 9. Ο μισθωτής αναλαμβάνει για όλο το διάστημα της ως άνω μισθωτικής περιόδου (Μαϊος 2019 – Σεπτέμβριος 2023), να προμηθεύει δωρεάν στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, για την λειτουργία της χειμερινής κινηματογραφικής αίθουσας του ΝΠΔΔ, ταινίες επιλογής αποκλειστικά του μισθωτή, καθώς και την παραχώρηση τεχνικού εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία της χειμερινής αίθουσας του ΝΠΔΔ με γνώμονα την ομαλή λειτουργία και τα χρηστά ήθη.
 10. Σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη για την τέλεση ποινικών αδικημάτων από τον μισθωτή ή με την ανοχή αυτού ή του προσωπικού του ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) δικαιούται αζημίως να καταγγέλλει αμέσως την μίσθωση και να αναλάβει το μισθίο.
 11. Οι προβαλλόμενες ταινίες πρέπει να τελούν υπό την προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής).
 12. Ο πλειοδότης υποχρεούται να διαθέτει εισιτήρια μειωμένης αξίας σε ευπαθείς ομάδες (Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ) και προσωπικό του Δήμου Γαλατσίου, με την επίδειξη ειδικού δελτίου ταυτότητας που θα αποδεικνύει την ως άνω ιδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου που θεωρούνται όλοι σαν ουσιώδεις της συμβάσεως και επίσης η καθυστέρηση του μισθώματος που ρητά συνομολογείται σαν δυστροπία του μισθωτή σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσμα για τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) να θεωρήσει, αν θέλει λυμένη την μίσθωση και να ζητήσει να αποβληθεί ο μισθωτής από το κατάστημα και να αποδοθεί το μίσθιο σε αυτόν, με την διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολ. Δικονομίας. Ο αυτός μισθωτής υποχρεούται σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του λυθεί η μίσθωση ή με αίτησή του, στην καταβολή και των υπολοίπων μισθωμάτων μέχρι τις κανονικής λήξεως της μίσθωσης λόγω ποινικής ρήτρας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τελικά για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του 270/81 Π.Δ. περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων της διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων σε συνδυασμό με τις όμοιες διατάξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν. 3463/06 αρθρ. 192 & 201 Δ.Κ.Κ., του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», η δε μίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 813/1978.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η διακήρυξη της δημοπρασίας σε επιμέλεια της Προέδρου θα τοιχοκολληθεί στον επί τούτω πίνακα του Δημοτικού Καταστήματος και σε τρία τουλάχιστον δημόσια σημεία της περιφέρειας του Δήμου, στο πρόγραμμα διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου. Η περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα και μια τοπική ημερησία εφημερίδα.

 

                                                                                                                                                                                                 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                                                              ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

 

Πολιτιστικός οργανισμός
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr