ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩN & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) 2016

18-03-2016 Ενημέρωση
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                             Γαλάτσι, 16.03.2016
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 8041
 ΤΗΛ. 210 2143315 – 370
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩN & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)
ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 135.908,61
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
·         Την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»).
·         Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
·         Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
·         Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18).
·         Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013).
·         Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
·         Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 4203/2013 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.’ (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
·         Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
·         Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
·         Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·         Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
·         Τις υπ’ αριθ. 9/2016 (Πετρέλαιο Κίνησης & Θέρμανσης), 10/2016 (Αμόλυβδη Βενζίνη) και 11/2016 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης)  Μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή­μα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).
·         Τα με ΑΔΑΜ 16REQ004006912 (Πετρέλαιο Θέρμανσης – Πετρέλαιο Κίνησης), 16REQ004006963 (Αμόλυβδη Βενζίνη) & 16REQ004008232 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) καταχωρηθέντα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενή αιτήματα.
·         Τη με αριθ. 68/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας – αναγκαιότητας της προμήθειας.
·         Τη με αριθ. 26/2016 (ΑΔΑ: 7Ω09Ω9Λ-ΩΨΖ) απόφαση της Ο.Ε. για την ψήφιση των υποχρεωτικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.
·         Τα με ΑΔΑΜ 16REQ004007047 (Πετρέλαιο Θέρμανσης – Κίνησης), 16REQ004007024 (Αμόλυβδη Βενζίνη) & 16REQ004008417 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) καταχωρηθέντα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. εγκεκριμένα αιτήματα.
·         Τη με αριθ. 106/2016 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, Φ.Ε.Κ. Α΄ 93), «το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.».
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα παρακάτω:
ΟΜΑΔΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε lt
ΑΞΙΑ
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)
95.217
71.219,51
 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε lt
ΑΞΙΑ
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
21.246
12.195,12
ΟΜΑΔΑ 3: ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε lt
ΑΞΙΑ
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
16.457
17.073,17
ΟΜΑΔΑ 4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΞΙΑ
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
1
Λιπαντικό πολύτυπο
SAE 20W/50 (δοχείο περίπου 20λτ)
lt
320
1,70
544,00
2
Λιπαντικό πολύτυπο
SAE 15W/40 (δοχείο περίπου 20λτ)
lt
200
1,70
340,00
3
Λιπαντικό πολύτυπο
SAE 10W/40 (δοχείο περίπου 20λτ)
lt
450
2,50
1.125,00
4
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46 (δοχείο περίπου 20λτ)
lt
800
1,60
1.280,00
5
Λιπαντικό πολυτυπο SAE 10W/30(δοχείο περίπου 20λτ)
lt
150
2,60
390,00
6
Λιπαντικό πολύτυπο
SAE 5W/30(δοχείο περίπου 20λτ)
lt
50
1,90
95,00
7
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68(δοχείο περίπου 20λτ)
lt
800
2,50
2.000,00
8
Γράσο μακράς διαρκείας βάσης λιθίου (δοχείο περίπου 16λτ)
lt
150
2,40
360,00
9
Πρόσθετο καυσίμου κίνησης ADBLUE
lt
2000
1,40
2.800,00
10
Ορυκτέλαιο δίχρονων κινητήρων για μίξη με βενζίνη(δοχείο περίπου 12λτ)
lt
350
2,70
945,00
11
Απεσταγμενο νερό(δοχείο περίπου 20λτ)
lt
80
1,60
128,00
ΣΥΝΟΛΟ
10.007,00
Άρθρο 1ο
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συσ­τήματος Ηλεκ­τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυ­ακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ­α­κής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 8/4/2016 και ώρα 17:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο­βολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκ­τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια­θέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπο­γραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
1.2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 π.μ., μέσω των αρ­μόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμο­ζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικα­σιών.
1.3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρο­νικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκε­λοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρ­μόδιων πιστο­ποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστο­ποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
1.4. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμε­τοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθη­καν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομι­κή Προσφορά», οι προσφέρον­τες των οποίων οι οικονομικές προσφορές απο­σφρα­γίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφο­ρών που αποσφρα­γίσθη­καν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
1.5. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να μετατί­θεται η ημερομηνία της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετά­θεσης ορίζεται με την παρα­πάνω απόφαση. Οι λεπτο­μέ­ρειες της μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής του δια­γω­νισ­μού αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υ.Α. 11389/ΦΕΚ 185Α/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr