ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΤΡΙΟΥ

24-07-2012 Ενημέρωση

 

 

                     Γαλάτσι        23/07/2012          
                   Αριθμ.Πρωτ.546
                         

 

                    

 

           Γαλάτσι        23/07/2012          

 

 

 Αριθμ.Πρωτ.546

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΜΟΣ-ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ                                              

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΤΡΙΟΥ
                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    
 

Ο   Πρόεδρος του Ν.Π «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμούς Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου» προκηρύσσει δημόσιο Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξαρτημάτων συντήρησης κολυμβητηρίου στο Άλσος Βεΐκου Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
                     ΑΡΘΡΟ 1ο
             Ισχύουσες Διατάξεις
                                                

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

§ Οι διατάξεις της με αριθμ. 11389/93( ΦΕΚ185/ Β΄) Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ,

§ Οι  σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».

§ Οι  διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

§ Του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

§ Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 109/2012 Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

                                   
                                               ΑΡΘΡΟ 2ο  

                                  Συμβατικά   στοιχεία

            1)  Η παρούσα Διακήρυξη,

       2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός,

       3) Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εξαρτημάτων συντήρησης κολυμβητηρίου,

                                           ΑΡΘΡΟ 3o  Προϋπολογισμός της προμήθειας

 

 Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά  στο ποσό των   33.000,00 € , μαζί με Φ.Π.Α. 23%

   Για το σκοπό αυτό υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π. , οικονομικού έτους 2012  και στον Κ.Α. 10.6262.0001.

 

                                           ΑΡΘΡΟ 4

Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονύσιου (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους), ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών , που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2012 του Δ.Σ. του Ν.Π

 

            Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 02 Αυγούστου έτους  2012 και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11.30 π.μ και ώρα λήξης την 12.00 π.μ

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την προμήθεια από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356.

                                                            ΑΡΘΡΟ 5ο
                                

Αντίγραφο της διακήρυξης θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης.

           Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Γαλατσίου και θα δημοσιευτεί στον Ημερήσιο Τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) , των διατάξεων των Ν. 3548/2007, 2286/1995, 2741/1999 & της αριθμ. 18130/11-7-2007 (ΦΕΚ 1226/Β΄/17-7-2007) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας.

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης και τυχόν επαναληπτικής, καταβάλλονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τον Ν. 3801(ΦΕΚ 163/4-9-09)

                                           ΑΡΘΡΟ 6ο

                                   Δεκτοί στον διαγωνισμό
 

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται

·         Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

·         Συνεταιρισμοί & ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στο Ν.Π. τη φερεγγυότητά τους , την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κατάστασή τους, τις τεχνικές τους δυνατότητες . Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα (άρθρ.6 παρ. 1 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

                                             ΑΡΘΡΟ 7ο

                                     Φάκελος προσφοράς

6.1                             Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας).

6.2                             Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο , όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

6.3                            

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ν.Π.« Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονύσιου» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΤΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

6.4                             Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές , υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο , σε δύο αντίγραφα , ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις.

6.5                             Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές  ή εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

6.6                              Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     

                                ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , όπου θα περιέχεται η προσφορά του προμηθευτή 

                                για τα συγκεκριμένα και μόνο προϊόντα σε EURO. Στις τιμές   

                                αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη      

                    επιβάρυνση (μεταφορά και παράδοση ) εκτός του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιμή σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη .

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

         

       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

       Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 13 παρ. 2 της υπ’αριθμ.Υ.Α. 1138/93 ΕΚΠΟΤΑ)                                                                                

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατά ανώτερο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (άρθρο 13 παρ. 3 της υπ’αριθμ.Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ)

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα.          

           

        Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο αντίστοιχο τεύχος μόνο στην περίπτωση που προτείνεται εναλλακτική λύση για κάποια τεχνική απαίτηση που θα επιφέρει όμως καλύτερο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο των τεχνικών προδιαγραφών.

      Τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τα υλικά σύνδεσης και εγκατάστασης και τα λοιπά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των ελληνικών και Διεθνών προτύπων, θα τηρηθούν πιστά οι διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα ασφαλείας και η όλη εγκατάσταση θα εκτελεστεί σε αρμονία με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά το στάδιο προσφοράς να έχουν λάβει γνώση επί τόπου των συνθηκών και των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν στο κολυμβητήριο που βρίσκεται εντός του Άλσους Βεΐκου και σε συνεννόηση µε τους υπεύθυνους συντήρησης του κολυμβητηρίου να εξετάσουν τις εγκαταστάσεις αυτού, προκειμένου να διαμορφώσουν γνώμη, έτσι ώστε να είναι ακριβέστερη η πρόταση – προσφορά τους.

Κάθε προσφορά απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει με πληρότητα και σαφήνεια να δίνει τα παρακάτω στοιχεία:

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών του εξοπλισμού και των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια, και όπου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος για κάθε ανωμαλία που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα της εγγυήσεως να προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση της, αμέσως μόλις ειδοποιηθεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες προμήθειες, εγκαταστάσεις σε συντηρήσεις κολυμβητηρίων τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου τομέα).

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης υλικών και εγκατάστασης αυτών στο κολυμβητήριο σε πλήρη και κανονική λειτουργία και ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Υπεύθυνη δήλωση όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση, της Συγγραφής Υποχρεώσεων Τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού καθώς επίσης και της κατάστασης των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου στο Άλσος Βεΐκου προκειμένου να διαμορφώσουν γνώμη, έτσι ώστε να είναι ακριβέστερη η πρόταση – προσφορά τους.

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου που θα συνοδεύουν τα προσφερόμενα υλικά, εξαρτήματα, εξοπλισμό όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 (τεχνικές προδιαγραφές) της συγγραφής υποχρεώσεων, και σε ότι αφορά την χαλαζιακή άμμο αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποιήσεις του εργοστασίου για τα χαρακτηριστικά της και εφόσον αυτή είναι εισαγόμενη η παράδοση της θα γίνει αμέσως μετά τον εκτελωνισμό της στον χώρο του κολυμβητηρίου παρουσία του συντηρητή των εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος  όλοι οι προμηθευτές του κλάδου (Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών εφόσον γι’ αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις  του άρθρου 7 & 8 του ΕΚΠΟΤΑ), γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Σε ότι αφορά αλλοδαπά πρόσωπα , θα προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη , και καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι (άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ).

 

1.      Αν είναι φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), συμμετέχουν αυτοπροσώ-

      πως , προσκομίζοντας ταυτότητα.

2.      Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, με τους

      όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας και ειδικότερα όπως

      αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 7 της Υ.Α. 11389/93.

3.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι α)έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αποδέχεται τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης των παραγγελμένων ειδών όπως αυτά θα δίδονται στην παραγγελία β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. γ) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς το Ν.Π.

4.      Βεβαίωση της Οικονομικής Εφορίας για δήλωση επιτηδεύματος.

5.      Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν υπάρχουν φορολογικές εκκρεμότητες και καμία οφειλή προς το δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α.

6.      Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

7.      Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 3/μήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

8.      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του τελευταίου 6/μήνου, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλο παρόμοιο γεγονός και επίσης δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία

9.      Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα(μόνο οι συνεταιρισμοί).

10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσο με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

11. Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί οι προμηθευτές που έχουν από το αρμόδιο Υπουργείο ή άλλη αρμόδια υπηρεσία:

12. Πιστοποιητικό ορθής λειτουργίας συστήματος

13. Την ύπαρξη νόμιμης άδειας λειτουργίας της εταιρείας από την αρμόδια Δημοτική αρχή.

Η Υπηρεσία και η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης , διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της και κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

                                                ΑΡΘΡΟ 9ο

     Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού- Κατακύρωση – Σύμβαση

 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Αφού περάσει η ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 κηρύσσεται το τέλος παράδοσης προσφορών και αναγράφεται αυτό στο πρακτικό.

Με ποινή ακύρωσης του διαγωνισμού , απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου παράδοσης των προσφορών , να γίνει για οποιαδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα της λήξης της αποδοχής των προσφορών , συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω επιτροπή μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται , αλλά παραδίδονται ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών , η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στο πρακτικό , περιληπτικά με, αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι σύμφωνα ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης.

Ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος, αλλά μονογράφεται .

Μετά την παραλαβή και καταγραφή των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους , η επιτροπή συνεδριάζει ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται.

Τυχόν ενστάσεις κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του , ως προς την διαδικασία παραλαβής και καταγραφής των σχετικών δικαιολογητικών των προσφορών , θα υποβάλλονται κατά την διάρκεια διεξαγωγής αυτού του σταδίου του διαγωνισμού .

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν τελικά δεκτοί κατά τα παραπάνω στην δημοπρασία γίνεται δημόσια και ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές και το ποσοστό έκπτωσης . Οι οικονομικές προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης , απορρίπτονται.

·         Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης των ειδών αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

·         Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

·         Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

·         αποκλείει την ανάδειξη προμηθευτή, ο οποίος δεν θα προσφέρει το σύνολο των ζητούμενων (για κάθε επιμέρους τμήμα του διαγωνισμού) από την τεχνική έκθεση προς προμήθεια υλικών.

Η επιτροπή με γνωμοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα παρακάτω στοιχεία δηλαδή:

προδιαγραφές της διακήρυξης
προτείνει για
 

§   την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε είδος που προσφέρει ο προμηθευτής

§   την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τυχόν επανάληψη αυτού

§   την κατανομή του κάθε είδους μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών

        Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν , την αυτή ακριβώς τιμή ή το    ίδιο ποσοστό έκπτωσης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται σε όλους τους συμμετέχοντες προμηθευτές.

Ο ανάδοχος προμηθευτής, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά που κατέθεσε ο ίδιος.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
 

         Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από την έναρξη του προγράμματος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως .Εάν δεν προσέλθει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά την σχετική ενημέρωσή του για την υπογραφή της συμβάσεως κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της με αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση εφόσον δεν παραδίδει τα προϊόντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους της παρούσας διακήρυξης .

       Σε περίπτωση απόρριψης είδους που δεν είναι σύμφωνο προς τους όρους της παρούσης ή της παραγγελίας και η αντικατάσταση δεν έχει γίνει έγκαιρα, το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στον προμηθευτή κυρώσεις κατά την κρίση του.

Επίσης στην περίπτωση που θα παραληφθεί είδος και διαπιστώνεται μετά ότι είναι κατωτέρας ποιότητος από τα προβλεπόμενα στην σύμβαση και την παραγγελία, πέραν από τις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει το Ν.Π., καθορίζει και την τιμή που πρέπει να πληρωθεί το είδος αυτό.

Σε περίπτωση βραδύτητας παράδοσης είδους που δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο προμηθευτής, το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο και η δαπάνη να βαρύνει του προμηθευτή.

Τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στον προμηθευτή θα κρατούνται από αυτά που δικαιούται να λάβει ή θα εκπίπτουν από την εγγύησή του.

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο
 Ενστάσεις
 

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του , ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν , υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 15 ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Παράδοση υλικών
 

            Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται κατόπιν προφορικής ή γραπτής εντολής, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Άλσος Βεΐκου. Η προθεσμία παράδοσης υλικών, εξαρτημάτων και μηχανημάτων πλήρως εγκατεστημένα για πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου θα πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή, κατόπιν της εντολής.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία των υλικών εξαρτημάτων μηχανημάτων, εγκατάσταση ενσωμάτωση αυτών στον χώρο του κολυμβητηρίου, χώρο για τον οποίο θα έχει λάβει γνώση πριν από την προσφορά του. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τα παραρτήματα θα επιβαρύνουν το προμηθευτή

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητος, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης.

            Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί προς όφελος του ασάφεια ως προς την ποιότητα.

 Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του κάθε είδους. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη απορριφθούν από την επιτροπή ως μη εξαιρετικής ποιότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτά.    Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε τακτή προθεσμία, το Νομικό Πρόσωπο προβαίνει στην προμήθεια από ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.

                        Το Ν.Π.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληψία προϊόντος παρουσία του χορηγητή ή του αντικαταστάτη του για έλεγχο.

            Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 20 ημερών από την έκδοση του παραστατικού.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται

·         Σε κράτηση φόρου 4% προμηθειών

·         Σε κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. – ΤΕΑΔΥ Προμηθειών 1,5%

·         Σε κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. – ΤΠΔΥ    Προμηθειών 0,5%

      Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί , καταβάλλεται από το Ν.Π., στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο.

                                                      

                                     

                                             ΑΡΘΡΟ 13ο

 

Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικώς , αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Ν.Π. για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του (του προμηθευτή) ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

Το Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα κάποια από τα είδη να μη ζητηθούν καθόλου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης , η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων, δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους , έχει δε το δικαίωμα να αυξομειώσει τις  ποσότητες μέχρι και 20%, ανάλογα με τις ανάγκες του, αλλά και να παραγγείλει κάποια είδη που δεν έχουν προβλεφτεί. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα με την ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος.

Ο προμηθευτής εγγυάται στο σταθερό και αμετάβλητο της προσφερόμενης τιμής ή του δοθέντος ποσοστού έκπτωσης και της ποιότητας, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το αρ. 388 του Α.Κ.        

                                            ΑΡΘΡΟ 14ο
 
 

Για ότι δεν προβλέφτηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/93) υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , του Ν. 3463/2006 και των συναφών διατάξεων των Προεδρικών Διατάξεων και Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει.

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                            ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr