Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Πολιτιστικού Κέντρου “Καμίνι”

16-07-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 75 Ημ/νία Πρωτ.: 16/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Γ Α.Μ.Ε.

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δια εκποίηση η εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/95 (ΦΕΚ 30/10.2.1995) Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 και 201 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) με θέμα «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων»
 2. Την υπ΄ αριθ. 2/2015 Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Ακινήτων τα οποία διαχειρίζεται η Δ.Α.Γ. Α.Μ.Ε.,
 3. Την υπ’ αριθμ. 24/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σχετικά με την παραχώρηση του κυλικείου του Πολιτιστικού Κέντρου «Καμίνι» στην Δ.Α.Γ. Α.Μ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία πλειοδοτική με κριτήριο την οικονομικά συμφερόμενη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 56 τ.μ. συν 44 τ.μ. εντός της στοάς που βρίσκεται επί των οδών Ρεθύμνης 36 και Χ. Καψάλη 14, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Γαλατσίου , με σκοπό χρήσης την εκμίσθωσή του το οποίο περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 10  εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 Αναλυτικά :

Προκειμένου να διενεργηθεί δημοπρασία για την εκμίσθωση του  ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου “Το Καμίνι, το οποίο διαχειρίζεται η ΑΜΕΔΓ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν. 3463/2006 (Νέου Δημοτικού Κώδικα) άρθρα 192, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και 201 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας για την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.

Η διενέργεια δημοπρασίας, εκμίσθωσης συνολικής έκτασης 56 τ.μ. συν 44 τ.μ. εντός της στοάς που βρίσκεται επί των οδών Ρεθύμνης 36 και Χ. Καψάλη 14, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Γαλατσίου θα είναι φανερή και προφορική και αφορά το χρονικό διάστημα από 7/2021 έως 7/2026 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Α) έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας και

Β) καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν. 3463/2006 (Νέου Δημοτικού Κώδικα) άρθρα 192, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και 201 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων ,των ΝΠΔΔ και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 270/81.

Α) Θα  πρέπει να εγκρίνει την διενέργεια δημοπρασίας, εκμίσθωσης συνολικής έκτασης 56 τ.μ. συν 44 τ.μ. εντός της στοάς που βρίσκεται επί των οδών Ρεθύμνης 36 και Χ. Καψάλη 14, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Γαλατσίου, η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και αφορά το χρονικό διάστημα από 7/2021 έως 7/2026 (ανάλογα με το πότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Β) Θα πρέπει να εγκρίνει και να  καθορίσει τους όρους ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

                 Η δημοπρασία θα γίνει την 27η του μηνός Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, Γαλάτσι) ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου  (στο εξής εκμισθωτής), με φανερές και προφορικές πλειοδοτικές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

                        Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει 7/2021 έως 7/2026 οπότε ο μισθωτής υποχρεούται αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση να παραδώσει το μίσθιο και όλα τα προαναφερόμενα αριθμημένα κινητά πράγματα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

                Ο παραπάνω μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως παραδοσιακό καφενείο και ο μισθωτής θα έχει την εκμετάλλευση αυτού . Η λειτουργία του χώρου θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κυλικείων. Η μεταβολή της χρήσης του μισθίου για άλλο σκοπό εκτός του κυλικείου απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 4ο

                Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αυτής και ότι τους αποδέχεται.
 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατης όχι πέραν του τριμήνου έκδοσης.
 4. Πιστοποιητικό ότι δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση και δεν τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση, πρόσφατης όχι πέρα του διμήνου έκδοσης.
 5. Σε περίπτωση που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εταιρίες όλα τα προηγούμενα και για τους εκπροσώπους τους:
  • Εταιρικό, εάν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο.
  • Καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με το σχετικό ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε αυτό, ως και τις σχετικές τροποποιήσεις όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στα οικεία ΦΕΚ και στα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση.
  • Πιστοποιητικό ότι δεν κηρύχθηκαν σε πτώχευση, δεν κατατέθηκε αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση και δεν τέθηκαν σε αναγκαστική διαχείριση. Τα οικεία πιστοποιητικά του πρωτοδικείου, να είναι πρόσφατα, όχι πέρα του διμήνου.
 6. Να προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, ενός έτους τουλάχιστον, ήτοι 600€.
 7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής τήρησης των όρων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του όρου της έγκαιρης καταβολής ολόκληρου του μισθώματος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο της παρούσης, την οποία είναι υποχρεωμένος (ο μισθωτής) να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσό 5.000,00€. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε τουλάχιστον 5 έτη και αρχίζει να υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς κι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής.
 8. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα έχει ανάλογη περιουσία και θα αποδεικνύεται κατά την κρίση της Επιτροπής εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά την νόμιμη έγκριση, την σύμβαση μίσθωσης. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλέγγυος και ολόκληρα υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Εάν ο μισθωτής θέλει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι στην Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου (εκμισθωτής) με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.
 9. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την δημοπρασία.

 ΑΡΘΡΟ 5ο

                Οι προσφορές των διαγωνιζομένων καταχωρούνται στα πρακτικά με τη σειρά της εκφώνησης και με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Η προσφορά δεσμεύει εκείνον που την κάνει, μεταφέρεται κατά σειρά στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Η δημοπρασία συνεχίζεται και μετά την λήξη της ώρας που ορίστηκε, εφόσον υπάρχουν, χωρίς διακοπή πλειοδοσίες. Για την συνέχιση αυτή αποφαίνεται  Επιτροπή με απόφαση, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η ίδια Επιτροπή αποφασίζει για τον αποκλεισμό κάποιου από τη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται από τη διακήρυξη. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά που τηρεί.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή τον τελευταίο πλειοδότη, αλλά και από τους μειοδότες. Σε περίπτωση πού αρνηθούν αυτοί (μειοδότες) να υπογράψουν, καταχωρείται  η άρνηση τους στα πρακτικά.

 ΑΡΘΡΟ 6ο

                Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου (εκμισθωτής). Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η δημοπρασία, αυτομάτως ακυρώνεται χωρίς ο πλειοδότης ή άλλος διαγωνιζόμενος να αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

                Η δημοπρασία ακυρώνεται:

 1. Όταν δεν πραγματοποιηθεί από έλλειψη ενδιαφέροντος.
 2. Όταν το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, ως ασύμφορο για τον εκμισθωτή.

 ΑΡΘΡΟ 8ο

                Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται:

Το ποσό των 500,00 € ως μηνιαίο μίσθωμα, που θα καταβάλλεται στον εκμισθωτή. Επιπροσθέτως θα καταβάλλονται στον εκμισθωτή οι μηνιαίες δαπάνες ρεύματος οι οποίες θα προκύπτουν από την καταγραφή του μετρητή ρεύματος, ο οποίος θα τοποθετηθεί.

     ΑΡΘΡΟ 9ο

                Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να κοινοποιηθεί η εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από την κοινοποίηση της οποίας καθίσταται οριστικός μισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

                Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και πρέπει για τον λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

                Το μηνιαίο μίσθωμα που θα κατακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, προκαταβάλλεται ολόκληρο κάθε μήνα σε λογαριασμό τραπέζης της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου και δεν επιτρέπεται για την απόδειξη της καταβολής κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο, ούτε αυτός ακόμα ο όρκος, ούτε ο συμψηφισμός με τυχόν απαιτήσεις του μισθωτή κατά του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

                Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

                Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή, τα όρια του μισθίου και γενικά την καλή κατάσταση αυτού και να το προστατεύσει από κάθε καταπάτηση.

                Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται σε αποζημίωση.

                Πέρα από αυτό ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή κάθε τέλους δικαιώματος (χαρτόσημο κλπ.)

Στο μίσθωμα συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

ΑΡΘΡΟ 14ο

                Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο της οποίας θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας σε αυτό και συνεπώς δεν υποχρεούται επιστροφή ή μείωση μισθωμάτων ούτε σε λύση της μισθώσεως.

ΑΡΘΡΟ 15ο

                Ο εκμισθωτής στην διάρκεια της μισθώσεως δεν υποχρεώνεται σε επισκευή ή διαρρύθμιση του μισθίου χώρου έστω και αν είναι αναγκαία. Κάθε δε δαπάνη έστω και πολυτελής που θα γίνει για το μίσθιο παραμένει μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως σε όφελος του μίσθιου υπέρ του εκμισθωτή, κατά του οποίου κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως δεν έχει ο μισθωτής.

                Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά την διάρκεια της μίσθωσης σε βελτιώσεις και διαρρυθμίσεις που κρίνει αναγκαίες για το χώρο.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

                Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος όταν κοινοποιηθεί η εγκριτική των πρακτικών της δημοπρασίας απόφαση, να καταθέσει στον εκμισθωτή, γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος ενός έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος

                                Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή  με απλή πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 17ο

                Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκμισθωτής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά, ως επίσης και για κάθε καθυστέρηση εγκρίσεως αυτών, στον πλειοδότη ή για την περίπτωση ακυρώσεως αρμοδίως της εγκριτικής πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

                Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι ασύμφορο για τον εκμισθωτή, πρέπει να μην το εγκρίνει οπότε η δημοπρασία επαναλαμβάνεται. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται επίσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 18ο

                Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να έρθει μαζί με τον εγγυητή του για να υπογράψουν τη σύμβαση μισθώσεως με βασικούς όρους της διακηρύξεως αυτής μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

                Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρήσει μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ότι η σύμβαση μισθώσεως καταρτίσθηκε ή να υπαναχωρήσει της συμβάσεως και να κηρύξει αυτόν έκπτωτο, οπότε η εγγύηση που έχει καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 8 ή έχει αντικαταστήσει σύμφωνα με τις εγγυήσεις του άρθρου 16 ή και οι δύο στην περίπτωση που βρίσκονται στα χέρια του εκμισθωτή, καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ του εκμισθωτής χωρίς δικαστική μεσολάβηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

                Γίνεται δε επανεκπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, που υποχρεούνται ο καθένας αδιαίρετα και εις ολόκληρο να αποκαταστήσουν  την ζημία που θα υποστεί ο εκμισθωτής, ιδίως για τα μισθώματα που θα χάσει από την αιτία αυτή στη διάρκεια του χρόνου από την κοινοποίηση στον παραπάνω τελευταίο πλειοδότη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (αρχικής) περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, μέχρι της εγκαταστάσεως νέου μισθωτού ύστερα από νέα δημοπρασία.

                Τα μισθώματα θα υπολογίζονται με βάση: α) το ποσό που προσέφερε ο παραπάνω πλειοδότης στην δημοπρασία και β) κάθε διαφορά που θα είναι μικρότερη της νέας και της προηγούμενης δημοπρασίας.

                Τα οφειλόμενα στον εκμισθωτή ποσά από τις παραπάνω υποχρεώσεις θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

                Ο εκμισθωτής, έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς και αζημίως για το ίδιο τη μίσθωση και προ του χρόνου της λήξεως αυτής στις περιπτώσεις:

α) Που επιβάλλεται να γίνουν διάφορες διαρρυθμίσεις στο παραπάνω μίσθιο. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής ειδοποιείται πριν από τρεις μήνες και υποχρεούται να αδειάσει και παραδώσει το μίσθιο παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα ή αξίωση κατά του εκμισθωτή.

β) Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργήσει το κυλικείο για διάστημα ενός μήνα χωρίς να ενημερωθεί ο εκμισθωτής. Ο εκμισθωτής αποφασίζει με απόφαση του ΔΣ αν είναι θεμιτό ή όχι να παραμείνει κλειστό .Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής κρίνει ότι κακώς παραμένει κλειστό,ο μισθωτής ειδοποιείται πριν από είκοσι ημέρες και υποχρεούται να αδειάσει και παραδώσει το μίσθιο μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα ή αξίωση κατά του εκμισθωτή.

                Ο εκμισθωτής διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα αποζημίωσης αν οι λόγοι της καταγγελίας οφείλονται στο πρόσωπο και από υπαιτιότητα του μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

                Τα δικαιώματα του κήρυκα, τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής συμβάσεως με τρία αντίγραφα και τα έξοδα της δημοσιεύσεως στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσιεύσεως βαρύνουν τον μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 21ο

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 

 1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία επί του μισθίου άνευ της εγγράφου συμφωνίας του εκμισθωτής. Αλλά η αποκατάσταση κάθε φθοράς του μισθίου και η διατήρηση, ανανέωση και περιποίηση του πρασίνου είναι υποχρέωση του μισθωτού και πραγματοποιείται αμέσως μετά την διαπίστωση τέτοιας ανάγκης με μέριμνα και έξοδά του, υπό την επίβλεψη του εκμισθωτής.
 2. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πανό επιτρέπεται εφόσον τηρεί τους κανόνες ηθικής και ευπρέπειας.
 3. Τον μισθωτή βαρύνουν επίσης οι πάσης φύσεως ανακαινίσεις, επισκευές, εξοπλισμοί και εργασίες που κρίνονται από εκμισθωτή, απαραίτητοι για την από κάθε πλευρά καλή εμφάνιση και λειτουργία του κυλικείου. Επισημαίνεται ότι ο εκμισθωτής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άψογη λειτουργία του μίσθιου ακινήτου τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής απόψεως, όπως η άριστη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων η άριστη εμφάνιση και καθαριότητα του μίσθιου, του περιβάλλοντος χώρου και των λοιπών βοηθητικών χώρων . Η εκμετάλλευση του κυλικείου και τα προς πώληση προϊόντα θα διέπονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Σε περίπτωση αρνήσεως του μισθωτού ή μη εγκαίρου πραγματοποιήσεως των από του παρόντος άρθρου προβλεπόμενων κατά τις υποδείξεις του εκμισθωτή, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την όχληση του εκμισθωτή, δύναται να θεωρήσει κατά τους όρους της παρούσης αυτοδικαίως λελυμμένη την σύμβαση και να αναλάβει το μίσθιο θεωρώντας τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς δικαστική μεσολάβηση.
 4. Σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη για την τέλεση ποινικών αδικημάτων από τον μισθωτή ή με την ανοχή αυτού ή του προσωπικού του ο εκμισθωτής δικαιούται αζημίως να καταγγείλει αμέσως την μίσθωση και να αναλάβει το μίσθιο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

                Η παράβαση οποιουδήποτε όρου που θεωρούνται όλοι σαν ουσιώδεις της συμβάσεως και επίσης η καθυστέρηση του μισθώματος που ρητά συνομολογείται σαν δυστροπία του μισθωτή σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσμα για τον εκμισθωτή, να θεωρήσει, αν θέλει λυμένη την μίσθωση και να ζητήσει να αποβληθεί ο μισθωτής από το κατάστημα και να αποδοθεί το μίσθιο σε αυτόν, με την διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολ. Δικονομίας. Ο αυτός μισθωτής υποχρεούται σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του λυθεί η μίσθωση ή με αίτησή του, στην καταβολή και των υπολοίπων μισθωμάτων μέχρι τις κανονικής λήξεως της μίσθωσης λόγω ποινικής ρήτρας, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα του εκμισθωτή να επιδιώξει περαιτέρω αποζημίωση λόγω απώλειας του ποσοστού που δικαιούται επί των εισιτηρίων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τελικά για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του 270/81 Π.Δ. περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων της διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων σε συνδυασμό με τις όμοιες διατάξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν. 3463/06 αρθρ. 192 & 201 Δ.Κ.Κ., του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», η δε μίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 813/1978.

ΑΡΘΡΟ 24ο

                Η διακήρυξη της δημοπρασίας σε επιμέλεια του Προέδρου θα τοιχοκολληθεί στον επί τούτω πίνακα του Δημοτικού Καταστήματος και σε τρία τουλάχιστον δημόσια σημεία της περιφέρειας του Δήμου, στο πρόγραμμα διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία  ημερησία εφημερίδα.  Για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων της επιχείρησης, το Σώμα έχει συστήσει επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών με την υπ. αριθμ. 107/2020 η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (ως πρόεδρο) και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους (ως μέλη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΓ Α.Μ.Ε.

  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr